Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Jednotná komunikace města Mělníka a řízení jeho organizací

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13713

Název zakázky: Jednotná komunikace města Mělníka a řízení jeho organizací

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 12. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Mělník

Sídlo zadavatele: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MVDr. Ctirad Mikeš
 • Telefon: +420315635101
 • E-mail: c.mikes@melnik.cz

IČ zadavatele: 00237051

DIČ zadavatele: CZ00237051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Vladimír Matějíček, administrátor veřejné zakázky
 • Telefon: +420724101555
 • E-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 12. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Profil zadavatele, TenderArena; https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cíl zakázky

Nastavení pravidel jednotné komunikace (řízení) Města Mělníka jako veřejnoprávní korporace (dále jen VPK), tj. korporace zahrnující Město Mělník, Městský úřad Města Mělníka, příspěvkové organizace zřízené Městem Mělník. Zavedení softwarové podpory jednotné komunikace (dále jen Komunikační portál), její provoz, údržba a servisní podpora po dobu 5 let.

 

Požadavky na nastavení Pravidel jednotné komunikace (řízení)

 • Analýza stávající řídící dokumentace a organizačního nastavení VPK

 • Návrh Pravidel jednotné komunikace zahrnující návrh pravidel komunikace a informačních povinností a návrh organizačního a procesního nastavení komunikace VPK

 • Školení pravidel komunikace a organizačního a procesního nastavení komunikace pro zástupce VPK v rozsahu 4 hodin

 

Požadavky na Komunikační portál a jeho zavedení

 • Obecná funkcionalita:

  • Webová aplikace uživatelsky provozovatelná na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu

  • V rámci portálu bude nejméně po dobu 1 roku uložena veškerá komunikace – její kompletní záznam, tj. bude možné zpětně dohledat např. oznámení nějaké informace / zadání úkolu / zveřejnění dokumentu a zároveň bude možné dohledat reakci konkrétního uživatele nebo organizace

 

Aplikace musí mít dvě části: informační a komunikační

 • Informační část:

  • Povinně zveřejňované informace o organizaci

  • Povinně zveřejňované dokumenty a další veřejné dokumenty

  • Oznámení o organizaci, jejím provozu, činnostech a akcích určených pro veřejnost

 • Komunikační část (dostupná jen po přihlášení registrovaných uživatelů)

 • Úkoly portálu – prostor pro zadávání úkolů a jejich plnění:

  • Zadání úkolu:

   • Název, popis, termín

   • Následná kontrola plnění (verifikace)

   • Hromadný úkol pro více organizačních jednotek zároveň (zadavatel má přehled o stavu plnění jednotlivými organizačními jednotkami)

   • Periodický úkol, který se automaticky odešle (denně, týdně, měsíčně, kvartálně, ročně) určeným příjemcům

   • Připojení přílohy (i s možností „drag and drop“)

   • Možnost zadat úkol na konkrétní osobu (roli), aby ostatní uživatelé úkol neviděli

   • Úkolovaná strana může komentovat, přidávat přílohu, splnit úkol, přeposlat úkol na dalšího řešitele či zamítnout úkol

   • E-mailové notifikace (osoby si mohou nastavit emailové oznámení o změně stavu zadaného či obdrženého úkolu)

  • Vyhledávání v seznamu úkolů

 • Dokumenty – prostor pro společné sdílení dokumentů:

 • Sdílení dokumentů v rámci veřejnoprávní organizace

 • Sdílení dokumentů od zřizovatele: metodiky, metodické pokyny, vzory směrnic

 • Evidence dokumentů příspěvkových organizací na jednom místě a přístup zřizovatele k těmto dokumentům

 • Možnost vystavit dokument pouze jedné, skupině či všem organizačním jednotkám nebo na veřejnou část

 • Vyhledávání v seznamu Dokumentů

 • Vystavení oznámení na portálu po zvolenou dobu.

 • Možnost rozlišit privátní (zveřejňuje se pouze v Komunikační části portálu) a veřejné (zveřejňuje se v Informační části portálu) oznámení

 • Vyhledávání v seznamu Oznámení

 • Sdělení lze adresovat různým odpovědným osobám

 • Vyhledávání v seznamu Sdělení

 • Prostor poskytování metodické pomoci pro podporované oblasti (dle specialistů jednotlivých oborů/oblastí)

 • Lze požádat o metodickou pomoc zřizovatele či externí odborníky

 • Možnost shromažďovat časté dotazy a sdílet je se všemi uživateli

 • Sdílení metodických dokumentů

 • Vyhledávání v seznamu Metodické podpory

 • Oznámení – prostor pro sdílení informací uživatelům portálu o novinkách, akcích, termínech zasedání rady, zastupitelstva, připravovaných změnách, upozornění na důležité události:

 • Sdělení – prostor pro povinná a informativní sdělení:

 • Metodická podpora – prostor pro metodické dotazy na zřizovatele:

 • zástupci zřizovatele v rozsahu 3 hodiny

 • zástupci příspěvkových organizací 2 hodiny

 • zástupci administrátorů zřizovatele v rozsahu 3 hodiny

 • Školení uživatelů je požadováno pro tyto kategorie:

 

Požadavky na provoz a servisní podporu Komunikačního portálu

 • Poskytovatel zajistí kompletní provoz Komunikačního portálu na vlastních technologických prostředcích

 • Provoz Komunikačního portálu a údržba řešení bude obsahovat:

  • Ověřovací (testovací) verze – slouží pro školení uživatelů a nabízí možnost vyzkoušet si funkce portálu nad testovacími daty

  • Produkční verze – slouží pro běžný provoz

  • Dostupnost aplikace 7x 24 h

  • SLA – funkčnost je posuzována dle dodané uživatelské a technické dokumentace:

   • Vada – řešení neposkytuje plnou funkčnost (odstranění do 5 pracovních dnů)

   • Nedostatek – řešení poskytuje funkčnost jen nestandardním pracovním postupem uživatelů (odstranění do 20 pracovních dnů)

   • Drobný nedostatek (odstranění v rámci nejbližšího upgrade či update řešení)

 • Helpdesk, vzdálená podpora a telefonické podpora uživatelů a správců v rozsahu 2 h měsíčně

 • Dostupnost 5 x 8 h

 • Dostupnost 7 x 24 h

 • Školení funkčnosti pro uživatele prostřednictvím e-learningového kurzu

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz ZD

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny (váha 100 %), viz ZD.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Pro plnění veřejné zakázky je kvalifikovaný dodavatel, který prokáže splnění základní, profesní a technické kvalifikace dodavatele.

Základní kvalifikaci splní účastník, který předloží:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

  Profesní kvalifikaci splní účastník, který předloží čestné prohlášení o tom, že je:

 • dodavatel zapsaný ve veřejném (obchodním) rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

 • oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, např.:

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,

  • Zprostředkování obchodu a služeb,

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené apod.

    

   Technickou kvalifikaci splní účastník, který v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl alespoň 3 významné služby (zakázky obdobného charakteru). Každá významná služba musí splňovat následující požadavky:

 • Významná služba spočívala v dodávce webového portálu funkčností odpovídající Komunikačnímu portálu specifikovanému v této zadávací dokumentaci (vč. e-learningu).

 • Významná služba zahrnovala provoz dodaného portálu nejméně po dobu 12 měsíců.

 • Významná služba byla poskytnuta územně-samosprávnému celku nejméně s nejméně 10 podřízenými / zřizovanými organizacemi.

  Účastník prokáže splnění této skutečnosti předložením seznamu významných služeb ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění výše vymezené úrovně kritéria.

  Účastník může k prokázání splnění části způsobilosti a kvalifikace využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou této výzvy k podání nabídky.

   

  Technickou kvalifikaci splní účastník, který bude zadavateli prezentovat ukázku funkčního vzorku dodávky, tj. Komunikačního portálu.

  Zadavatel požaduje předložit produktový list, nebo jiný popis nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění minimálních technických podmínek požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci pod bodem „Požadavky na Komunikační portál a jeho zavedení“.

  Účastník v nabídce uvede popis požadavků zadavatele na Komunikační portál a doprovodí je vhodnou ukázkou systému (např. screenshoty). Popis požadavků bude předložen v rozsahu:

 • Informační část portálu (min. ukázka možnosti zveřejnění informací, dokumentů a ukázka kalendáře s akcemi).

 • Komunikační část portálu:

  1. Úkoly (min. zadání úkolu)

  2. Dokumenty (min. sdílení dokumentů a možnost omezeného vystavení dokumentů)

  3. Oznámení (min. možnost časového omezení vystaveného oznámení a možnost rozlišení privátního a veřejného oznámení)

  4. Sdělení (min. možnost adresného zveřejnění oznámení)

  5. Metodická podpora (min. ukázka prostoru pro poskytování metodické pomoci, ukázka způsobu shromažďování a sdílení častých dotazů a možnost sdílení metodických dokumentů)

   Zadavatel bude po každém účastníkovi požadovat osobní prezentaci vybraných bodů požadavků zadavatele na Komunikační portál v rozsahu výše uvedených požadavků na ukázku systému. Zadavatel v rámci technické kvalifikace posoudí splnění vlastností a funkcionalit nabízeného řešení. Dodavatel musí prostřednictvím své osobní prezentace předvést naplnění všech vybraných bodů. V případě, že v rámci prezentace nabízeného řešení nebudou naplněny (předvedeny) všechny požadavky zadavatele, bude nabídka účastníka vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele na technickou kvalifikaci.

