Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění služby soucisející se zpracovánímm strategických dokumentů MČ Praha 14 -Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na obdobíí 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12811

Název zakázky: Zajištění služby soucisející se zpracovánímm strategických dokumentů MČ Praha 14 -Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na obdobíí 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Městská část Praha 14

Sídlo zadavatele: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Radek Vondra, starosta
 • Telefon: +420281005235
 • E-mail: radek.vondra@praha14.cz

IČ zadavatele: 00231312

DIČ zadavatele: CZ00231312

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Zbyněk Rýpar
 • Telefon: +420281005318
 • E-mail: zbynek.rypar@praha14.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 7. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je zpracování strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 - 2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení.

Popis aktivit

Zakázka se skládá z následujících dílčích aktivit:

1.   Zpracování Generelu dopravy - analytická  a návrhová část (analýza, koncept řešení, návrh řešen  

 • analýza stavu (kvalita + kapacita) dopravní sítě, dojíždění za prací a do škol, propojenosti (bus, vlak, P+R parkoviště, metro, tram), infrastruktury pro cyklistickou a pěší dopravu, statická doprava, nehodovost;
 • prognóza vývoje dopravy s ohledem na výstavbu v rozvojových územích MČ Praha 14, a to jak bytových (Černý Most, Kyje - Hutě, Jahodnice,Kyje - Broumarská), tak produkčních (Hloubětín - Kolbenova, Českobrodská, Objízdná - Průmyslová - Nedokončená, obchodní zóna Černý Most);
 • dopravní síťna území MČ Praha 14 (potřeby občanů, problémy se spojením, návrhy, podněty);
 • posouzení rozvoje kolejové dopravy na území MČ Praha 14;
 • návrh rozvoje bezmotorové dopravy (např. stezky pro chodce, cyklostezky, cyklomagistrály, drážní promenády atd.);
 • návrh řešení dopravy v klidu, pasport stání na místních komunikacích, parkoviště, obrátkovost, průzkum v jednotlivých a hromadných garážích, ve vnitroblocích, konkrétní rozpracování lokality Lehovec, Hloubětín a Černý Most;
 • specifikace kritických dopravních míst podle dat z průzkumu, a to současných a budoucích (nové sídlištní útvary, potřebná dopravní spojení, zatížení křižovatek apod.);
 • návrh možných řešení kritických míst v časovém rozlišení - střednědobé, dlouhodobé (v souladu s územním plánem) - Akční plán realizace jednotlivých opatření v oblasti dopravy pro období 2021 - 2022 (počátek/konec úkolu, odpovědná osoba/instituce, finance včetně zdrojů);
 • promítnutí sociologického průzkumu do potřeb obyvatel Prahy 14 v oblasti MHD, osobní dopravy a cílové nákladní dopravy;
 • shrnutí výstupu směrem k vlastníkům či správcům dopravní infrastruktury, doporučení a podněty vůči orgánům a institucím ovlivňujících dopravní situaci naúzemí MČ Praha 14;
 • výkresová část doplňující předmět plnění výše uvedených požadavků v rozsahu studie dle pasportu komunikací na území MČ Praha 14 rozšířeném o komunikace dle výhledového rozvoje výstavby v měřítku min. 1:1000 se zákresem kritických bodů dopravy, včetně zdůvodnění navrhovaných řešení, u rozpracovaných lokalit v měřítku min. 1:500, křižovatky a řezy v měřítku min. 1:100;
 • manažerský souhrn včetně rekapitulace problémů, rizik a podnětů.

  Podklady pro zpracování generelu dopravy:

 • platný územní plán a návrh změn tzv. metropolitního plánu pro území MČ Praha 14 (úsek územního rozvoje ÚMČ Praha 14, MHMP),
 • rozvojové plány jednotlivých lokalit (úsek územního rozvoje ÚMČ Praha 14),
 • pasport komunikací MČ Praha 14 (odbor dopravy ODOP ÚMČ Praha 14),
 • pasport komunikací ve správě TSK (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.),
 • studie dopravní prostupnosti Hutě - Hloubětín (úsek územního rozvoje ÚMČ Praha 14),
 • studie křižovatek Českobrodská x Broumarská, Českobrodská x Rožmberská,
 • strategie dopravy - Silniční okruh kolem Prahy SOKP – ministerstvo dopravy,
 • generel dopravy HMP – statistiky, prognózy, měření,
 • studie nových železničních zastávek na nákladním průtahuna území MČ Praha 14 (odbor dopravy ÚMČ Praha 14),
 • studie Příprava území pro zóny placeného stání na územíMČ Praha 14 (odbor dopravy ÚMČ Praha 14),
 • studie Severovýchodní cyklomagistrály (odbor dopravy ÚMČ Praha 14),
 • ostatní dopravní studie (odbor dopravy ÚMČ Praha 14),
 • programové prohlášení Rady MČ Praha 14, část Doprava a dopravní investice.

