Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodavatel vzdělávání v anglickém jazyce pro AQUAPARK OLOMOUC a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11970

Název zakázky: Dodavatel vzdělávání v anglickém jazyce pro AQUAPARK OLOMOUC a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: AQUAPARK OLOMOUC a.s.

Sídlo zadavatele: Kafkova 526/21, 783 01, Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Dalibor Přikryl
  • Telefon: +420725821459
  • E-mail: prikryl@aqua-olomouc.cz

IČ zadavatele: 27820378

DIČ zadavatele: CZ27820378

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Dalibor Přikryl
  • Telefon: +420725821459
  • E-mail: prikryl@aqua-olomouc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 1. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
AQUAPARK OLOMOUC a.s., Kafkova 526/21, 783 01, Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o zajištění jazykového vzdělávání pro zaměstnance AQUAPARK OLOMOUC a.s. Půjde o jazykový kurz anglického jazyka v celkové hodinové dotaci 112 hod. pro každého účastníka. Celkem se jazykového vzdělávání bude účastnit 16 osob, jež budou rozděleny do šesti skupin, dvě skupiny po 2 osobách a čtyři skupiny pro 3 osobách. Délka vyučovací hodiny je 45 min. V průběhu realizace bude výuka probíhat 1 x týdně v délce dvě vyučovací hodiny. Frekvence výuky se může změnit na základě požadavku zadavatele.

Dodavatel jazykového vzdělávání zadavateli bude dodávat v průběhu realizace zakázky dokumentaci k obsahu vzdělávacích kurzů, prezenční listiny a doklady o absolvování, dle vzorů zveřejněných pro projekty OPZ s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání na www.esfcr.cz.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 268800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
od 1.2.2018 do 30.6.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
AQUAPARK OLOMOUC a.s., Kafkova 526/21, 783 01, Olomouc.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

U nabídek bude posuzována nejnižší nabídková cena bez DPH, jelikož zadavatel je plátcem DPH.

Zadavatel nebude o podaných nabídkách s uchazeči jednat (zakázka není zadávána v Jednacím řízení).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- Splnění základních kvalifikačních předpokladů, viz. Příloha ZD č. 2.

- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

- Předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku, viz. Příloha ZD č. 3.

- Předložení čestného prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek dle Přílohy ZD č. 4.

- Předložení dokladu o dosaženém vzdělání budoucího lektora či lektorů, dokladu prokazující jejich odbornou způsobilost v dané oblasti – prostá kopie

Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje formou předložení čestných prohlášení a dodáním relevantních dokumentů, ze kterých je zřejmé, že dodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Základní kvalifikační předpoklady:

- zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů originálem čestného prohlášení, viz. Příloha ZD č. 2.

Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen předložit:

- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky – prostá kopie

- živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku, nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky – prostá kopie.

- doklady o dosaženém vzdělání budoucího lektora či lektorů, dokladu prokazující jejich odbornou způsobilost v dané oblasti – prostá kopie

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

- zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil četné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, viz. Příloha ZD č. 3.

Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek

- zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek dle Přílohy ZD č. 4.

Důsledek nesplnění kvalifikace - Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka s veškerými požadovanými doklady v předepsané formě bude předložena v uzavřené obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“, dále bude uveden název výběrového řízení Dodavatel vzdělávání v anglickém jazyce pro AQUAPARK OLOMOUC a.s., název zadavatele a uchazeče.

Každý z uchazečů může předložit pouze jednu nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky (poplatky, vedlejší náklady, náklady na dokumenty, pomůcky, apod.) a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH).

- DPH.

- nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena celkem bude uvedena na krycím listu nabídky, který je Přílohou ZD č. 1, a v návrhu smlouvy, která je Přílohou ZD č. 6.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Veškeré konkrétní požadavky jsou uvedeny v této výzvě, či v ZD.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 195300.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Pro Education International Language Education & Consulting Centre s.r.o., SNP 13, 813 37, Bratislava, IČ 35730111, Ing. Jaroslav Ostrovský, jednatel

    Datum podpisu smlouvy: 11. 1. 2018

Datum ukončení: 11. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 12. 2017
 
Aktualizováno: 12. 1. 2018