Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Integrace TPM do legislativy a ekonomiky firmy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12801

Název zakázky: Integrace TPM do legislativy a ekonomiky firmy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Nestlé Česko s.r.o.

Sídlo zadavatele: Praha 4 - Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 14320

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Dagmar Spišková
  • Telefon: +420724420680
  • E-mail: dagmar.spiskova@cz.nestle.com

IČ zadavatele: 45799504

DIČ zadavatele: CZ45799504

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. et Bc. Romana Machačová
  • Telefon: +420724420689
  • E-mail: romana.machacova@cz.nestle.com

Lhůta pro podání nabídek: 2. 7. 2019 13:00

Místo pro podání nabídek:
Nestlé Česko s.r.o., Závod SFINX, Palackého 143, 769 01 Holešov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávací aktivity pro zaměstnance firmy Nestlé Česko s.r.o., Závod SFINX Holešov jako celku včetně závěrečného ověření znalostí a dovedností. Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s modely efektivního řízení a změn v souladu s principy efektivní firmy, které budou aplikovány v praxi – model TPM a související oblast ekonomiky, legislativy, změny. Dále doplnit potřebné dovednosti pro využití metod a technik v praxi výrobní firmy a poskytnout prostor pro výměnu zkušeností, hledání optimálních variant napříč všemi procesy společnosti.

 

Kurz je určen pro 22 zaměstnanců rozdělených do 2 skupin po 11 osobách.

 

Požadovaný rozsah výuky:

Celkový rozsah je 68 výukových hodin pro každou skupinu (kdy 1 výuková hodina = 60 minut):

   - teorie 25 výukových hodin

   - praxe 39 výukových hodin

   - zkouška 4 výukové hodiny

 

Další organizační požadavky:

   - Vzdělávací aktivity budou prováděny u zadavatele.

   - Vzdělávání bude probíhat prezenční formou.

   - 1 vyučovací hodina bude trvat 60 minut.

   - Vzdělávací agentura musí dodržet minimální počet uvedených výukových hodin.

   - Kurz bude zakončen ověřením znalostí a dovedností.

   - Vzdělávací agentura poskytne účastníkům školení potřebné výukové materiály.

   - Vzdělávací agentura vydá po úspěšném ukončení kurzu účastníkům vzdělávací aktivity osvědčení o úspěšném absolvování.

 

Tématem vzdělávací aktivity je integrace TPM do legislativy a ekonomiky firmy, kde předmět výuky by měl být zaměřen na:

   a) Optimalizace výrobních procesů (min. 16 výukových hodin):

       - principy TPM, modely řízení firmy, organizační struktura, odlišnosti od klasické firmy,

       - definice výrobního procesu, parametrů výrobního procesu, vlastníka výrobního procesu, systém sledování efektivity výrobního procesu, proces optimalizace výrobního procesu,

       - analytické metody pro vyhodnocování efektivity výrobních procesů – práce s KPI, definice lag a lead výkonových ukazatelů a jejich provázanost, práce s boardy na sledování   procesů, provázanost s každodenním rozhodováním – model porad, reporty,

       - PDCA cyklus, 8D report, A3 report, kaizen,… – metody pro zlepšování efektivity procesů

standardizace nových způsobů práce do firemních procesů.

 

   b) Povinnosti manažerů v BOZP (min. 8 výukových hodin):

       - předpisy v oblasti BOZP – povinnosti manažerů – soulad s povinnostmi vedoucího v systému TPM,

       - aktuální stav – pracovně lékařská služba – propojení do reportů TPM, informační systém na sledování lhůt vyhodnocování posudků,

       - vybavení zaměstnanců OOPP – analýzy rizik dle TPM a dle legislativy. Propojení do jednoho funkčního modelu,

       - audity BOZP, pozorování, osvěta, propagace bezpečné práce – nadstandardní techniky, které naplňují cíl 0 úrazů,

       - zapojení zaměstnanců do řešení skoronehod – moderování nové metody, vazba na povinnosti vyhledávání rizik a jejich řešení v souladu s ZP.