Materiály, které jsou od jiných pořizovatelů než ÚMČ Praha 14, si zpracovatel obstarává pro svoji práci sám.

2.   Zpracování Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období 2021 - 2022  

 • metodika zpracování;
 • kritéria pro výběr záměrů;
 • vyhodnocení stávajících strategických dokumentů MČ Praha 14, (Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 - 2025; Akční plány v letech 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2019 - 2020), tj. zpracování Analýzy předmět plnění Akčních plánů ve vztahu k Strategickému plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 – 2025;
 • soulad s nadřazenými strategickými dokumenty ČR a HMP;
 • metodika vyhodnocování;
 • tabulková část (min. rozsah: číslo cíle, gesční příslušnost, odborný garant záměru, název projektového záměru, stručný popis, místo realizace, role MČ Praha 14, priorita, předpokládaný výstup, doba realizace /od - do/);
 • spolupráce na participaci veřejnosti v rámci projednání návrhů strategických dokumentů MČ Praha 14;
 • spolupráce s objednatelem v průběhu procesu projednávání schvalování příslušnými orgány objednatele, zejména v podobě vysvětlení, konzultací apod., včetně komisí, výborů apod.;
 • spolupráce a konzultace s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, včetně zajištění souladu Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 s dokumenty a materiály připravovanými či aktualizovanými na úrovni hl. m. Prahy;
 • vlastní moderace či součinnost při činnosti pracovních skupin.

Vlastní moderací či součinností při činnosti pracovních skupin se rozumí především tvorba programu jednání pracovních skupin, účast na jejich zasedání a moderace jednání, zpracování výstupů z jejich jednání.

Pracovní skupiny se budou podílet na přípravě procesu tvorby Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14, a to jak na přípravě analytických podkladů, tak na tvorbě návrhové části. Dále budou spolupracovat na jeho realizaci, zpracovávat návrhy strategií pro jednotlivé oblasti, úzce spolupracovat s externím zpracovatelem Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14.

Pracovní skupiny budou zřízeny v oblastech:

 • doprava a životní prostředí,
 • školství, sport a kultura,
 • ekonomika a podnikání,
 • územní plán a rozvoj území,
 • sociální a zdravotní péče a bydlení.

Každá z pracovních skupin bude tvořena 5 - 8 členy z řad členů ZMĆ Praha 14, zaměstnanců ÚMČ Praha 14 a zástupců odborné veřejnosti. Předpokládané zapojení každé skupiny se předpokládá po celou dobu přípravy Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 (analytická i návrhová část), cca 20 měsíců, s předpokladem časové náročnosti max. 5 hodin měsíčně.

3.   Vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení

 • obsah (Strategie ve veřejné správě; Strategické plánování a řízení; Strategická analýza; Vize, poslání, hodnoty; Implementace strategie, včetně návrhu a adekvátních opatření pro předmět plnění vizí a cílů; Zapojování veřejnosti a zpětná vazba,
 • metody školení,
 • školící materiály,
 • příklady dobré praxe.

Proškoleno bude celkem 40 osob z řad členů ZMČ Praha 14, zaměstnanců ÚMČ P14 a zástupců odborné veřejnosti, kteří budou rozděleni do 2 skupin. Časový rozsah školení: 24 hodin/osoba. Na závěr cyklu vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení obdrží každý z účastníků doklad o absolvování kurzu (zajistí dodavatel).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 413200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejpozději do 31.12. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 

Zadavatel stanovil pro zadání zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky.

č. díl. krit.       

Popis kritéria     

         
Váha v %
     1. 

Nabídková cena za celý předmět plnění v Kč včetně DPH

100

          

U tohoto hodnotícího kritéria bude nejnižší nabízené hodnotě včetně DPH přiděleno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu dle následujícího vzorce:

                                                        nejvýhodnější nabídka

          Počet bodů   =    100 x    ----------------------------------------------

                                                        hodnocená nabídka          

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší počet bodů.

V případě rovnosti nabídkových cen u nejlépe hodnocených nabídek o pořadí nabídek  rozhodne los. K losování budou přizváni zástupci dotčených dodavatelů.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

 Způsobilým  není dodavatel, který:

 1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo napenále na veřejné zdravotním pojištění,
 4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo napenále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 5. je v likvidaci, nebo proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání základní způsobilosti v nabídce:

Základní způsobilost prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení. Z čestného prohlášení musí vyplývat, že dodavatel splňuje všechny uvedené základní předpoklady. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Vzor uveden v příloze č. 3 této zadávací dokumentace

Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel:

 1. předložením  výpisu  z obchodního  rejstříku nebo  jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,        
 2. předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá.

