Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Implementace opatření age managementu ve společnosti Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12648

Název zakázky: Implementace opatření age managementu ve společnosti Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 2. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Sunek
 • Telefon: +420736612171
 • E-mail: sunek@ipm-plzen.cz

IČ zadavatele: 48365700

DIČ zadavatele: CZ48365700

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Linda Vrablcová
 • Telefon: +420776794116
 • E-mail: vrablcova@ipm-plzen.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 2. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Institut průmyslového managementu, spol. s r.o., Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka je rozdělena do 2 samostatných částí:

 • Dílčí část 1: Kurzy a školení
 • Dílčí část 2: Poradenství a konzultace

Podrobná specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 5, která je nedílnou součástí této výzvy. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu či obě části. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně, na každou část je tedy nutné podat samostatnou nabídku.

Dílčí část 1: Kurzy a školení:

Všechny klíčové aktivity z dílčí části 1 budou probíhat formou prezenčních uzavřených kurzů v prostorech zadavatele v Plzni. Pro každý kurz připraví Dodavatel výukové a podpůrné materiály, které poskytne každému účastníkovi kurzu. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení / potvrzení o jeho absolvování. Součástí plnění Dodavatele je rovněž dodání dokumentace související s realizací vzdělávacích kurzů, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení / potvrzení o absolvování kurzů pro jednotlivé účastníky.

Dílčí část 2: Poradenství a konzultace:

Individuální koučink, workshopy, dotazníkové šetření a analýza potenciálu společnosti z dílčí části 2 budou probíhat v prostorech zadavatele v Plzni. Zpracování dokumentů bude probíhat distančně, a to v prostorech dodavatele. Součástí nabídkové ceny Účastníka budou veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu plnění.

Pro individuální koučink a workshopy připraví Dodavatel prezenční listiny a podpůrné materiály, které poskytne každému účastníkovi aktivity. Součástí plnění Dodavatele je rovněž dodání dokumentace související s realizací aktivit.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 484000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
březen – červen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Institut průmyslového managementu, spol. s r.o., Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň či jiné místo po vzájemné dohodě s vybraným Dodavatelem / vybranými Dodavateli

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení nabídky je u obou částí VZ ekonomická výhodnost nabídky, která bude posuzována dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Dodavatel nabídne výši ceny za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria hodnocení je pro něj nejvýhodnější nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění dané části veřejné zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti:

 • doložením originálu čestného prohlášení Účastníka o tom, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to v České republice;
 • doložením originálu čestného prohlášení Účastníka o tom, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to v České republice;
 • doložením originálu čestného prohlášení Účastníka o tom, že nebyl pravomocně odsouzen a že není v likvidaci.

2. Profesní způsobilost

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti:

 • doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu o právní subjektivitě dle příslušné právní formy Účastníka,
 • doložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

3. Technická kvalifikace

Účastník prokáže splnění technické kvalifikace pro každou část zakázky, ke které podává nabídku, předložením seznamu alespoň 1 významné služby poskytnuté Dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.

Za významnou službu Zadavatel považuje službu stejného nebo obdobného předmětu plnění,

 • pro dílčí část 1: zahrnující vzdělávací kurz z oblasti age managementu nebo HR (Human Resources),
 • pro dílčí část 2: zahrnující vypracování dokumentace k age managementu nebo HR (Human Resources).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Doporučená struktura nabídky:

 • Krycí list s identifikačními údaji Dodavatele a případných Poddodavatelů, a uvedením nabídkové ceny za plnění dané části veřejné zakázky v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč (Příloha č. 1 této výzvy).
 • Doklady k prokázání kvalifikace Dodavatele.
 • Doklady požadované ve vztahu k Poddodavatelům (je-li relevantní).
 • Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Účastníka. (Příloha č. 4 této výzvy).
 • Ostatní (zde Účastník uvede informace související s plněním veřejné zakázky, na které nebyl prostor v předchozích kapitolách a které považuje za nezbytné).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, vypočtenou výší DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Celkovou nabídkovou cenou se rozumí součet cen za realizaci všech klíčových aktivit zařazených do dané části veřejné zakázky (viz příloha č. 5 této výzvy).

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny Účastníka budou veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu plnění.

Nabídková cena Účastníka je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Účastník je povinen uvést svou nabídkovou cenu v Krycím listu (Příloha č. 1 této výzvy) a návrhu smlouvy pro danou část veřejné zakázky (Příloha č. 4 výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v počtu 1 ks označeném jako „Originál“, v českém nebo slovenském jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Bude-li nabídka zpracována v jiném než v českém či slovenském jazyce, bude k nabídce připojen její úředně ověřený překlad do českého jazyka.Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou řadou.Nabídka musí být Zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Implementace opatření age managementu ve společnosti Institut průmyslového managementu, spol. s r.o.“ a odpovídající částí veřejné zakázky, nápisem „Neotevírat“ a kontaktní adresou Účastníka, na níž bude možné zaslat vyrozumění v případě, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré součásti nabídky (vč. podepsaného návrhu smlouvy) musí být poskytnuty v jedné obálce (podává-li Účastník nabídky k více částem veřejné zakázky, podá je v samostatných obálkách). Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis Účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem Účastníka oprávněným jednat za Účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za Účastníka. Pokud bude Účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Účastník tuto podmínku Zadavatele splní formou uvedení požadovaných údajů v Krycím listu nabídky, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu či obě dílčí části veřejné zakázky. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně, na každou část je tedy nutné podat samostatnou nabídku.Každý Dodavatel může podat k dílčí části VZ, o níž se uchází, pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího věty. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet uvedenou lhůtu.Zadavatel může poskytnout Účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který Zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace Zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný Dodavatel si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny Poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný Dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému Dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným Dodavatelem.

Veškerá komunikace mezi Zadavatelem a Účastníky výběrového řízení bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém nebo slovenském jazyce.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese Účastník. Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným Dodavatelem, nevzniká žádnému z Účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí Účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení
§ 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případnou změnu Poddodavatelů uvedených v nabídce.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 264000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): APONE CZ s.r.o., Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno-město, IČ 03303829

  Datum podpisu smlouvy: 25. 3. 2019

Datum ukončení: 5. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 2. 2019
 
Aktualizováno: 5. 4. 2019