Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

KOMA – Industry s.r.o. - rozvoj pracovníků II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13280

Název zakázky: KOMA – Industry s.r.o. - rozvoj pracovníků II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: KOMA - Industry s.r.o.

Sídlo zadavatele: Český Těšín – Koňákov, Hradišťská 34, PSČ 73562

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Gustav Kotajny
 • Telefon: +420602550841
 • E-mail: gustav.kotajny@komaindustry.cz

IČ zadavatele: 64617912

DIČ zadavatele: CZ64617912

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Lenka Janeczková
 • Telefon: +420776162283
 • E-mail: lenka.janeczkova@komaindustry.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 3. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
KOMA - Industry s.r.o., Ostrava - Vítkovice, ul. Ruská 514/41, 703 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro projekt KOMA – Industry s.r.o. – rozvoj pracovníků II. Cílem je vzdělávat zaměstnance společnosti KOMA – Industry s.r.o. a rozšířit tak jejich profesní znalosti. Školení budou uzavřená i otevřená určená pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti KOMA – Industry s.r.o. Školené kurzy budou realizovány v prezenční formě.

Skupina – max. 12 osob.
Školící den – max. 8,5 hodin včetně 30 min povinné přestávky dle § 88 Zákoníku práce (1h=60minut)

Zakázka je v souladu s bodem 20.3.Obecné části pravidel pro žadatel a příjemce v rámci OPZ rozdělena do čtyř části:
Část 1) Obecné a specializované IT
Část 2) Měkké a manažerské dovednosti
Část 3) Technické a jiné odborné vzdělávání
Část 4) Účetní, ekonomické a právní kurz

Název kurzuPředpokládaný počet osob celkemPočet skupinMax. délka kurzu (hodiny)Druh kurzuŠkolící prostory zajistí
Část 1) Obecné a specializované IT     

MS Excel mírně pokročilý

Cílem školení je:

Doplnění a shrnutí základních pojmů. Práce se složitějšími tabulkami, grafy. Práce s rozsáhlými seznamy dat, rozšíření rutinní práce s programem Excel.
9116UzavřenýZadavatel

POWER POINT

Cílem školení je:

Vytvářet prezentace s obrázky, grafy, tabulkami, diagramy a dalšími objekty. Vytváření profesionálních prezentací obsahující video, zvuk a další vkládané objekty. Vytváření působivých a propracovaných prezentací.
10116UzavřenýZadavatel

MS Excel – pokročilé

Cílem školení je:

Práce se skupinou listů, 3D vzorce, 3D funkce ve složitějších modelech sešitů. Hypertextové odkazy. Složitější příklady Podmíněného formátování se vzorci a funkcemi. Práce s daty, pokročilé grafy, kontingenční tabulka a graf.
29316UzavřenýZadavatel

MS Excel – makra

Cílem školení je:

Dozvědět se o možnostech využití mechanismu tzv. maker. Filozofie maker. Tvorba maker a problematika s tvorbou maker, vytváření a nahrávaní makra, jazyk Visual Basic.
24216UzavřenýZadavatel

MS Outlook

Cílem školení je:

Základy práce s elektronickou poštou, elektronickým diářem. Práce s dalšími funkcemi aplikace, kalendář, poznámky, deník, úkoly. Plánování schůzek, událostí, nástroje k organizaci skupinové práce.
1928UzavřenýZadavatel

Windows server – správa serveru

Cílem školení je:

Seznámit se se správou systému, Správa Windows server, nejdůležitější nastavení. Instalace serveru, seznámení se s principy a instalací, zabezpečení Windows Serveru. Zálohování a obnova Windows Serveru.
4135OtevřenýDodavatel
Část 2) Měkké a manažerské dovednosti     

Stres management

Cílem školení je:

Teorie a praxe zvládání stresu. Používání metody stres managementu. Stresové faktory a symptomy. Syndrom vyhoření. Zvládnutí jednoduché metody relaxace. Prevence stresu.
19216UzavřenýZadavatel

Emoční inteligence

Cílem školení je:

Zvýšení sebedůvěry, lépe chápat své okolí, orientace v mezilidských vztazích. Vliv emocí na tělesné zdraví. Projevy emocí v neverbální a verbální komunikaci. Práce s temperamentovými typy. Nácviky zvládání emočně vypjatých situací.
11116UzavřenýZadavatel

Komunikační dovednosti

Cílem školení je:

Pochopit základní principy komunikace. Zvládnout různé typy komunikace. Naučit se zvládat své emoce v komunikaci.
18216UzavřenýZadavatel

Motivace zaměstnanců II.

