Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Efektivní MČ Praha 12 - část B: Posouzení shody systému řízení kvality Úřadu městské části Praha 12 s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12408

Název zakázky: Efektivní MČ Praha 12 - část B: Posouzení shody systému řízení kvality Úřadu městské části Praha 12 s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Městská část Praha 12

Sídlo zadavatele: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Milan Maruštík
 • Telefon: +420244028235
 • E-mail: marustik.milan@praha12.cz

IČ zadavatele: 00231151

DIČ zadavatele: CZ00231151

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jiří Hladovec, koordinátor MA21
 • Telefon: +420244028213
 • E-mail: hladovec.jiri@praha12.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Účastníci mohou nabídku zaslat na adresu sídla zadavatele nebo ji podat osobně do podatelny v sídle zadavatele v úředních hodinách: pondělí a středa 8:00 - 18:00 úterý a čtvrtek 8:00 - 15:30 pátek 8:00 - 13:00 Nabídka musí být doručena nejpozději ve lhůtě uvedené výše.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změna obchodních podmínek mohou být považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti ve veřejné zakázce.

Předmět zakázky:
Předmětem veřejné zakázky Efektivní MČ Praha 12 je vytvoření strategického plánu rozvoje a posouzení souladu zavedeného systému řízení kvality Úřadu městské části Praha 12 s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016.
Záměrem zadavatele je optimalizovat a standardizovat řízení kvality ÚMČ Praha 12 a posílit strategické řízení rozvoje MČ Praha 12 s cílem zvýšit efektivitu veřejné správy a udržitelný rozvoj městské části.
Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku Efektivní MČ Praha 12 na dvě části (A a B), přičemž připouští podání nabídky i pouze pro jednu část veřejné zakázky.
Výzva k podání nabídek k části A – zpracování strategického plánu rozvoje městské části je vydána odděleně a stanovuje odlišné požadavky na kvalifikaci účastníků.


Předmět, rozsah zakázky a předpokládaná hodnota zakázky - část B:
Posouzení shody vybudovaného systému řízení kvality s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 Úřadu městské části Praha 12 (dále také ÚMČ Praha 12):
a) certifikační audit 1. a 2. stupně (prvotní ověření, zda je prověřovaná organizace v souladu s požadavky aplikované normy a zda je možno ji udělit uvedený certifikát manažerského systému řízení s dobou platnosti 3 roky);
b) provedení dozorových auditů po prvním a po druhém roce od udělení certifikace (V průběhu platnosti certifikátu bude proveden každý rok jeden dozorový audit, který ověří zda je manažerský systém řízení udržován, neustále zlepšován a zda je možno ponechat udělený certifikát v platnosti. Na závěr dozorového auditu bude vždy sepsána Zpráva z dozorového auditu.);
c) jednodenní školení certifikační firmou, během kterého se seznámí zaměstnanci ÚMČ Praha 12 (vedoucí pracovníci a interní auditoři) s obsahem výše uvedené normou kvality.
Předmětem veřejné zakázky není úvodní analýza systému řízení ani samotná implementace.
Aktuální stav zaměstnanců ÚMČ Praha 12 je 250 osob.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 650 000 Kč
Hodnota části A) veřejné zakázky činí 500 000 Kč
Hodnota části B) veřejné zakázky činí 150 000 Kč
Každá z částí veřejné zakázky bude zadávána v samostatném výběrovém řízení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 150000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba zahájení plnění: ihned po zadání zakázky. Termín dokončení pro předmět zakázky uvedený pod písmeny a) (certifikační audit 1. a 2. stupně) a c) (jednodenní školení): nejpozději do 15. 9. 2018 Termín dokončení pro předmět zakázky uvedený pod písmenem c) (dozorové audity po prvním a druhém roce od udělení certifikace): nejpozději do 30. 9. 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
ÚMČ Praha 12, Písková 830/25 143 00 Praha 4 – Modřany

