Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Elektronické úřední desky Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13814

Název zakázky: Elektronické úřední desky Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 5. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo zadavatele: náměstí T.G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jan Jarolím, starosta města
 • Telefon: +420499318111
 • E-mail: jarolim.jan@mudk.cz

IČ zadavatele: 00277819

DIČ zadavatele: CZ00277819

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr.Natálie Karpovičová
 • Telefon: +420606620810
 • E-mail: karpovicova@cep-rra.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 6. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.mudk.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky Elektronických úředních desek:

Jedná se o dodávku následujících výrobků:

2x digitální elektronická úřední deska jednostranná – venkovní na zeď

1x digitální elektronická úřední deska oboustranná – venkovní volně stojící.

Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými technickými parametry je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické parametry, jež je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná.

Předmět zakázky zahrnuje rovněž závazek provádění záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Zadavatel uvádí, že údaje obsažené v této výzvě k podání nabídek a v jejich přílohách (dále společně jen „zadávací dokumentace“) jsou kompletní a plně dostačující k podání nabídky.

Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení. Předpokládá se, že účastník pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, bude to zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Hlavní předmět díla dle CPV:

32571000-6 Komunikační infrastruktura,

48000000- 8 Balíky programů a informační systémy,

72222300-0 Služby informačních technologií,

30231320-6 Dotykové monitory.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 942000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
dle harmonogramu nejpozději však do 100 dnů od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
náměstí T.G. Masaryka, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnocení podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena jediným kritériem nabídkové ceny.

  Požadované údaje a dokumenty pro hodnocení nabídek

  Za účelem hodnocení nabídek podle nabídkové ceny předloží účastník vyplněný návrh Kupní smlouvy viz. Příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

  Způsob hodnocení nabídek

  Základním kritériem hodnocení pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

  Vítězným dodavatelem se stane ten, kdo nabídne zadavateli nejnižší nabídkovou cenu za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH.

  V případě rovnosti nabídkových cen se stane vítězným dodavatelem ten, kdo podal nabídku dříve.

  Účastník vyplní a předá v rámci nabídky Krycí list nabídky (příloha č. 1), Technické podmínky (příloha č. 2), Kupní smlouvu (příloha č. 3), Čestné prohlášení (příloha č. 4), Seznam poddodavatelů (příloha č. 5) a Výkaz výměr (příloha č. 6).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění kvalifikace a způsobilosti v následujícím rozsahu:

základní způsobilost,
profesní způsobilost,
technická kvalifikace.

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal, že není dodavatelem, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném a ani na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném a ani na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení.

V průběhu zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si od jednotlivých účastníků doložení výše uvedených dokladů, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokazuje účastník předložením výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to zejména živnostenské oprávnění pro zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod.

 V průběhu zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si od jednotlivých účastníků doložení výše uvedených dokladů, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokazuje účastník předložením seznamu minimálně 3 (třech) významných dodávek poskytnutých v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení obdobného plnění jako je předmět veřejné zakázky. Za obdobný charakter plnění především zadavatel považuje dodání elektronických úředních desek. Finanční hodnota alespoň jedné referenční zakázky vyjádřena v korunách musí činit minimálně 450.000 Kč bez DPH, jak je specifikováno v Příloze č. 4 (Čestné prohlášení) této zadávací dokumentace, Popis bude obsahovat ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace a kontakt objednatele.

Účastník prokáže technickou kvalifikaci předložením čestného prohlášení uvedeného v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace, ve kterém bude vyplněn seznam dodávek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom elektronickém vyhotovení, v českém jazyce a bude vytvořena v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání kvalifikace.

Zadavatel proto doporučuje, aby účastníci tyto podmínky respektovali:

nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem účastníka,
nabídka bude odevzdána v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK,
nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel požaduje, aby dodavatel podal svoji nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.mudk.cz. Elektronická nabídka bude vložena ve standardním elektronickém formátu – .pdf, dokumenty MS Office.

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková celková kupní cena musí být uvedena jako cena včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v členění podle Přílohy č. 6 (Výkaz výměr) této zadávací dokumentace.

Celková nabídková cena bude doložena v Příloze č. 3 (Kupní smlouva), kde účastník tuto cenu uvede v požadovaném členění: celková cena v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a celková cena včetně DPH. V případě rozdílu těchto cen jinde v nabídce platí cena uvedená v Kupní smlouvě.

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že za správnost veškerých početních operací a za správné nastavení výše DPH u jednotlivých položek odpovídá účastník.

Účastník rovněž odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení dodávky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.mudk.cz.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 5. 2021
 
Aktualizováno: 22. 6. 2021