Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka služeb GIS pro město Rotava

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11317

Název zakázky: Dodávka služeb GIS pro město Rotava

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Rotava

Sídlo zadavatele: Sídliště 721, 357 01 Rotava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Iva Kalátová
 • Telefon: +420359574140
 • E-mail: starostka@rotava.cz

IČ zadavatele: 00259551

DIČ zadavatele: CZ00259551

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Hana Bašková
 • Telefon: +420352676368
 • E-mail: baskova@statek-bernard.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 7. 2017 14:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava, podatelna městského úřadu v přízemí budovy

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Konkrétním výstupem prací dle této zakázky je dodání geografického informačního systému pro město Rotava s touto specifikací:

 

Závazná specifikace a množství předmětu plnění

Cílem dodávky je podpora a rozvoj geografického informačního systému zadavatele (dále jen GIS), který bude sloužit úřadu města Rotava pro zkvalitnění práce a služeb občanům.  Město Rotava v současné době používá systém Misys v samostatných instalacích. Požaduje se dodat takový systém, který bude buď kompatibilní se stávajícím, nebo se provede převod dat do systému nového.

Požaduje se dodání české verze software, který vzájemně provazuje grafické a popisné informace a umožňuje snadnou a efektivní práci s digitálními mapami a připojenými databázemi, pracující pod operačním systémem MS-Windows, verze XP a novější. Software bude sloužit především k zobrazování dat GIS, jejich analýze a k tvorbě mapových výstupů. Musí disponovat základními nástroji pro tvorbu, správu a editaci dat. Systém bude dodán v provedení pro web (1 SW licence s neomezeným počtem uživatelských licencí - přístupů), systém bude umožňovat nastavení přístupových práv pro různou úroveň editace dat nebo jen prohlížení. Součástí dodávky budou mapové podklady katastrálního území města Rotava: ortofotomapa Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (dále jen ČUZK) základní mapa ČUZK, digitálně technická mapa s připojením Web Map Service (dále jen WMS) a katastrální mapa (připouští se nahlížení do

katastru nemovitostí) se zjednodušenými daty s možností rozšíření o další typy map (např. min. plné katastrální mapy, scany, laser scany, Mapy Google a Bing mapy). Systém bude umožňovat vytváření vrstev nad těmito mapami, v rámci zakázky se bude konkrétně jednat o veřejné osvětlení, městský mobiliář, komunikace včetně chodníků a parkovišť a hřbitov, hrobová místa a to vše včetně zeleně. Systém bude obsahovat modul prvků a ploch. Součástí systému budou pasporty pro uvedené oblasti a přiřazení na mapové podklady včetně veřejně dostupných údajů nebo údajů dostupných v elektronické podobě. Požaduje se rovněž naplnění pasportů aktuálními daty průzkumem a zaměřením v terénu.  

Součástí dodávky služeb bude rovněž systémová podpora pomocí služby „helpdesk“ a upgrade SW po dobu 1,5 roku od data předání plnění s možností prodloužení a proškolení obsluhy na adrese sídla zadavatele v délce 8 hodin po 60 minutách pro 3 lidi v práci se systémem včetně vyhledávání dat a vytváření sestav.

 

Požadavky na funkčnost poptávaného software:

 • návrh, tvorba a editace vektorových dat v běžných formátech (min. Esri, KML, GML a další),
 • definice mapy na základě vrstev,
 • zpracování vektorových vrstev, rastrových vrstev, vrstev katalogu rastrů a vrstev popisu reliéfu a povrchu,
 • tvorba tematických map,
 • zobrazení prvků dle typu nebo hodnoty dat uživatelsky přiřazených k prvku (např. změna velikosti nebo tvaru symbolu, barvy a síly čar, výplně ploch atd.),
 • generování grafických metasouborů,
 • export mapové kompozice (PDF, GIF, PNG, JPEG, CAD a dalších),
 • prostorová analýza (např. obalová zóna, průnik, překryv),
 • identifikace prvků,
 • spojení a připojení atributových tabulek,
 • tvorba grafů a zpráv,
 • geokódování adres,
 • tvorba a správa geografických dat, tabelárních dat a metadat,
 • možnost využití dat z různých zdrojů (CAD, demografická data, tabulky, rastrová data, webové služby, multimédia a další),
 • přímé čtení a import z různých datových formátů (např. TXT, CAD, DGN, DWG a DXF a další).
 • prostředí pro psaní skriptů,
 • příkazový řádek.

