Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka automobilu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12633

Název zakázky: Dodávka automobilu

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 2. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Sídlo zadavatele: 570 01 Chotovice 31

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Blanka Vopařilová
 • Telefon: +420731598800
 • E-mail: reditel@charita.info

IČ zadavatele: 60102411

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Renáta Ulmannová
 • Telefon: +420775326632
 • E-mail: ulmannova@consultingpro.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 2. 2019 08:00

Místo pro podání nabídek:
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 570 01 Chotovice 31

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Dodávka automobilu typu dodávka na převážení kompenzačních pomůcek a osob.

Minimální požadavky na předmět zakázky (po vysvětlení zadávacích podmínek - dodatečné informaci č. 2 - viz příloha):

Počet míst k sezení min. 7 včetně řidiče. Sedadla ve druhé řadě vyjímatelná. Délka vozu max. 6,5 m, výška max. 2,5 m. Celková váha do 3500 kg. Pohon přední, převodovka manuální – 6 rychlostí. Výkon min. 96 kW, max.100 kW.

Výbava: bez přepážky, palivová nádrž min. 70 l, manuální klimatizace vpředu, boční posuvné dveře vpravo, šířka vstupního otvoru posuvných dveří min. 1100 mm, zadní závěsné dveře s otevíráním do 180°, ESP, ABS, elektricky ovládaná okna vpředu, okna v druhé řadě, elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, vyhřívané čelní sklo, vyhřívané okno v zadních dveřích, centrální zamykání, min. dva ovladače k vozidlu, podélně a výškově nastavitelný volant, parkovací senzory min. vzadu, mlhové světlomety, tempomat, obložení stěn nákladového prostoru min. do poloviny výšky, osvětlení nákladového prostoru, upínací oka pro náklad, gumová podlaha ve všech řadách, tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu, rezervní ocelové kolo.

 

Barva červená (případně bílá) z důvodu pravidel visuální identity sítě charit v ČR.

 

Zadavatel požaduje, aby vozidlo bylo zcela novým a současně dosud neregistrovaným vozidlem. Zadavatel bude prvním registrovaným majitelem vozidla.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 842300,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Nejpozději do 4 měsíců od podpisu kupní smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče 570 01 Chotovice 31

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

  Hodnocení nabídek provede 3 členná hodnotící komise jmenovaná veřejným zadavatelem podle základního hodnotícího kritéria „Nejnižší nabídková cena“ (váha kritéria 100%). Hodnocena bude nabídková cena vč. DPH. Zadavatel není plátcem DPH pro tuto akci.

  Pokud budou předloženy nabídky ve stejné výši, bude upřednostněna nabídka s kratší nabídnutou lhůtou dodání. Tato lhůta dodání však musí být max. 4 měsíců od data podpisu kupní smlouvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje originál čestného prohlášení datovaného a podepsaného statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat doplněný návrh kupní smlouvy (Příloha 1). Součástí nabídky budou parametry dodávaného automobilu a čestné prohlášení na prokázání kvalifikace dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná. Nabídková cena bude uvedena v Kč v návrhu kupní smlouvy (Příloha 1) ve formě:

Cena bez DPH:

(Sazba %) DPH:

Cena vč. DPH:

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v jednom originálním provedení v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Dodávka automobilu“ a nápisem „Neotevírat“. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. Uchazeč využije formát návrhu kupní smlouvy v Příloze 1, kde doplní pouze zvýrazněná pole. Nabídka, respektive návrh kupní smlouvy bude na konci datován a podepsán statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci od statutárního orgánu. Plná moc bude v takovém případě doložena k nabídce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel uvede v návrhu kupní smlouvy (Příloha 1) kontaktní osobu dodavatele.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dotazy lze zasílat elektronicky na e-mail kontaktní osoby: Ing. Renáta Ulmannová, e-mail: ulmannova@consultingpro.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na poddodavatele: Zadavatel nemá žádné omezení na poddodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 616892.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CARent Praha s.r.o.Služeb 265/5108 00 Praha 10 - MalešiceIČ: 15888436

  Datum podpisu smlouvy: 2. 4. 2019

Datum ukončení: 2. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 2. 2019
 
Aktualizováno: 2. 4. 2019