Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka nástrojů pro komunikaci Městského úřadu Aš s veřejností

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13771

Název zakázky: Dodávka nástrojů pro komunikaci Městského úřadu Aš s veřejností

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 2. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Aš

Sídlo zadavatele: Kamenná 52, 352 01 Aš

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Dalibor Blažek
 • Telefon: +420354524258
 • E-mail: starosta@muas.cz

IČ zadavatele: 00253901

DIČ zadavatele: CZ00253901

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Radka Muhrová
 • Telefon: +420354524263
 • E-mail: muhrova.radka@muas.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 3. 2021 12:30

Místo pro podání nabídek:
Výhradně elektronicky prostřednictvím NEN, elektronická adresa pro podání nabídek : https://nen.nipez.cz/profil/00253901

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Dodávka nástrojů pro komunikaci Městského úřadu Aš s veřejností

   

1. část s názvem "Úřad online" - tj. rozšíření stávajícího informačního systému o modul, který umožní občanům vyřizovat svoje záležitosti s městským úřadem pomocí internetu

 

2. část s názvem Úřad "on Phone" - tj. aplikace pro mobilní telefon, která umožní městskému úřadu komunikovat s určitými skupinami občanů a získávat od nich zpětnou vazbu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2660643,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.06.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
MěÚ v Aši, Kamenná 52, 352 01 Aš

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Účastník zadávacího řízení bude dokládat níže požadované doklady.

 

a)Předložení dokladů ve fázi předložení nabídek

 

Všechny doklady, návrh smlouvy, krycí list nabídky, Čestná prohlášení atd. budou předkládány v elektronické podobě vložením do systému NEN pouze v naskenované podobě v pdf. formátu.

 

Zadavatel dodavatelům samozřejmě nebrání, aby již v této fázi předkládali originály či ověřené kopie dokladů.

 

b) Předložení dokladů ve fázi před podpisem smlouvy (součinnost dodavatele)

 

Doklady bude předkládat dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva/y, na základě výzvy odeslané zadavatelem v souladu s § 122 odst. 3 a 5 zákona. Dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie dokladů v elektronické podobě vložením do systému NEN a v případě, že doklady existují pouze v listinné podobě, bude nutná jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 Požadavky na kvalifikaci (shodně pro obě části VZ)

Splnění základní způsobilosti dle §74 zákona v tomto rozsahu

§ 74 odst. 1 písm. a)          prokázat čestným prohlášením

Upozorňujeme, že v případě, že bude dodavatel právnickou osobou nebo se řízení bude účastnit pobočka závodu, bude muset být také dodržen § 74 odst. 2 a 3

§ 74 odst. 1 písm. b)          prokázat čestným prohlášením

§ 74 odst. 1 písm. c)          prokázat čestným prohlášením

§ 74 odst. 1 písm. d)          prokázat čestným prohlášením

§ 74 odst. 1 písm. e)          prokázat čestným prohlášením

Zadavatel připravil vzor ČP, je přílohou č. 4 ZD

Splnění profesní způsobilosti dle §77 zákona v tomto rozsahu

§ 77 odst. 1)                     výpis z obchodního rejstříku (prostá kopie dokladu) pokud je v něm dodavatel zapsán a v případě, že zapsán není, předloží dodavatel písemné čestné prohlášení, že není v obchodním rejstříku zapsán

§ 77 odst. 2 písm. a)          doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (prostá kopie dokladu), doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Předmět podnikání Pro všechny části: _ „Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.

Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).    

Splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona v tomto rozsahu

§ 79 odst. 2 písm. b)     seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele

Za významné služby přitom zadavatel považuje provedení projektů, jejichž předmětem byly služby

uvedené v následujících předpokladech

Pro 1. část: poskytnutí, implementace, uvedení do provozu a následná technická podpora minimálně jednoho informačního systému pro municipality, umožňujícího občanovi vyřizovat svoje záležitosti s úřadem pomocí internetu,  přičemž minimální finanční objem činil nejméně 300.000 Kč bez DPH.
Pro 2. část: poskytnutí, implementace, uvedení do provozu a následná technická podpora alespoň jednoho komunikačního nástroje, umožňujícího cílenou komunikaci se skupinami občanů a zpětnou vazbu s nimi pomocí mobilního telefonu (sms) přičemž minimální finanční objem činil nejméně 50.000 Kč bez DPH.

Splnění těchto technických kvalifikačních předpokladů prokazuje účastník předložením jednotného evropského osvědčení nebo čestného prohlášení, které bude obsahovat údaje o výše uvedené významné službě v rozsahu, který umožní posouzení splnění kvalifikace účastníkem.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím NEN 

Elektronická adresa pro podání nabídek: https://nen.nipez.cz/profil/00253901

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Viz tabulka v zadávací dokumentaci v příloze

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:•Identifikační údaje účastníka (bude použit formulář, který je přílohou výzvy – krycí list) •Prokázání kvalifikačních předpokladů (budou doloženy doklady požadované v čl. 7 této výzvy a Čestné prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 4 této ZD)•Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení – tzv. Čestné prohlášení (bude použit formulář, který je přílohou výzvy) •Cenová nabídka •Podepsaný návrh smlouvy (pro příslušnou část VZ)•Případné další přílohy a doplnění nabídky

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1158526.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): VERA spol. s r.o. IČO 62587978Lužná 2, 106 00 Praha

  Datum podpisu smlouvy: 5. 5. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): URBITECH s.r.o. IČ 04572106Jalubí č.p. 453, 687 05 Jalubí

  Datum podpisu smlouvy: 15. 4. 2021

Datum ukončení: 5. 5. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 2. 2021
 
Aktualizováno: 12. 8. 2021