Způsob prokázání profesní způsobilosti v nabídce:

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením příslušných dokladů výše uvedených v originále nebo úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona č.134/2016 Sb.) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením těchto dokladů:

A)  Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem  v posledních  3  letech  před zahájením zadávacího řízení, včetně doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Požadovaná minimální úroveň:

3 služby obdobného charakteru, přičemž obdobný charakterem se rozumí zajištění 3 projektů v oblasti strategického plánování a řízení nebo střednědobého plánu, popř. koncepce, z toho alespoň s jedním realizovaným projektem, týkajícím se zpracování strategického plánu rozvoje měst v České republice, popř. v zahraničí srovnatelných co do počtu obyvatel se zadavatelem, tj. počet obyvatel min. 35 tis a s jedním projektem v minimální výši plnění 100.000 Kč bez DPH.

Způsob prokázání:

Seznam služeb obdobného charakteru dle výše  uvedené specifikace, který bude taktéž obsahovat alespoň: název, stručný popis, cenu a dobu poskytnutí a identifikaci objednatele. Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či za něj. Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení, účastník je povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení.

B) Seznam členů realizačnímu týmu

Požadovaná minimální úroveň:

Členové realizačního týmu -  min. 3 konzultanti, VŠ vzdělání, min 5 let praxe v konzultantské činnosti v oblasti strategického nebo střednědobého plánování (popř. tvorby koncepcí), z toho min.1 konzultant disponující odborným certifikátem pro oblast strategického nebo procesního nebo projektového řízení.            

Způsob prokázání:

Seznam členů realizačního  týmu  bude doplněn u každého člena o kopii dokladu prokazující jeho odborné vzdělání, strukturovaný životopis podepsaný dotyčným členem. U jednoho člena bude doplněna kopie dokladu o certifikátu pro oblast strategického nebo  procesního nebo projektového řízení. Tento seznam  bude podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky

Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění (vyznačeno žlutě). Smlouva bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem/za dodavatele. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu nebo pozměněný obsah smlouvy mimo místa určená k vyplnění, bude ze soutěže vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. Návrh smlouvy v příloze č. 2 k této zadávací dokumentaci.

Požadavky na zpracování nabídky

Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající z této výzvy.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku pokrývající celý předmět zakázky.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Místem pro podání nabídky je podatelna Úřadu městské části Praha 14 na adrese Bratří   Venclíků 1073, 198 21 Praha, a to osobně v úředních hodinách:

PO + ST         7:30 – 18:00 hod.

ÚT + ČT         7:30 – 15:00 hod.

PÁ                 7:30 – 14:00 hod.

Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné technickými  problémy na straně dodavatele.

Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu podaných nabídek.

Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

Struktura nabídky

Zadavatel doporučuje následující strukturu:

 • krycí list nabídky –  vzor v příloze č. 1 této zadávací dokumentace,
 • doklady k prokázání  splnění kvalifikace,
 • doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, zastupovat dodavatele,
 • návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobu zastupovat dodavatele,
 • seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů,
 • případně další dokumenty.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, sazbu a výši DPH, vč. DPH. Pokud dodavatel není plátcem DPH, tuto skutečnost uvede v nabídce, ve které uvede pouze nabídkovou cenu. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému plnění předmětu zakázky.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf (kompletní scan nabídky) s vyplněným návrhem smlouvy.Obě vyhotovení nabídky budou zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout.Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. Dodavatelé podávají své nabídky v uzavřené obálce označené: „Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 - 2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení “ a nápisem: „Neotvírat“. Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa dodavatele. Jak nabídka, tak návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele na základě plné moci od statutárního orgánu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.Tato kontaktní osoba bude uvedena v návrhu smlouvy a krycím listu dle závazných vzorů.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (např. elektronickou formou e-mailem na adresu kontaktní osoby) vysvětlení k požadavkům na kvalifikaci a k zadávacím podmínkám. Zadavatel bude odesílat vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti pouze formou e-mailem a zároveň v elektronickém informačním systému na portálu www.efcr.cz. Písemná žádost dodavatele musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Pokud zadavatel provede úpravu zadávacích podmínek a povaha úpravy zadávacích podmínek to vyžaduje, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.

Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy

Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za dodavatele (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii + plná moc, která musí být doložena vždy v originále nebo v ověřené kopii).

 Seznam poddodavatelů

Dodavatel je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a uvést identifikační údaje každého poddodavatele. Pokud dodavatel nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce. Dodavatel použije vzor dle Přílohy č. 3 této zadávací dokumentaci.

Zadavatel může požadovat, aby dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, předložil zadavateli před jejím podpisem originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podáná žádná nabídka

Datum ukončení: 17. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 6. 2019
 
Aktualizováno: 22. 7. 2019