Cílem školení je:

Navázat na základní školení motivace zaměstnanců. Naučit se efektivně využívat hodnocení zaměstnanců.

Konkrétní typy motivace. Motivace jedince. Firemní kultura. Práce s motivací. Demotivace a vyhoření.
20216UzavřenýZadavatel

Prezentační dovednosti II.

Cílem školení je:

Zvýšit úroveň prezentací – rétorické dovednosti. Další rozvoj a zdokonalení se v prezentačních dovednostech. Získat na přesvědčivosti a autoritě. Vylepšit svůj prezentační styl.

15216UzavřenýZadavatel

Osobnostní typologie

Cílem školení je:

Pochopit základní odlišnosti v jednotlivých oblastech a jejich projevů. Zjistit, jak funguje barevná osobnostní typologie a typologie MBTI.

20216UzavřenýZadavatel

Nátlakové metody a jak se bránit

Cílem školení je:

Zvládat negativní emoce. Nejčastější typy nátlakových metod. Odhalení strategie a techniky manipulátorů. Jak pracovat s negativními emocemi, posílení sebedůvěry. Nejčastější nátlakové taktiky.
24216UzavřenýZadavatel

Rétorika II.

Cílem školení je:

Navázat na základy rétoriky.

Zdokonalit svůj hlasový projev. Využít řečnické dovednosti. Lépe pracovat s vlastním mluveným projevem. Zdokonalení vyjadřovací schopnosti. Přesvědčivý mluvený projev, jak se stát skvělým řečníkem.
10116UzavřenýZadavatel

Firemní kultura

Cílem školení je:

Specifika firemní kultury. Prostředí firemní kultury. Vhodným způsobem komunikovat napříč firmou. Zdokonalení efektivní komunikace na různých úrovních. Dorozumět se s kolegy, s podřízenými i s obchodními partnery. Silné a slabé stránky v komunikaci. Uplatnění efektivních nástrojů interní komunikace.
13216UzavřenýZadavatel
Část 3) Technické a jiné odborné vzdělávání     

Obsluha CNC strojů - programování

Cílem školení je:

Získat základní teoretické informace o technologii obrábění na CNC obráběcích strojích a základy jejich programování.

Výkresová dokumentace, práce s řídícím programem na CNC strojích.
3216OtevřenýDodavatel

Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu - MAG

Cílem školení je: 135 - Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu - MAG

4216OtevřenýDodavatel

Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

Cílem školení je: 111 – Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

2116OtevřenýDodavatel

Montáž a demontáž ložisek, bezmontážní diagnostika

Cílem školení je: orientace ve volbě ložiska, vybrat vhodnou montážní a demontážní metodu, bezdemontážní diagnostika.

3116OtevřenýDodavatel

Základní METROLOGIE

Cílem školení je: získat základy obecné metrologie, důležité pojmy, značení měřidel, kategorizace měřidel

118OtevřenýDodavatel

Vizuální zkoušky

Cílem školení je: vizuální zkoušení tavných svarových spojů, vizuální kontrola svarů.

118OtevřenýDodavatel

Zbožíznalectví A

Cílem školení je: nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu

5116UzavřenýZadavatel

Zbožíznalectví B

Cílem školení je: prodej a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg
4116UzavřenýZadavatel

Zbožíznalectví C

Cílem školení je: digitalizace, automatizace, řízení výkonu a kvality výroby

518UzavřenýZadavatel
Část 4) Účetní, ekonomické a právní kurzy     

Cestovní náhrady II.