 

   c) Zabezpečení kvality – integrace TPM a modelů jištění kvality – ISO 9001 (min. 8 výukových hodin):

       - definice kvality výrobku, procesu, normy v oblasti kvality,

       - proces zavádění požadavků norem ISO 9000 do praxe, jak probíhá proces certifikace,  

       - smysl a provádění interních auditů, jako kontrolní nástroj – vazba na KPI kvality, rozhodování v kvalitě,

       - role vedoucích při aplikaci systému ISO do praxe a propojení na pilíř kvality v TPM,

       - řešení reklamací v souladu s požadavky zákazníků, normy, TPM.

 

   d) Pracovní právo – povinnosti vedoucích v pracovně právní legislativě a TPM (min. 8 výukových hodin):

       - povinnosti manažerů vyplývající z pracovní smlouvy, uzavírání pracovně právního vztahu, zkušební doba, odvolání, skončení pracovního poměru (dohoda, výpovědní důvody, výpovědní doba, odstupné atp.). Aplikace nových metod zaškolení v rámci TPM – odpovědnosti, dokumentace,

       - povinnosti manažerů vyplývající z vnitřních předpisů společnosti – schvalování, vazba na mzdy, pracovní úrazy,

       - práva a povinnosti manažerů vůči jejich podřízeným, zejm. v oblastech ukládání pracovních úkolů, převádění na jinou práci, přeložení, plánování pracovní doby, délka směny, dodržování zákonných přestávek, přesčasy, neplnění pracovních úkolů, porušování pracovní kázně a nesplňování požadavků pro výkon práce,

       - odpovědnost manažera za škody vzniklé zaměstnavateli.

       - Vše v kontextu novinek zákoníku práce a dalších souvisejících právních norem a zároveň standardů TPM.

 

   e) Ekonomika výroby (min. 8 výukových hodin):

       - základní nákladové a výnosové kategorie výrobní společnosti,

       - finanční tok společnosti,

       - kalkulace produktů a význam kalkulace produktů pro rozhodování v rámci TPM,

       - ekonomické úvahy při inovacích, zefektivňování práce – konkrétní provázání ekonomiky a metod TPM,

       - vyhodnocování finančních přínosů, návratnost inovací

       - práce s reporty TPM.

 

   f) TPM – řízení změn (min. 16 výukových hodin):

       - změna organizační struktury, modelu řízení společnosti – základní kroky procesu,

       - definice změny – popis stávajícího stavu, výsledného, akční plány, odpovědnosti, pravomoci,

       - informační toky změny – komunikační dráhy pro změnu – plány, formy, zapojení zaměstnanců, zacílení,

       - kontrolní mechanismy pro změnu – využití akčních plánů, pozorování audity,

       - reálné modely změn formou projektů – rozbor úspěšnosti, analýza most portem,

       - vyhodnocování a stabilizace změn ve společnosti, trvalý rozvoj.

 

   g) Závěrečné ověření znalostí a dovedností (min. 4 výukové hodiny).

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 430000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Září 2019 - Červenec 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Palackého 134, 769 01 Holešov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky přijaté v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnoticích kritérií a vzorců, které jsou volně k dispozici v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost v aktuální verzi.

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Hodnoticí kritérium:

1) Nabídková cena – váha kritéria 50 %

2) Metodika organizace kurzu – váha kritéria 50 %

 

       1. Nabídková cena bez DPH za realizaci vzdělávací aktivity (váha 50%) – číselné kritérium

Hodnocena bude nabídková cena v CZK bez DPH za veškerá plnění uvedená v nabídce. Nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu (tj. nejnižší cenu bez DPH):

 

                               Hodnota z nabídky, která je

                             v daném kritériu nejvýhodnější

                            tzn. cena (nejvýhodnější nabídky)

Hodnocení    =    ---------------------------------------------    x 100 x váha kritéria vyjádřená v %

                                     Hodnota (tzn. cena)

                                    z hodnocené nabídky

 

       2. Metodika organizace kurzu (váha 50%) – nečíselné kritérium

Tímto kritériem je zamýšlen zpracovaný dokument, který v rozsahu max. 8 stran popíše, jak bude uchazeč postupovat v plnění předmětu veřejné zakázky. Komise bude hodnotit, jaký bude způsob realizace pro zadavatele klíčových částí dle požadavků na plnění, které dodavatel popíše v Metodice organizace kurzů a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

 

a) efektivity výukových metod,

b) metodiky výuky,

c) efektivní způsob realizace zakázky,

d) systematičnost nabízených služeb,

e) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

 

Lépe bude hodnocena ta nabídka, kde dodavatel:

       - bude schopen nabídnout pro zadavatele efektivnější organizaci kurzů,

       - bude schopen nabídnout pro zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů,

       - bude lépe reagovat na potřeby aktuální cílové skupiny,

       - zajistí efektivnější proces zahrnující způsob organizace zakázky (včetně akceptace plnění a komunikace se zadavatelem a účastníky vzdělávání).

