Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka a implementace dvou elektronických úředních desek

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13905

Název zakázky: Dodávka a implementace dvou elektronických úředních desek

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 9. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: město Bílina

Sídlo zadavatele: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

IČ zadavatele: 00266230

DIČ zadavatele: CZ00266230

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lenka Hosnedlová
 • Telefon: +420417810862
 • E-mail: hosnedlova@bilina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 10. 2021 16:00

Místo pro podání nabídek:
Elektronický nástroj E-ZAK - https://zakazky.bilina.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět plnění zakázky spočívá v dodání dvou elektronických úředních desek a jejich implementaci do prostředí zadavatele splňující všechny legislativní požadavky dle § 26 odstavce 1 zákona č. 500/2004 Sb. (podrobná technická specifikace je uvedena v příloze výzvy).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 342230,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 50 pracovních dnů od účinnosti objednávky

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny, a to včetně DPH. Vyhodnocení nabídek bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • K prokázání základní způsobilosti dodavatel předloží podepsané „Čestné prohlášení účastníka“, které je přílohou zadávací dokumentace.

 

 • K prokázání profesní způsobilosti dodavatel předloží kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. oprávnění k podnikání, zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

 

 • Účastník předloží seznam min. 2 zakázek shodného nebo obdobného charakteru, jako je předmět plnění této VZ – dodávka a implementace elektronické úřední desky – v minimálním objemu 100 000 Kč bez DPH na každou uvedenou akci. Zakázky musí být realizované v posledních 5 letech.

Seznam realizovaných zakázek účastník doloží formou čestného prohlášení, které musí být podepsáno oprávněnou osobou/osobami. Součástí seznamu bude uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele, resp. konkrétní osoby s uvedením jména a příjmení, funkce a kontaktních údajů (telefon, e-mailová adresa), u níž může zadavatel účastníkem prohlášené údaje ověřit. Účastník je za tímto účelem oprávněn využít přílohu „Čestné prohlášení k seznamu zakázek obdobného charakteru a rozsahu“.

Vítězný účastník doloží kopie účetních dokladů/faktur dokládajících uvedené reference, bude-li k tomu vyzván zadavatelem.

 

 • Účastník v zadávacím řízení v nabídce předloží seznam poddodavatelů, jsou-li účastníkovi známi a uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Účastník je za tím účelem oprávněn využít přílohu „Čestné prohlášení účastníka k poddodavatelům“ výzvy k podání nabídek a tuto upravit dle skutečnosti.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována elektronicky a v českém jazyce (formát PDF, pokud není dále stanoveno jinak), dle závazné struktury zadávací dokumentace uvedené níže a jednotlivé přílohy budou podepsány oprávněnou osobou. Oprávněnou osobou se rozumí u fyzických osob účastník, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán účastníka.

 1. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a reference (viz článek 8 výzvy)
 2. Krycí list nabídky (viz příloha výzvy)
 3. Čestné prohlášení účastníka k veřejné zakázce malého rozsahu (viz příloha výzvy)
 4. Čestné prohlášení účastníka k nabídkové ceně, k návrhu smlouvy (viz příloha výzvy)
 5. Čestné prohlášení účastníka k vázanosti nabídkou (viz příloha výzvy)
 6. Čestné prohlášení účastníka ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky
 7. Návrh objednávky (viz příloha výzvy) – žlutá pole vyplní účastník
 8. Rozpočet – položkový rozpočet bude předložen ve formátu, který zadavatel poskytl k vyplnění v zadávacím řízení. Položkový rozpočet nesmí obsahovat nulové položky (viz příloha výzvy).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu účastník doplní do příslušných příloh v zadávací dokumentaci dle předtisku a dále v elektronickém systému E-ZAK.

Nabídková cena účastníka musí obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky, bude tedy zpracována jako maximální cena v Kč včetně DPH a bude obsahovat ocenění všech dodávek, služeb a prací uvedených v zadávací dokumentaci. Veškeré dodávky, služby a práce spojené s realizací díla budou zpracovány ve formě cenové nabídky v tomto členění:

 • cena v Kč bez DPH
 • sazba DPH / výše DPH v Kč
 • cena v Kč včetně DPH

V případě, že účastník je neplátcem DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako nejvýše přípustnou.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK - https://zakazky.bilina.cz.Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně uživatelské příručky pro dodavatele s informacemi o registraci dodavatele do elektronického nástroje, elektronické komunikace a elektronického podání nabídek jsou dostupné na: https://zakazky.bilina.cz/manual.html.V případě potřeby můžete kontaktovat technickou podporu provozovatele elektronického nástroje na e-mailu: podpora@ezak.cz, tel: +420 538 702 719.Podání nabídek v listinné podobě není přípustné.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce (viz krycí list) uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možné podat pouze prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nebude odpovídat přímo osobně nebo telefonicky. Odpověď na včas podanou žádost o dodatečné informace bude do 2 pracovních dnů od jejího obdržení zveřejněna na portálu ESF ČR a prostřednictvím nástroje E-ZAK veřejnosti.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14) na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 9. 2021
 
Aktualizováno: 11. 10. 2021