Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Další vzdělávání zaměstnanců společnosti LENIA spol. s r. o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13552

Název zakázky: Další vzdělávání zaměstnanců společnosti LENIA spol. s r. o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: LENIA spol. s r. o.

Sídlo zadavatele: Záhořanského 2008/5, Nové Město, 120 00 Praha 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Elena Pešková
  • Telefon: +420724652040
  • E-mail: elena.zrebena@seznam.cz

IČ zadavatele: 41186176

DIČ zadavatele: CZ41186176

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Elena Pešková
  • Telefon: +420724652040
  • E-mail: elena.zrebena@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 8. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Stelma spol. s r.o., Křičkova 417, 53009 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v těchto částech zakázky:

Měkké a manažerské dovednosti
Obecné IT
Specializované IT
Cizí jazyky
Výškové práce
Kurz řidičské oprávnění skupiny C (rozšíření z B na C)

 

Podrobný rozpis jednotlivých oblastí a vzdělávacích aktivit včetně počtu účastníků je uvedený v příloze výzvy č. 2.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 677366,70 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Do 30. 11. 2021. Termín zahájení plnění počíná do 14 dnů po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Horní Dušnice a Středočeský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena bez DPH (100%) – číselné kritérium

Další informace jsou ve výzvě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

1) Základní způsobilost

2) Profesní způsobilost

3) Technické a kvalifikační předpoklady

Další informace jsou ve výzvě.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny požadavky uvedené ve výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Další informace jsou ve výzvě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zvolené části zakázky ve smyslu části výzvy „Popis (specifikace) předmětu zakázky“ v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Další informace jsou ve výzvě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a části zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele.Další informace jsou ve výzvě

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do zvolené části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Jsou uvedeny ve výzvě

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 8. 2020
 
Aktualizováno: 8. 9. 2020