Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova - Podnikové vzdělávání II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13427

Název zakázky: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova - Podnikové vzdělávání II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 5. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.

Sídlo zadavatele: Tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bc. Daniel Dunovský
  • Telefon: +420476767001
  • E-mail: dunovsky@dpmost.cz

IČ zadavatele: 62242504

DIČ zadavatele: CZ62242504

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jana Raušerová
  • Telefon: +420476767008
  • E-mail: rauserova@dpmost.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 6. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo Zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je komplexní zajištění realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky zadavatele. Poskytnutí komplexních služeb spočívá v zajištění realizace níže uvedených kurzů, včetně závěrečného ověření znalostí účastníků vzdělávání. Součástí poskytovaných služeb je zajištění dopravy školitelů, odměny školitelů, jejich stravné a ubytování, dodání potřebných výukových a studijních materiálů a vydání osvědčení o absolvování kurzů úspěšným absolventům.  

Pro všechny kurzy platí, že 1 hodina odpovídá 60 minutám, velikost jedné skupiny je omezena max. 12 osobami.

Zakázka je rozdělena do Dílčích částí I. a II.  specifikovaných níže v této výzvě a účastníci jsou oprávněni podat nabídku/nabídky do jedné nebo obou Dílčích částí.  

Rozdělení zakázky je následující:

Dílčí část I. - Měkké a manažerské dovednosti, skládající se z kurzů

Komunikace v obtížných situacích;

Konfliktní situace;

Stres a jeho odstraňování;

Dílčí část II. - Technické a jiné odborné vzdělávání, obsahující kurzy

Odborné školení na vozidla bus SOR a MAN - analýzy poruch - závad a jejich opravy;

Odborné školení na vozidla bus SOR a MAN - jejich servis a údržba;

Odborné školení na všechny typy drážních vozidel provozovaných v DPmML, a.s. - servis a údržba drážního vozidla;

Odborné školení na drážní vozidla - odlišnosti v různých druhů drážních vozidel, tj. tramvají provozovaných DPmML, a.s.;

Odborné školení na všechny typy drážních vozidel provozovaných v DPmML, a.s. - analýzy poruch - závad a jejich opravy.

Podrobná specifikace obsahu jednotlivých kurzů, plánovaného hodin vzdělávání a počtu účastníků je uvedena v příloze 1. této výzvy.

Účastník je povinen podat nabídku výhradně na plnění předmětu celé Dílčí části zadavatelem definované, není přípustné nabídnout pouze některé vybrané kurzy nebo jejich části.

Realizace školení bude probíhat ve školicích prostorech zadavatele.

Zadavatel hradí občerstvení pro školené osoby, náklady na něj nejsou součástí nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Celková doba plnění všech aktivit je předpokládaná v období 1.7.2020 až 31.12.2021. Začátek je závislý na řádně ukončeném zadávacím řízení a podpisu smlouvy s dodavatelem. Všechny kurzy budou realizovány nejpozději do 31.12.2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění kurzů je sídlo zadavatele a jím určené školící prostory - dodavateli je k dispozici školící místnost s dataprojektorem, plátnem a tabulí a učebna vybavená PC sestavami.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude probíhat za každou Dílčí část nabídky odděleně a nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnotícího kritéria:

Celková nabídková cena (váha 100%)

Předmětem hodnocení bude nabídková cena za danou Dílčí část v Kč zvlášť.

Zadavatel stanovil, že rozhodující při hodnocení nabídek u účastníka, který

a) je plátcem daně z přidané hodnoty, je nabídková cena bez daně z přidané hodnoty,

b) není plátcem daně z přidané hodnoty, je nabídková cena s daní z přidané hodnoty.

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny. Nabídky budou seřazeny vzestupně dle celkové nabídkové ceny, nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnoceni nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník:

který není v likvidaci;
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemí sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje.

