Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Evaluace projektu „QUALITAS PRO PRAXIS 2

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12736

Název zakázky: Evaluace projektu „QUALITAS PRO PRAXIS 2

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 4. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Ústecký kraj

Sídlo zadavatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
 • Telefon: +420475657111
 • E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ zadavatele: 70892156

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Petra Fünfkirchlerová
 • Telefon: +420475657590
 • E-mail: funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 4. 2019 13:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 330578,51 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 229000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Asistenční centrum, a.s.; Sportovní 3302, Most 43401; IČ 63144883

  Datum podpisu smlouvy: 8. 8. 2019

Datum ukončení: 8. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 4. 2019
 
Aktualizováno: 14. 8. 2019