Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Digitální úřední deska

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13712

Název zakázky: Digitální úřední deska

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 12. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: město Bučovice

Sídlo zadavatele: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
 • Telefon: +420517324499
 • E-mail: horak@bucovice.cz

IČ zadavatele: 00291676

DIČ zadavatele: CZ00291676

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Andrea Kovářová
 • Telefon: +420517324433
 • E-mail: kovarova@bucovice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 12. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodání venkovní digitální úřední desky, včetně její instalace, nastavení a zaučení obsluhy. Technické parametry desky tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 420000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín dodání digitální úřední desky je stanoven do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Městský úřad Bučovice, Jiráskova 502, 685 00 Bučovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

  Zadavatel seřadí nabídkové ceny podle jejich výše. Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech podmínek zadavatele. Pro případ rovnosti nabídkových cen bude rozhodující datum a čas podání nabídky a jako nevýhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, který předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou jako první v pořadí.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost:

Dodavatel doloží čestné prohlášení o tom, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Profesní způsobilost:

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění požadují. Jedná se o příslušné živnostenské oprávnění či licence pro daný obor činnosti.

Prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů tento výpis nahrazuje doklad prokazující

a) profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

b) základní způsobilost.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů.

 

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Prokazování splnění způsobilosti a kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů:

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Technická kvalifikace:

Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky.

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:

seznamu významných dodávek poskytnutých veřejnému zadavateli za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to min. pro 3 zakázky obdobného charakteru jako předmět zadávacího řízení.

Za splněnou dobu se považuje dodávka uvedená v příslušném seznamu, která byla v průběhu této doby dokončena. Účastník zadávacího řízení může použít dodávky, které poskytl společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel.

 

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky:

1.Krycí list nabídky

2.Obsah nabídky

3.Doklady o splnění způsobilosti a kvalifikace

4.Podepsaný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena obsahuje celkovou cenu za dílo s podrobným popisem dodávaných částí, a to v rozsahu, aby bylo prokázáno, že vyhovuje požadovaným technickým parametrům zadavatele uvedeným v příloze č. 1 výzvy.
Součástí nabídkové ceny je i vyčíslení 5letého pozáručního servisu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě (ve dvou stejnopisech) v řádně uzavřené obálce, parafované účastníkem zadávacího řízení, případně i orazítkována. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče, název zakázky a nadpis „Neotevírat“ Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listy v jiném, než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, pak zadavatel takového účastníka zadávacího řízení vyloučí. Účastník zadávacího řízení ve své nabídce určí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a předloží jejich seznam, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení tito poddodavatelé známi a uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Poddodavatelé, kteří nebudou identifikování v nabídce a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikování, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:
-

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v posledním znění. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zakázka na dodávky nepodléhající režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se řídí § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a směrnicí MÚ Bučovice S7/2020.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 303272.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): emam s.r.o., Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ 29284414

  Datum podpisu smlouvy: 3. 2. 2021

Datum ukončení: 3. 2. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 12. 2020
 
Aktualizováno: 3. 2. 2021