Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
08.08.2020 20:25:10 CEST
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.convertToArray(ProcurementProcedureServiceImpl.java:388)
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(ProcurementProcedureServiceImpl.java:294)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2795.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy728.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setProcurementsSpecificAttributes(AssetPublisherFilterAbstractController.java:109)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setModelAttributeByAssetType(AssetPublisherFilterAbstractController.java:86)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterViewController.view(AssetPublisherFilterViewController.java:140)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1716.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:181)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  ... and more ...
Zpět

Efektivní úřad města Příbram

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11647

Název zakázky: Efektivní úřad města Příbram

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 10. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: město Příbram

Sídlo zadavatele: Tyršova 108, 261 01 Příbram

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

IČ zadavatele: 00243132

DIČ zadavatele: CZ00243132

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Radka Škubalová
 • Telefon: +420318402561
 • E-mail: radka.skubalova@pribram.eu

Lhůta pro podání nabídek: 30. 10. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Tyršova 108, 261 01 Příbram

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření pro zvýšení efektivity úřadu, a to realizací vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů, řízení projektů, komunikace s veřejností a zvýšení odborné úrovně v oblasti legislativy. Zároveň dojde k proškolení v oblasti kybernetické bezpečnosti na úroveň aktuálních standardů.

 

Zakázka je dělena na 5 dílčích částí ve smyslu zákona.

Dílčí část 1 zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů
Dílčí část 2 osobní rozvoj zaměstnanců           
Dílčí část 3 zavedení moderních metod projektového řízení
Dílčí část 4 školení kyberbezpečnosti  
Dílčí část 5 zvyšování znalostí a dovedností    

 

Podrobné předměty jednotlivých dílčích částí jsou uvedeny v příloze č. 1 této ZD.

 

Každá část veřejné zakázky bude hodnocena zvlášť. Dodavatel může podat nabídku na jednu část, nebo na více částí veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky s jiným dodavatelem, podle výhodnosti nabídek. 

 

Druh veřejné zakázky - služby (§ 14 odst. 2 zákona). Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódy 79632000-3 - Vzdělávání zaměstnanců, 80000000-4 - Vzdělávání a školení, 80330000-6 - Bezpečnostní vzdělávání, 80500000-9 – Školení, 80530000-8 - Praktické vzdělávání, 79420000-4 Manažerské poradenství.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2529390,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po účinnosti Smlouvy o poskytování služeb, dokončení do konce roku 2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Ekonomická výhodnost nabídky, podrobnosti viz zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace, viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel požaduje předložení nabídek v písemné formě v listinné podobě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na jednu nabídku:
Viz zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a pravidly poskytovatele dotace.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): dílčí část 1 zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů M.C. TRITON, spol. s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ: 49622005, zastoupena Ing. Luďkem Pfeiferem, jednatelem

  Datum podpisu smlouvy: 15. 1. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): dílčí část 2 osobní rozvoj zaměstnanců M.C. TRITON, spol. s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ: 49622005, zastoupena Ing. Luďkem Pfeiferem, jednatelem

  Datum podpisu smlouvy: 15. 1. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): dílčí část 3 zavedení moderních metod projektového řízení Estredia, SEKarlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2 IČ: 24782211, zastoupena Mgr. Lenkou Kočinskou, členkou představenstva

  Datum podpisu smlouvy: 9. 2. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): dílčí část 5 zvyšování znalostí a dovedností Everesta, s.r.o. Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa IČ: 25014650 Zastoupena Mgr. Ladislavem Bučkem, jednatelem

  Datum podpisu smlouvy: 12. 2. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): dílčí část 4 školení kyberbezpečnosti AutoCont CZ a.s. Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 47676795, zastoupena Ing. Zdeňkem Chobotem, ředitelem regionálního centra, na základě plné moci

  Datum podpisu smlouvy: 21. 2. 2018

Datum ukončení: 21. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 10. 2017
 
Aktualizováno: 26. 2. 2018