Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

DODÁVKA STROJNÍHO VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU LIVING FOR THE FUTURE

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13645

Název zakázky: DODÁVKA STROJNÍHO VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU LIVING FOR THE FUTURE

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 10. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Living for the Future s.r.o.

Sídlo zadavatele: Bojovníků za svobodu 1262/7, 785 01 Šternberk

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Markéta Vorlická
  • Telefon: +420734443383
  • E-mail: marketa.vorlicka@email.cz

IČ zadavatele: 06610579

DIČ zadavatele: CZ06610579

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Jiří Kovačík
  • Telefon: +420777141110
  • E-mail: kovacik@mumandi.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 10. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Bojovníků za svobodu 1262/7, 785 01 Šternberk

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení pro výrobu dětské barefoot obuvi. Plnění veřejné zakázky sestává z celkem 5ti ks strojů, a to: 3x pletací stroj na ploché pletení textilního svršku,1x splétací stroj,1x řezací stroj.

Bližší specifikace požadovaných strojů jsou popsány v technické specifikaci položkového rozpočtu, který je přílohou č. 4 výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1175000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
90 dnů od podpisu Kupní smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nabídková cena v Kč bez DPH

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnocení nabídek bude provedeno v komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Splněním kvalifikace se rozumí:

a.     Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

b.     Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele v obdobě § 77 odstavec 1) a odstavec 2) písmeno a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel rovněž prokázal, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky – předložením výpisu z živnostenského rejstříku. Dodavatel může předložit i jiný výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále v papírové formě, v českém jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Zadavatel účastníky žádá o sestavení nabídky v tomto členění:

1)  Krycí list nabídky, řádně a pravdivě vyplněný doklad, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Doklad musí obsahovat veškeré předepsané údaje, specifikované ve vzoru krycího listu nabídky, který je přílohou této zadávací dokumentace.

2)  Návrh smlouvy, řádně vyplněný na všech vyznačených místech (identifikační údaje účastníka, nabídková cena v předepsané struktuře a další předepsané údaje), podepsaný a orazítkovaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Vzor smlouvy je součástí zadávací dokumentace.

3)  Přílohy smlouvy – doplněný a oceněný rozpočet.

4)  Dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti, dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci.

5)  Dokumenty prokazující splnění profesní způsobilosti, dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci.

6)  Ostatní údaje a dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel požaduje zpracování celkové nabídkové ceny za celé plnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za plnění veřejné zakázky, která bude stanovena absolutní částkou, uvedenou v krycím listě nabídky a podepsaném návrhu smlouvy, stanovenou na oceněním všech položek rozpočtu, který je přílohou této zadávací dokumentace.

Možnosti překročení nabídkové ceny:

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny včetně DPH pouze pokud dojde ke změnám sazeb DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Nabídka bude podána v jednom svazku, v řádně uzavřené obálce, na které musí být uvedeno jméno účastníka, jeho identifikační číslo a adresa. Dále musí být obálka označena názvem veřejné zakázky „DODÁVKA STROJNÍHO VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU LIVING FOR THE FUTURE“ a označením „NEOTVÍRAT – NABÍDKA“.Nabídky musí být podány ve stanovené lhůtě. K nabídkám podaným po uplynutí stanovené lhůty zadavatel nepřihlíží.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník (dodavatel) může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky ani předložení více variant v rámci jedné nabídky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1175000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): A-ASKA grafik s.r.o.Dukelská třída 1563/57e, Husovice, 614 00 Brno25324675

    Datum podpisu smlouvy: 20. 11. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 10. 2020
 
Aktualizováno: 2. 12. 2020