Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Externí vzdělávání pro firmu Air Technology s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11351

Název zakázky: Externí vzdělávání pro firmu Air Technology s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Air Technology s.r.o.

Sídlo zadavatele: Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Petr Polách MBA, jednatel společnosti
  • Telefon: +420518321001
  • E-mail: petr.polach@airtechnology.cz

IČ zadavatele: 25302248

DIČ zadavatele: CZ25302248

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Eva Peake, Koordinátor projektu
  • Telefon: +420775855235
  • E-mail: peake@airtechnology.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 8. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Výhradně doporučeně Českou poštou do sídla zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Je uveden v Přílohách 7, 8 a 9 Výzvy – Soupisy kurzů s obsahy

Dílčí plnění se připouští na části A, B a C

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1248720,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.9.2017 až 30.1.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno a Hodonín v provozovnách zadavatele, nebo prostory dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky se hodnotí v každé části (A, B, C) samostatně.

Jediné hodnotící kritérium = Celková nabídková cena bez DPH (váha 100 %).

Další informace viz strana 3 výzvy

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz strana 3 Výzvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz strana 3 Výzvy

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Vybrané podpisy je nezbytné ověřit (viz strana 3 Výzvy)

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, nebo se může úpodílet na jediné nabídce.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz strana 3 Výzvy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 523488.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část A: 220.640,- KčLIONS CZ s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 26865190Část B: 149.600,- KčMARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60733306Část C: 153.248,- KčAgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk, IČ 13584286

    Datum podpisu smlouvy: 8. 8. 2017

Zrušené části zakázky: Nejsou

Datum ukončení: 8. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 7. 2017
 
Aktualizováno: 8. 8. 2017