 

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

 

Hodnocení = počet bodů, které hodnocená nabídka obdrží x váha kritéria vyjádřená v %.

 

Tímto způsobem získané vážené body ze všech dílčích hodnotících kritérií budou sečteny a následně nabídka, která získá v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvyšší počet bodů, bude nabídkou vítěznou.

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

       1. Základní způsobilost účastníka výběrového řízení:

Účastník výběrového řízení prokáže splnění způsobilosti předložením čestného prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2), že:

   a) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

   b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

   c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanost.

 

       2. Profesní způsobilost účastníka výběrového řízení:

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti:

   a) doložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či doložením výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

   b) doložením dokladu o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doložením dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění (např. výpis z Živnostenského rejstříku).

 

Doklady, které budou prokazovat splnění základní způsobilosti uchazeče a výpis z obchodního rejstříku, musí prokazovat, že uchazeč splňuje požadovaná kritéria nejpozději v době tří měsíců před započetím výběrového řízení.

Dodavatel je oprávněn prokázat svou způsobilost také prostřednictvím výpisu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Dodavatel předloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední tři roky (formou čestného prohlášení) před datem zahájením výběrového řízení – včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Z tohoto seznamu bude vyplývat, že dodavatel řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu minimálně 215 000 Kč bez DPH.

Zadavatel výběrového řízení dále požaduje, aby dodavatel předložil seznam školitelů a tyto dokumenty:

       - doklad o ukončeném vzdělání – díky tomu doloží, že má školitel vzdělání, které mu umožňuje vzdělávací aktivitu školit nebo

       - certifikáty, osvědčení či jiné dokumenty osvědčující kvalifikaci lektora ve školené oblasti.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka dodavatele bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat:

       - Krycí list (Příloha č. 1) s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DP a včetně DPH v Kč. Podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

       - Čestného prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2).

       - Návrh smlouvy s dodavatelem (Příloha č. 3), který bude obsahovat platební a obchodní podmínky. Podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

       - Popis plnění zakázky – Metodika organizace kurzů.

       - Doklady o splnění kvalifikace.

       - Případně další nepovinné přílohy.

 

Zadavatel si vyhrazuje neuzavřít smlouvu s uchazečem, který nabídne cenu, která překročí stanovenou předpokládanou hodnotu výběrového řízení v korunách českých (bez DPH).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na Krycím listu nabídky (Příloha č. 1), uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky za realizaci bez DPH.

 

Nabídková cena bude zahrnovat všechny náklady potřebné k řádnému, úplnému, kvalitnímu plnění předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou všechny náklady potřebné na zajištění školení pro stanovený počet účastníků.

 

Nabídková cena je cena konečná – není možné ji v průběhu  realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena může být změněna jen v souvislosti se změnou DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Integrace TPM do legislativy a ekonomiky firmy“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídky musí být podepsány dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (na základě plné moci od statutárního orgánu).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její e-mailovou adresu a telefon.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před tím, než uplyne lhůta pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští podání variantního řešení nabídek.

Nabídky neúplné dle zadávací dokumentace nebo nabídky přijaté po termínu přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Všechna komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat pouze písemnou formou a to pouze v českém jazyce.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že pokud bude nabídka zrušena či nedojde k uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevznikne žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí v tomto výběrovém řízení.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned, jakmile uplyne lhůta pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh jednání bude zodpovídat komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

Podané nabídky se účastníkům nebudou vracet, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 425000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Pro Centre, s.r.o. Družstevní 380, 530 02 Ostřešany

    Datum podpisu smlouvy: 29. 7. 2019

Datum ukončení: 29. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 6. 2019
 
Aktualizováno: 29. 7. 2019