   Pozvánku k prezentaci obdrží všichni účastníci nejméně 5 pracovních dní před termínem jejího konání.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

Tato veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na adrese profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik.

Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky přednostně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje, popř. prostřednictvím Informačního systému datových schránek (identifikátor DS zadavatele: hqjb2kg).

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronického nástroje Tenderarena) v souladu s § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace do elektronického nástroje zadavatele) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek.

Nabídka, všechny ostatní doklady a dokumenty s ní související a veškerá korespondence musí být v českém jazyce. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).

Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně, uvedou též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

 

Požadavky na sestavení nabídky – členění a pořadí obsahu nabídky

 1. Zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:

  1. Krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této ZD (povinná součást nabídky).

  2. Čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy (povinná součást nabídky).

  3. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace (povinná součást nabídky).

  4. Návrh plnění předmětu plnění veřejné zakázky v rozsahu:

   1. Doporučený obsah pravidel komunikace a informačních povinností.

   2. Harmonogram realizace zakázky.

   3. Požadavky na součinnost zadavatele.

   4. Podrobný popis funkčností portálu (nad rámec údajů předložených v rámci prokázání technické kvalifikace).

   5. Podmínky a způsob poskytování technické podpory Komunikačního portálu.

  5. Nabídková cena plnění (celková, dílčí ceny) v Kč bez DPH, samostatně DPH a vč. DPH.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 1. Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

   

  Cena bez DPH                                    ………………. Kč

  DPH 21 %                                           ………………. Kč

  Celková cena vč. DPH            ………………. Kč

   

  Nabídková cena bude dále členěna ve struktuře:

 2. Nastavení pravidel jednotné komunikace (řízení)

 3. Komunikační portál – licence

 4. Komunikační portál – implementace

 5. Cena dodávky celkem (pravidla + portál).

 6. Komunikační portál – provoz a servisní podpora (1 měsíc)

 7. Cena provozu a servisní podpory celkem (za 5 let).

 8. Hodinová sazba na požadavky nad rámec předplacené podpory.

 9. Modelová cena úprav portálu nad rámec předplacené podpory celkem (50 hodin).

  Pozn.: Cena bez DPH určená k hodnocení sestává ze součtu pol. 4 (dodávka řešení), pol. 6 (provoz a servis) a pol. 8 (rozvoj řešení).

   

  Nabídková cena v části „Cena dodávky celkem (pravidla + portál) nesmí přesáhnout částku 289 256,- Kč bez DPH.

  Modelová cena úprav portálu vyjadřuje předpoklad zadavatele o rozsahu služeb poskytovaných v průběhu plnění nad rámec standardní provozní a servisní podpory – nejedná se o závazek k odběru takového rozsahu služeb.

   

2.         Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy (příloha č. 3 ZD). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro účastníka z výzvy a jejích příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele v souladu se zadávací dokumentací.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její jméno a příjmení, funkce, telefon, e-mail.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje.Zadavatel uveřejní Vysvětlení zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele a také na portálu www.esfcr.cz, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

 • Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli, a otevírání nabídek tedy bude v souladu s § 109 a 110 ZZVZ neveřejné.

 • Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele. V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení zadávacího řízení stejným způsobem, jakým zadávací řízení zahájil.

 • Výše popsaná oznámení budou rovněž zveřejněna prostřednictvím portálu .

 • Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Účastník se zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

 • Účastník je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.

 • Smlouva na realizaci předmětné veřejné zakázky bude veřejně přístupná a bude zveřejněna v registru smluv.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo

 • v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky stanovené v ZD,

 • ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,

 • na úpravu konečného znění smlouvy v mezích ZZVZ,

 • při nesplnění podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci účastníka v odůvodněných případech vyloučit z další účasti ve zadávacím řízení,

 • zveřejnit výsledek, resp. zrušení zadávacího řízení a informovat o příp. vyloučení účastníka prostřednictvím uveřejnění informace na profilu zadavatele,

 • zrušit veřejnou zakázku z důvodů uvedených v ZZVZ.

Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DYNATECH s.r.o. Londýnské náměstí 1, 639 00 Brno; IČ 25501003

  Datum podpisu smlouvy: 3. 3. 2021

Datum ukončení: 3. 3. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 12. 2020
 
Aktualizováno: 19. 3. 2021