Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Komunikační strategie města Dvůr Králové nad Labem

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13831

Název zakázky: Komunikační strategie města Dvůr Králové nad Labem

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 6. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo zadavatele: náměstí T.G. Masaryka 38, Dvůr Králové 544 17 nad Labem, 544 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jan Jarolím, starosta města
 • Telefon: +420499318111
 • E-mail: jarolim.jan@mudk.cz

IČ zadavatele: 00277819

DIČ zadavatele: CZ00277819

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr.Natálie Karpovičová
 • Telefon: +420606620810
 • E-mail: karpovicova@cep-rra.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 6. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.mudk.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je tvorba Komunikační strategie města Dvůr Králové nad Labem zahrnující Manuál jednotného vizuálního stylu města, který se bude skládat z jednotlivých dále přesně specifikovaných prvků (grafických návrhů).

Komunikační strategie:

bude nastaven jednoznačný systém komunikace města/Městského úřadu/ Městské policie Dvůr Králové nad Labem navenek. Bude vytvořen ucelený dokument, který komplexně zmapuje komunikaci města vůči občanům, návštěvníkům/turistům či klientům městského úřadu. Dokument bude obsahovat analytickou a návrhovou část a jeho nedílnou součástí bude také manuál krizové komunikace města a manuál jednotného vizuálního stylu města, tzv. grafický manuál.

Manuál jednotného vizuálního stylu města:

dojde k vytvoření jednotného a uceleného manuálu, který bude obsahovat specifikované prvky vizuálního stylu města Dvůr Králové nad Labem, jedná se zejména o grafické zpracování nového loga, které bude zadavatelem užíváno k jeho vnější prezentaci a identifikaci, tvorbu grafického návrhu vizitek, které budou využívat již nově vytvořené logo, dále návrh korporátní palety barev, písma, grafického návrhu podoby interních dokumentů zadavatele, návrh podoby označení budov městského úřadu, dveří kanceláří a služebních vozidel, grafického návrhu hlavičkového papíru a dopisní obálky zadavatele, jež bude sloužit pro lepší profesionální vzhled dokumentů zadavatele. Dále se jedná o tvorbu moderní grafiky Novin královédvorské radnice. Současně bude navržena podoba přání, doporučení využití motivu zadavatele na navržených reklamních předmětech, které budou sloužit k prezentaci zadavatele, manuál jednotného vizuálního stylu bude vytvořen jak pro potřeby města Dvůr Králové nad Labem, tak pro potřeby Městské úřadu Dvůr Králové nad Labem a také Městské policie Dvůr Králové nad Labem.

Zadavatel dále v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky předpokládá veřejné seznámení s komunikační strategií a manuálem jednotného vizuálního stylu města včetně nového loga.

Zadavatel dále po dodavateli požaduje, po schválení dokumentu zastupitelstvem města, provedení školení zaměstnanců Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, a to pro maximálně 25 zaměstnanců v rozsahu 1 hodiny, přičemž tito zaměstnanci budou školeni souběžně. V rámci tohoto školení budou zaměstnanci seznámeni s komunikační strategií a s manuálem jednotného vizuálního stylu města. Termín školení bude oznámen zadavatelem s alespoň měsíčním předstihem a dodavatel bude povinen takový termín akceptovat. Předpokládaný termín školení je ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 420000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
07.2021 - 15. 12. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
náměstí T.G. Masaryka čp.38 , 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnocení podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena jediným kritériem nabídkové ceny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění kvalifikace a způsobilosti v následujícím rozsahu:

  základní způsobilost, profesní způsobilost, technická kvalifikace

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom elektronickém vyhotovení, v českém jazyce a bude vytvořena v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání kvalifikace.

Zadavatel proto doporučuje, aby účastníci tyto podmínky respektovali:

 • nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem účastníka,
 • nabídka bude odevzdána v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
 • nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel požaduje, aby dodavatel podal svoji nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.mudk.cz. Elektronická nabídka bude vložena ve standardním elektronickém formátu – .pdf, dokumenty MS Office.

Nabídku a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce, s výjimkou dokladů o prokázání kvalifikace, které je možno předložit rovněž ve slovenském jazyce. Doklady v jiných jazycích musí být opatřeny překladem do jazyka českého.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude doložena v Příloze č. 3 (Smlouva o dílo), kde účastník tuto cenu uvede v požadovaném členění:  

 • Položka Komunikační strategie města (Cena v Kč bez DPH , DPH, Cena v Kč včetně DPH)
 • Položka Manuál jednotného vizuálního stylu (Cena v Kč bez DPH , DPH, Cena v Kč včetně DPH)
 • Cena celkem  (Cena v Kč bez DPH , DPH, Cena v Kč včetně DPH)

 

 

 

 

 

 

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom elektronickém vyhotovení, v českém jazyce a bude vytvořena v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání kvalifikace.Zadavatel proto doporučuje, aby účastníci tyto podmínky respektovali:•nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem účastníka,•nabídka bude odevzdána v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,•nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel požaduje, aby dodavatel podal svoji nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.mudk.cz. Elektronická nabídka bude vložena ve standardním elektronickém formátu – .pdf, dokumenty MS Office.Nabídku a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce, s výjimkou dokladů o prokázání kvalifikace, které je možno předložit rovněž ve slovenském jazyce. Doklady v jiných jazycích musí být opatřeny překladem do jazyka českého.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 395000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): LESENSKY.CZ, s.r.o. IČ 29373336Štursova 583/49, Brno 616 00

  Datum podpisu smlouvy: 29. 7. 2021

Datum ukončení: 29. 7. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 6. 2021
 
Aktualizováno: 1. 9. 2021