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena (včetně DPH) s vahou 100%.
  Hodnotícím kritériem s vahou 100% je nejnižší nabídková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky (včetně s DPH je–li účastník jejím plátcem).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Účastník musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:
  a) splnění základní způsobilosti: Účastník splní základní způsobilost předložením čestného prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, které je přílohou č. 2 této výzvy.
  b) účastník prokáže splnění profesní způsobilosti:
  • ve vztahu k České republice předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne staršího než 90 dnů, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
  • předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, např. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
  Účastník může prokázat splnění základní a profesní způsobilosti předložením výpisu z registru kvalifikovaných dodavatelů, pokud je v něm účastník zapsán, ne starším 3 (tří) měsíců;
  c) Účastník splní technických kvalifikačních předpokladů :
  a) Doložením seznamu alespoň 3 významných služeb obdobného charakteru a rozsahu poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení ve formě čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za dodavatele v následující struktuře:
  název, IČO a sídlo odběratele služby, kontaktní osoba odběratele s uvedením telefonu nebo e-mailu,
  název a popis služby,
  celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč bez DPH),
  doba a místo poskytování služby.
  Za významné služby obdobného charakteru jsou považovány služby spočívající v ověření shodu systému řízení kvality s požadavky normy ČSN ISO 9001 ve finančním objemu každé jedné takové zakázky minimálně 100 000,- Kč bez DPH, přičemž nejméně jedna taková služba byla poskytnuta organizaci obdobné, jako je organizace zadavatele, tedy obec/město či městská část (počet obyvatel municipality hlášených k trvalému pobytu v době zpracování strategického plánu musí být vyšší než 30 000 obyvatel).
  b) Dodavatel musí být držitelem akreditace vydané Českým institutem pro akreditaci umožňující ověřování shody (certifikaci) pro normu ČSN EN ISO 9001:2016.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
1. Účastník může předložit pouze jednu nabídku.
2. Nabídku musí účastník předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce.
3. Účastník předloží v nabídce podepsaný návrh smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Účastník není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy na jiných, než výslovně označených místech.
4. Zadavatel dále doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:
a) krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této výzvy,
b) dokumenty prokazující splnění kvalifikace,
c) doplněný a podepsaný návrh smlouvy – viz příloha č. 3 této výzvy
4. Nabídka včetně příloh (pokud jsou předkládány) by měla být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním do jednoho svazku.
5. Statutární zástupce účastníka nebo osoba oprávněná účastníka zastupovat podepíše v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku, je-li v něm účastník zapsán,
a) krycí list nabídky,
b) poslední stranu návrhu smlouvy,
c) poslední stranu nabídky.
(V případě podpisu osobou oprávněnou zastupovat účastníka na základě plné moci předloží účastník v nabídce i originál či úředně ověřenou kopii dané plné moci).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
1. Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě a v souvisejícím návrhu smlouvy za činnosti uvedené v popisu předmětu zakázky této výzvy i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:
Cena bez DPH ……………….. Kč
DPH 21 % ……………….. Kč
Celková cena vč. DPH ……………….. Kč
2. Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy (příloha č. 3 výzvy). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro účastníka z výzvy a jejích příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku musí účastník předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce, v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce, či jiném obalu označeném na přední straně následovně:v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa účastníka,uprostřed bude nápis:NABÍDKA – Efektivní MČ Praha 12 – část B: Posouzení shody systému řízení kvality Úřadu městské části Praha 12 s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 – NEOTEVÍRATv pravém dolním rohu obálky (obalu) bude adresa sídla zadavateleSoučástí nabídky bude i kompletní elektronická kopie nabídky dodavatele na CD nebo USB flash disku.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Jméno a příjmení, funkce, telefon, e-mail

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastníci jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) této veřejné zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost mohou účastníci zasílat prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktní osobě zadavatele. Zadavatel nemá povinnost reagovat na žádosti o vysvětlení, které nebudou zaslány včas.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti účastníka.

Další požadavky na zpracování nabídky:
• Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.
• Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne v sídle zadavatele na adrese Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany, v zasedací místnosti č. 504, 4. patro, dne 24. 7. 2018 a to bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Otevírání nabídek je neveřejné.
• Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti z výběrového řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v krycím listu jejich nabídky.
V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým výběrové řízení zahájil.
• Výše popsaná oznámení budou rovněž zveřejněna prostřednictvím portálu www.esfcr.cz.
• Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti je povinen přenést i na účastníka. Účastník se proto zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
• Účastník je povinen uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky v souladu s platným právním řádem České republiky.
• Účastník je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
• Konkrétní obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
• Účastník je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění smlouvy po dobu trvání realizace projektu a dále po dobu 10 let po ukončení realizace projektu.
• Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává za využití ustanovení § 31 zákona, tj. mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, vyjma povinnosti dodržet zásady stanovené v § 6 zákona, a v souladu s podmínkami stanovenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce Operačního programu Zaměstnanost.
• Smlouva na realizaci předmětné veřejné zakázky bude veřejně přístupná a bude zveřejněna v registru smluv.
• Zadavatel si vyhrazuje právo
a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy,
b) ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
c) na úpravu konečného znění smlouvy v mezích bodu 20.9.1 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8),
d) při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě účastníka v odůvodněných případech vyloučit s odůvodněním z další účasti ve výběrovém řízení,
e) zrušit veřejnou zakázku z důvodů uvedených v pravidlech Operačního programu Zaměstnanost.
• Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.
• Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
• Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 140000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): TAYLLORCOX s.r.o.Na Florenci 1055/35, Praha 1IČ: 27902587

  Datum podpisu smlouvy: 27. 8. 2018

Datum ukončení: 27. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 7. 2018
 
Aktualizováno: 29. 8. 2018