 

Technické parametry požadovaného GIS:

 • Veškerá datová uložiště budou uložena v relační databázi „klient – server“, která umožní transakční zpracování dat. Transakční zpracování dat musí splňovat vlastnosti tzv. ACID (obecně uznávaný seznam požadavků na bezpečný transakční systém).
 • Nejsou přípustné desktopové instalace software.
 • Řešení musí být nezávislé na užívaném operačním systému a internetovém prohlížeči, který používá koncový uživatel.
 • Součástí dodávky řešení bude též plnohodnotná mobilní aplikace určená především pro sběr a aktualizaci všech dat jednotlivých prvků pasportů, která bude schopna pracovat také v off-line režimu připojení k internetu včetně následné synchronizace dat v on-line režimu. Aplikace bude používána především na mobilních zařízeních s OS Android a iOS (Apple).
 • Vyžadujeme neomezený počet bezplatných licencí pro webovou a mobilní aplikaci (free multilicence).
 • Součástí dodávky bude webové administrační rozhraní určené ke konfiguraci obsahu obou aplikací. Uživatel (správce) bude mít možnost nezávisle na poskytovateli řešení konfigurovat obsah (práce s databázovými typy), geometrii (point, linestring, polygon, multipoint, multilinestring, multipolygon) a atributy jednotlivých pasportních vrstev,včetně konfigurace a úprav vazeb mezi nimi.
 • Administrační rozhraní bude umožňovat konfiguraci uživatelských rolí a práv pro jednotlivé uživatele. Dále bude umožňovat konfiguraci přístupových práv pro jednotlivé uživatele k obsahu GIS (práva přístupů k vrstvám ve veřejné a neveřejné části).
 • Webová aplikace bude umožňovat hromadný výběr zadáním oblasti v grafické části a to současně pro všechny zobrazené prvky včetně exportu do tabulky. Např. současný výběr grafickým zadáním oblasti, ve které budou vybrány prvky pasportu komunikací, veřejného osvětlení, mobiliáře apod. a následný výstup do přehledné tabulky, která bude obsahovat veškeré informace evidované u jednotlivých prvků z různých pasportů.
 • Systém bude umožňovat editaci jednoho prvku současně pro více uživatelů.
 • Veškerá data, software a konfigurace systému bude uložena výhradně na straně poskytovatele řešení na řádně zabezpečených serverech (cloudové řešení).
 • Požadujeme systém helpdesk (nápověda) v on-line verzi v textové a video variantě. Součástí bude též on-line chat s technickou podporou na straně poskytovatele.

 

Položky a kvantifikace dodávky:

 

1. GIS aplikace na webové stránky 1 ks

SW v českém jazyce, kompatibilní se stávajícím systémem. Síťové a webové provedení. Mapy katastrálního území města Rotava - ortofotomapa ČUZK, základní mapa ČUZK a katastrální mapa se zjednodušenými daty. Údržba, helpdesk, data po dobu 1,5 roku. Nainstalování SW na HW objednatele na městském úřadě Rotava.

 

2. Vrstva ke vložení do GIS aplikace 4 ks

SW pro vrstvy veřejného osvětlení, městského mobiliáře, komunikace včetně chodníků a parkovišť a hřbitova, hrobových míst a to vše včetně zeleně, pasporty pro uvedené oblasti. Pasporty budou naplněné veřejně dostupnými daty.

 

3. Naplnění vrstev do GIS aplikace 4 ks

Naplnění pasportů veřejného osvětlení (počet lamp, délka el. vedení pro napájení osvětlení. 410 ks lamp, 21,2 km), městského mobiliáře (10 laviček, cca 50 košů), komunikace včetně chodníků a parkovišť (délka silnic a chodníků ve správě města. 21,2 km) a hřbitova, hrobových míst (177 hrobových míst, 9 kolumbárií po 20 místech, 6 kolumbárií po 10 místech, 1 kolumbárium o 40 místech) a to vše včetně zeleně aktuálními daty průzkumem a zaměřením v terénu.

 

4. Proškolení zaměstnanců v používání aplikace GIS

Rozsah školení 8 hodin po 60 minutách, počet proškolených osob: 3 osoby.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění zakázky se stanovuje na období 8/2017 – 1/2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Městský úřad Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena - Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku ne starší než 3 měsíce)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vzor viz příloha výzvy č. 3)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude podána v listinné formě formou vyplněného a podepsaného formuláře „Krycí list nabídky“ (příloha výzvy č.1) a na žlutých místech vyplněného a podepsaného návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace (příloha výzvy č. 2). Smlouva musí být podepsána dodavatelem či osobou jednající na základě originálu či úředně ověřené plné moci od statutárního orgánu.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Způsob zpracování nabídky je daný formulářem krycího listu, viz příloha č. 1 této výzvy, který dodavatel vyplní a přiloží k vyplněnému návrhu smlouvy. U položek 1 - 4 bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená zvlášť za jednotlivé položky zakázky. Ve smlouvě pak bude u každé položky uvedené ještě DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč za položku.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce, označena takto: Dodávka služeb GIS pro město Rotava – NEOTVÍRAT. Na obálce bude dále uvedena zpáteční adresa daného uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Veškeré písemné výstupy budou na titulní straně označené logem dle vzoru v záhlaví tohoto dokumentu. Žádné další případně použité logo nesmí být větší, než toto integrované logo EU.
 • Variantní nabídky se nepřipouštějí.
 • Podrobné požadavky a podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 516500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Geo Data s. r. o., Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov, IČO: 25239970

  Datum podpisu smlouvy: 22. 9. 2017

Datum ukončení: 22. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 7. 2017
 
Aktualizováno: 9. 1. 2019