Účastník může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 2 této výzvy - Základní kvalifikační předpoklady. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

Profesní způsobilost

Způsobilý je dodavatel, který předloží:

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejně zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Pořádání Odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti;
seznam referencí. Zadavatel požaduje jako součást nabídky uvést seznam referencí účastníka řízení. Účastník doloží seznam, který budou tvořit pro každou Dílčí část, na kterou předkládá nabídku, minimálně 3 reference k pořádání kurzů uvedených v příloze č. 1 této výzvy nebo obdobných (mohou být i ve fázi rozpracovanosti/v realizaci) v celkovém objemu

minimálně 250 tis. Kč bez DPH[1] pro Dílčí část I. ([1] účastník, který není plátcem daně z přidané hodnoty, uvede hodnotu zakázek s daní z přidané hodnoty)
minimálně 350 tis. Kč bez DPH pro Dílčí část II.

Seznam referencí bude obsahovat identifikační údaje objednatele služeb, kontaktní osobu objednatele pro ověření reference datum konání kurzů (měsíc/rok) a celkovou cenu bez DPH. Seznam budou tvořit zakázky realizované v posledních 3 letech od zahájení tohoto zadávacího řízení.

Je postačující, aby výše uvedené podklady byly předloženy v podobě prostých kopií.

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Účastník má právo vyžádat si písemné vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka předložení originálů nebo ověřených kopii dokladů prokazujících splnění způsobilosti.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.
Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane účastník splňovat způsobilost, je účastník povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.
Plnění zakázky dovoluje využití poddodavatelů. Součástí nabídky bude seznam poddodavatelů s uvedením, jaké části zakázky budou plnit (jaké konkrétní kurzy budou zajišťovat). Podrobněji viz návrh smlouvy v příloze č.5.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Pro každou Dílčí část bude nabídka podána samostatně, tzn. v případě, že bude účastník předkládat nabídku pro obě Dílčí části, budou požadované doklady vztahující se k jednotlivým Dílčím částem podány na každou Dílčí část samostatně – nelze podat doklady k oběma Dílčím částem společně (ke každé Dílčí části budou podány všechny požadované přílohy).
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, označením Dílčí části, ke které se nabídka vztahuje, a nápisem „Neotevírat“, s uvedením kontaktní adresy účastníka.
Veškeré součásti nabídky (dílčí části) musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.
Účastníkem podepsaný návrh smlouvy bude přiložen zvlášť (nebude sešit s nabídkou). Dodavatel je povinen předložit vyplněný návrh smlouvy dle přílohy č. 5a/5b Návrh smlouvy.
Návrh smlouvy musí být podepsán ze strany dodavatele statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávněni v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.
Požadované přílohy nabídky:

krycí list nabídky (příloha č. 3)
kalkulace předmětu zakázky (příloha č. 4a, 4b)
podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 5a, 5b)
návrh harmonogramu pořádání jednotlivých kurzů
seznam poddodavatelů, který bude obsahovat jejich identifikační údaje (název, IČO, adresa) a jím plněné části zakázek (příloha č. 6a, 6b)
doklady prokazující základní (příloha č. 2) a profesní způsobilost,
seznam referencí.

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za Dílčí část zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek a Kalkulací předmětu zakázky, která je přílohou č. 4a, 4b zadávací dokumentace.
Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění k předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.
Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod).
Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Účastník je povinen zapracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s výslednou cenou v příloze č. 4a, 4b Kalkulace předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
•Nabídka (dílčí část I, dílčí část II) musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka.•Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce (pro každou dílčí část zvlášť). Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.•Účastníkem podepsaný návrh smlouvy bude přiložen zvlášť (nebude sešit s nabídkou).•Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu (viz příloha Návrh smlouvy), která je pro účastníka závazná. Účastník doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené žlutě).•Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastník zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku na každou z Dílčích částí.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec plnění požadovaného ve výzvě.

Zadavatel si vyhrazuje právo hodnocení nabídek před posouzením splnění podmínek účasti, s vybraným účastníkem upravit a upřesnit předložený návrh smlouvy o dílo.

Zadávací řízení se řídí:
Toto Zadávací řízení se řídí Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12) a Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání (vydání č. 8). Na toto Zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 5. 2020
 
Aktualizováno: 3. 6. 2020