Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Elektronické úřední desky pro městský úřad v Lounech

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13892

Název zakázky: Elektronické úřední desky pro městský úřad v Lounech

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 9. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: město Louny

Sídlo zadavatele: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Eva Šafrová
 • Telefon: +420415621135
 • E-mail: e.safrova@mulouny.cz

IČ zadavatele: 00265209

DIČ zadavatele: CZ00265209

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Iveta Rulfová
 • Telefon: +420415621163
 • E-mail: i.rulfova@mulouny.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 9. 2021 14:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Louny, odbor správy majetku, Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem soutěže je dodávka dvou kusů (nových, nepoužitých) elektronických úředních desek (ČÁST A) v provedení venkovních samostatně stojících jednostranných panelů dle uvedené technické specifikace, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace (ZD).

Součástí plnění bude instalace úředních desek na konkrétní místa, která budou zadavatelem připravena dle dodaných požadavků vybraného dodavatele (dále také prodávající) na stavební připravenost, zapojení na elektrickou a datovou síť, uvedení do provozu a zaškolení.

Součástí plnění bude po dobu 5 let (60 měsíců) zajištění služeb provozní podpory (ČÁST B) spočívající v bezvadném provozu, přičemž provozem je myšleno zajištění hardwarové a softwarové funkčnosti zařízení v stanoveném provozním režimu, implementace updatů a potřebných aktualizací, zajištění vzdáleného dohledu a přístupu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 438000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba realizace ČÁSTI A (dodávka, montáž a zprovoznění) nepřekročí 60 (kalendářních) dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Součástí plnění je i zajištění služeb provozní podpory (ČÁST B) spočívající v bezvadném provozu po dobu 60 měsíců od ukončení plnění dodávky, instalace a zprovoznění.

Místo dodání / převzetí plnění:
Louny - Mírové náměstí 35, Pod Nemocnicí 2379, Louny

Pravidla pro hodnocení nabídek:

V soutěži budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:

 1. Celková nabídková cena vč. DPH                                                     váha 70 %
 2. Úroveň/hodnota svítivosti panelu úřední desky                               váha 9 %
 3. Existence modulu pro kalendář akcí                                                  váha 7 %
 4. Existence modulu pro místní cíle na mapovém podkladu                  váha 7 %
 5. Možnost zobrazení dalších informací z města                                   váha 7 %

Pokud by některý z uchazečů nebyl plátcem DPH a předložil nabídkovou cenu konečnou, v takovém případě bude hodnocena nabídková cena tohoto uchazeče ve výši nabídkové ceny konečné.

Popis způsobu hodnocení je uveden v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

  Účastník ve své nabídce předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou za účastníka jednat (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace).

 • Profesní způsobilost
 1. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
 2. doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (např. zprostředkování obchodu a služeb; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona),
 • Technická kvalifikace

Uchazeč ve své nabídce předloží seznam min. 3 významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením identifikace objednatele a jejich ceny a doby plnění; přílohou tohoto seznamu zadavatel požaduje předložení osvědčení resp. reference potvrzené objednatelem zakázky; přičemž uchazeč splní požadavek zadavatele, když předloží seznam a požadovaný počet osvědčení objednatelů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, tj. dodávka a instalace úřední desky, resp. desek ve výši min.  150.000 Kč bez DPH za každé osvědčení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce (či jiném obalu), výrazně označené Nabídka na zakázku „Elektronické úřední desky pro městský úřad v Lounech“ a výzvou „NEOTVÍRAT“.
 • Obálka, či jiný obal, bude zajištěna proti manipulaci tak, že bude na všech spojích opatřena razítkem uchazeče nebo podpisem oprávněného zástupce uchazeče, a taktéž bude uvedena adresa uchazeče.
 • Nabídku je nutno podat tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podávání nabídek doručena zadavateli. Na nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podávání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány, tj. k nabídce se nepřihlíží.
 • Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Podá-li jeden uchazeč do soutěže více nabídek, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. 
 • Uchazeče, jehož nabídka byla doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel bezodkladně vyrozumí o doručení nabídky po lhůtě pro podání nabídek. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel dodavatele, který nabídku podal, do 5 pracovních dnů od identifikace této skutečnosti zveřejněním oznámení na portálu www.esfcr.cz. Tato nabídka nebude otevírána a stane se součástí dokumentace k veřejné zakázce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována jako celková maximální cena v Kč vč. DPH a bude obsahovat ocenění všech dodávek a prací uvedených v zadávací dokumentaci. Veškeré dodávky a práce spojené s realizací plnění budou zpracovány ve formě oceněného soupisu dodávek a prací v členění na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.

Nabídková cena bude sumarizována např. v krycím listu a následně uvedena v soupisu dodávek a prací. Položkový rozpočet musí být uveden min. ve struktuře: popis položky – měrná jednotka – počet měrných jednotek – jednotková cena – cena celkem.

Nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná v českých korunách v souladu s ZD a platnými právními předpisy a musí zahrnovat ocenění úplného rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětu veřejné zakázky a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání plnění, které se vážou k vyhlášeným podmínkám a ZD. Uchazeč je povinen vytvořit a ocenit soupis dodávek a prací, který zpracuje na základě ZD a technického popisu, do kterého zahrne všechny předpokládané náklady na realizaci plnění.

Cenu nejvýše přípustnou lze překročit jen za podmínky, že v průběhu realizace zakázky dojde ke zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené "Nabídka na zakázku - Elektronické úřední desky pro městský úřad v Lounech" a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 9. 2021
 
Aktualizováno: 24. 9. 2021