Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Implementace komunikačních nástrojů DSMOK

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13828

Název zakázky: Implementace komunikačních nástrojů DSMOK

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 6. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka

Sídlo zadavatele: Náměstí 28.října 1438 Kraslice 358 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Roman Kotilínek
 • Telefon: +420352370410
 • E-mail: starosta@meu.kraslice.cz

IČ zadavatele: 64844056

DIČ zadavatele: CZ64844056

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jakub Ruml
 • Telefon: +420739548500
 • E-mail: rumljakub@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 21. 6. 2021 10:30

Místo pro podání nabídek:
Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka, Náměstí 28.října 1438 Kraslice, 358 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem realizace veřejné zakázky je implementace nástrojů otevřeného úřadu do prostředí Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka. Konkrétně se jedná o pořízení elektronických úředních desek pro vybraná města a vytvoření nových webových stránek celého svazku.

Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 35 zákona. Zadavatel uzavře smlouvu v každé části veřejné zakázky s jediným dodavatelem, který se na základě hodnocení umístí na 1. místě v pořadí a splní podmínky účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel vymezil předmět plnění pro jednotlivé části následujícím způsobem:

Část č. 1: Elektronické úřední desky

Předmětem plnění části č. 1 veřejné zakázky je pořízení dvou elektronických úředních desek ve 2 největších městech DSMOK (Kraslice a Rotava), kde tak bude zabezpečen moderní a efektivní způsob zveřejňování dokumentů a nepřetržitá možnost komunikace s veřejností.

Díky této nové technologii bude dosaženo nejen zjednodušení komunikace s občany, ale zároveň budou zefektivněny pracovní procesy zaměstnanců. Digitální úřední deska se tak stane spolehlivým partnerem nejen aktérů výkonu místní veřejné správy, ale především klientů, obyvatel dané obce a ostatních návštěvníků. Neopominutelným přínosem je pak informovanost o dění v ostatních obcích DSMOK.

Díky digitálním úředním deskám budou automaticky aktualizované dokumenty k dispozici nepřetržitě a bez obavy ze znehodnocení, respektive zásahu neoprávněnou osobou. Dojde k efektivnímu vkládání dokumentů, k úspoře prostoru i času spojeného s povinným zveřejňováním informací. Individuální přístup umožní uživatelské prostředí pro spoluobčany se zdravotním postižením a čitelnost i v nočních hodinách. Umístěna bude na budovách městských pořadů.

Součástí plnění je rovněž softwarové propojení v rámci všech zúčastněných obcí, kdy po pilotním provozu se počet úředních desek bude průběžně rozšiřovat i do menších obcí.

Podrobná specifikace předmětu plnění je součástí zadávací dokumentace a je uvedena v příloze č. 3 Specifikace plnění – ČÁST 1. Specifikace je rovněž nedílnou součástí smlouvy pro předmětnou část veřejné zakázky.

Část č. 2: Tvorba webových stránek

Předmětem plnění části č. 2 veřejné zakázky je vytvoření nových webových stránek Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka na vlastní doméně http://www.smokraslicko.cz/, zcela nový design webových stránek podpořený kvalitními funkcemi a uživatelsky přívětivý redakční systém a přehlednou mapu webu. Redakční systém musí splňovat požadavky na bezpečnost, dostupnost webu handicapovaným skupinám, dostupnost na různých typech mobilních zařízení a prohlížečích, uživatelskou správu a tvorbu funkcionalit jako jsou např. rezervační systém, vyřizování agend, komunikační nástroje, správa dokumentů, multimédií aj. Správa systému musí být založena na principu uživatelských skupin a rolí (administrátor, redaktor, autor, …).

Součástí implementace bude zajištění hostingu, zkušební provoz, pilotní provoz, testování nového webu, zaškolení administrátorů redakčního systému a dodání uživatelské a administrátorské dokumentace. Požadavkem je záruční a pozáruční servis, jehož součástí bude i případná technická aktualizace webu (nové verze redakčního systému).

Dodavatel zajistí navržení grafické podoby stránek nových, kódování grafiky, programování a následně testování.

Podrobná specifikace předmětu plnění je součástí zadávací dokumentace a je uvedena v příloze č. 3 Specifikace plnění – ČÁST 2. Specifikace je rovněž nedílnou součástí smlouvy pro předmětnou část veřejné zakázky.

Nabídku je možné podat jak pouze do jedné části, tak i do každé části veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být podána jako zcela samostatná. Nabídky podané pro každou část veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.

Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část VZ je vymezen vzorem Smlouvy pro každou část veřejné zakázky. Návrhy smluv tvoří přílohy této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 700000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Stanoveno v zadávací dokumentaci. Ukončení projektu nejpozději k 31.5.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Stanoveno v zadávací dokumentaci.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení   nabídek   bude   provedeno   podle   základního    kritéria   hodnocení, kterým je ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.

Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od prvého k poslednímu s ohledem na výši nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikační předpoklady upravují podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

 • prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona,
 • prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona,
 • prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona.

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení splňovali základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona. Splnění základní způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení.

Způsobilým není dodavatel, který:

 • byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

K prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75, odst. 1, písm. a) až e) zákona předložením písemného čestného prohlášení (příloha č. 2 výzvy).

Profesní způsobilost

Účastník prokáže profesní způsobilost analogicky dle§ 77 zákona v následujícím rozsahu:

Účastník předloží ve smyslu § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu:

Účastník předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení. V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje:

název a předmět obdobné zakázky
finanční objem zakázky
doba plnění významné zakázky
název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit

Tento kvalifikační předpoklad splní účastník, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň:

Pro část č. 1

 • 2 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 100.000,00 Kč bez DPH, realizovaných účastníkem.   Obdobnými    zakázkami    se   rozumí   zakázky   spočívající v realizaci dodávek elektronických úředních desek nebo infokiosků.

Pro část č. 2

 • 2 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 50.000,00 Kč bez DPH, realizovaných účastníkem.   Obdobnými    zakázkami    se   rozumí   zakázky   spočívající v tvorbě webových stránek včetně poskytnutí systémové podpory.

Způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona:

Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kritéria technické kvalifikace.

Dodavatel může prokázat splnění tohoto kritéria technické kvalifikace rovněž předložením smlouvy s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady dle zadávacích podmínek musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.

Nabídka musí být datována a na „titulním listu" podepsána účastníkem, resp. osobou oprávněnou jednat za účastníka (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží účastník v nabídce prostou kopii plné moci.

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů účastníků doporučuje zadavatel účastníkům podat svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou účastníka.

Pokud bude dodavatel při plnění veřejné zakázky využívat poddodavatele, předloží ve své nabídce seznam poddodavatelů. Zadavatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatele odsouhlasit.

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v tomto jednotném členění:

 1. Titulní list nabídky – obsahující identifikační údaje o účastníkovi a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1 ZD)
 2. Obsah nabídky – s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů   a celkového počtu listů v nabídce
 3. Doklad prokazující způsob podepisování za účastníka (v případě, že nabídku nepodepisuje statutární osoba uchazeče dle platného zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci)
 4. Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení (viz příloha č. 2 ZD)
 5. Návrh smlouvy (viz příloha č. 4 ZD)
 6. Přílohy (nepovinné)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel požaduje zpracování celkové nabídkové ceny za celé plnění předmětu pro každou část veřejné zakázky.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci a ve vzoru Smlouvy.

 • Nabídková cena bude uvedena v CZK,
 • Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede účastník zadávacího řízení) a nabídková cena včetně DPH,
 • Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené s plněním předmětu veřejné zakázky,
 • Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění v každé části veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předána zadavateli v jednom originále (označeném „ORIGINÁL) a rovněž v jednom elektronickém vyhotovení.Elektronické vyhotovení nabídky (na datovém nosiči typu CD, DVD) bude obsahovat celou nabídku ve formátu PDF – titulní list nabídky, doklad prokazující způsob podepisování za účastníka, doklady k prokázání kvalifikace (čestné prohlášení), návrh smlouvy doplněný o požadované údaje ve formátu DOC. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTEVÍRAT". Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky.Zadavatel preferuje odesílání písemností formou datové zprávy/případně elektronickou komunikací. Nemá-li účastník zpřístupněnou datovou schránku a požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, uvede tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje na „titulním listu" své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka účastníkem převzata, bude přesto považována za doručenou.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (Příloha č. 1 Krycí list nabídky).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě dokladů, jejichž originály jsou v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka. V případě pochybností o správnosti překladu jednotlivých dokumentů je zadavatel oprávněn si od dodavatele vyžádat úřední překlad do českého jazyka.
 • Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
 • Obchodní podmínky jsou obsaženy v podobě vzoru Smlouvy pro každou část VZ, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
 • Dodavatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 6. 2021
 
Aktualizováno: 16. 6. 2021