Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka užitkového vozu s izotermickou chladící jednotkou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13697

Název zakázky: Dodávka užitkového vozu s izotermickou chladící jednotkou

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 11. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: PPikanto s.r.o.

Sídlo zadavatele: Stradalova 624/31, 407 46 Krásná Lípa

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Heinrich Petr
 • Telefon: +420603574023
 • E-mail: heinrich@cokodzemy.cz

IČ zadavatele: 04200110

DIČ zadavatele: CZ04200110

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Miroslav Řebíček
 • Telefon: +420775233703
 • E-mail: mrebicek@sendme.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 11. 2020 23:59

Místo pro podání nabídek:
Doporučeně poštou na sídlo firmy Stradalova 624/31, 407 46 Krásná Lípa

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 • užitkové vozidlo do 3,5 tuny (pro řidiče s oprávněním pro skup. „B“)
 • rozměry vozidla L1H1
 • objem nákladového prostoru před vestavbou izotermické jednotky min. 4,6m3
 • kapacita NP – min. počet europalet 2
 • manuální klimatizace kabiny řidiče
 • palivo: diesel
 • výkon motoru min. 88kW
 • zdvihový objem min. 1960cm
 • kombinovaná spotřeba: max.6,8/100km
 • vozidlo musí být nové (rok výroby min. 2019 a novější)
 • počet míst k sezení v autě včetně řidiče: 3 osoby
 • emisní norma 6D
 • záruka min. 3 roky
 • servisní smlouvy min. 3roky/100.000km

bezpečnostní prvky: airbag řidiče a spolujezdce, ABS, asistent pro nouzové brzdění, zadní parkovací senzory, sledování mrtvého úhlu ve sluneční cloně u spolujezdce,
vybavení: náhradní klíč, radio, MP3, Bluetooth, USB, JACK, rezervní kolo


součástí dodávky je: izotermická chladící vestavba a chlazení vestavba v celém objemu nákladového prostoru dle specifikace:

 • vestavba L1H1
 • +5 až +8 st. C - dimenzováno na teplotu 0 st.C
 • celý nákladový prostor obložen izolačním materiálem
 • hliníkové rohové prvky, nerezové nebo hliníkové nástupní prvky
 • zachovány boční posuvné dveře
 • protiskluzová podlaha
 • po obvodu okopové hliníkové lišty
 • výška okopové lišty min. 100mm
 • omyvatelný a dezinfikovatelný vnitřní prostor
 • osvětlení uvnitř vestavby
 • nezávislé zamykání nákladového prostoru
 • upevňovací oka integrovaná v podlaze a upevňovací oka na bočních stěnách
 • zásuvka 12V v nákladovém prostoru

pravé boční dveře plné, levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří) a zadní dveře otvíratelné do 180°

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 656500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
12/2020-1/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Stradalova 624/31, 407 46 Krásná Lípa

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena bez DPH.

 

 • Při hodnocení nabídek seřadí hodnotící komise nabídky od nejnižší ceny bez DPH, přičemž nabídka s nejnižší cenou bez DPH bude považována za vítěznou. V případě rovnosti cen provede hodnotící komise transparentní náhodný výběr.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka musí být předložena písemně v listinné podobě dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
 • Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude předložena v uzavřené obálce do termínu a na místo uvedena v příslušené kapitole této výzvy.
 • Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy.
 • Nabídka bude potvrzena (tzn. návrh smlouvy bude podepsán) osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu nabídky pověřenou osobou doloží dodavatel v nabídce příslušnou plnou moc či jiný platný pověřovací dokument v originále či v úředně ověřené kopii.
 • Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 • Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
 • Uzavřená obálka s nabídkou musí být opatřena adresou zadavatele zakázky, adresou dodavatele a nápisem „Neotevírat“.
 • Všechna čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
 • Součástí nabídky je dodání vyplněné Kupní smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Cenová nabídka Dodavatele se týká dodání 1ks vozidla, přičemž Dodavatel podává nabídku na cenu dodání v tomto termínu (12/20-1/21), tzn. s ohledem na možné změny cen předmětu zakázky.
 • Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cen bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek bude probíhat formou emailu na uvedenou kontaktní emailovou adresu kontaktní osoby dodavatele a bude zveřejněno (včetně přesného anonymizovaného dotazu) na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 11. 2020
 
Aktualizováno: 7. 12. 2020