Cílem školení je:

Pokročilé vymezení problematiky cestovních náhrad. Poskytované náhrady cestovních výdajů. Speciální postupy při poskytování cestovních náhrad. Související daňová problematika.

218OtevřenýDodavatel

DPH

Cílem školení je:

Seznámit se se zákonem o DPH. Registrace k DPH. Evidence DPH včetně přiznání. Vystavování daňových dokladů.
2116OtevřenýDodavatel

DPH – pro pokročilé

Cílem školení je:

Navázat na základní školení DPH. Problematické oblasti DPH. Správa daně. DPH v tuzemsku.
2116OtevřenýDodavatel

Uznatelné náklady

Cílem školení je: Daňová uznatelnost nákladů v oblasti dotací, orientace v současných dotací, finanční řízení projektu.
218OtevřenýDodavatel

Financování dotací

Cílem školení je: orientace financování v dotačních programech a možnost rozvoje za přispění veřejných dotací.

218OtevřenýDodavatel

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti

Cílem školení je:

Přehled příjmů zdaňovaných daní ze závislé činnosti. Výpočet záloh na daň. Srážková daň.
218OtevřenýDodavatel

Exekuce na mzdu

Cílem školení je:

Postup při provádění srážek ze mzdy. Srážky přednostní a nepřednostní. Exekuce a dočasná pracovní neschopnost. Podání návrhu na insolvenční řízení. Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance. Povinnosti dlužníka.
118OtevřenýDodavatel

Zákoník práce

Cílem školení je:

Pohled na aktuální podobu pracovního práva a aktuální změny.  Aktuální problematika, Práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.
318OtevřenýDodavatel

 

Dodavatel zajistí na jednotlivá školení:

-       lektory,

-       na vybrané kurzy školící prostory,

a zadavatelem požadované výstupy pro každé školení:

-       Dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu (dle vzoru OPZ),

-       Prezenční listinu (dle vzoru OPZ),

-       Potvrzení o absolvování (dle vzoru OPZ),

-       Vzdělávací materiály pro účastníky kurzu.

Při zajištění výše uvedených skutečností se bude dodavatel řídit Pravidly pro vizuální identitu OPZ stanovenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

 

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) je vázán celým obsahem své nabídky. Nabídka může být podána na všechny části zakázky (1,2,3,4), nebo jen na jednu z uvedených částí. Je však nutné, aby dodavatelé nabízenou část nabídli kompletně.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro řádné poskytování zadavatelem požadovaných služeb.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 879400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín realizace vzdělávacích kurzů je březen 2020 až srpen 2021. Vzdělávací kurzy budou probíhat dle harmonogramu a možností zadavatele. Orientační harmonogram bude dohodnut neprodleně po podpisu smlouvy s dodavatelem. Termíny jednotlivých vzdělávacích kurzů mohou být upraveny na základě potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezský kraj. Místo školení zajistí zadavatel i dodavatel. Místo školení bude upřesněno v rámci přesného harmonogramu po podpisu smlouvy s předpokladem, že uzavřená školení budou probíhat v prostorách zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritériem pro hodnocení pro všechny čtyři části zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definované touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů.  Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. Nepřekročitelná limitní hodnota pro jednotlivé části viz Výzva - část Předpokládaná hodnota zakázky.

Hodnocení nabídek:

Doručené nabídky budou pro každou část zakázky seřazeny podle výše nabídkové ceny za předmět plnění poskytované zadavateli v Kč bez DPH.

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny, a to vzestupně od nejnižší až po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnotící kritérium je v souladu se zásadou transparentnosti a je v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 Základní způsobilost

o   Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – podepsaný originál dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele + originálem plné moci) ne starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Vzor prohlášení je přílohou č. 3 této Výzvy.

 

Profesní způsobilost

o   Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii.

o   Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v prosté kopii ve stáří max. 90 dní k podání nabídky.

 

Technické kvalifikační předpoklady na části

o   Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení (vzor seznamu významných služeb je přílohou č. 4 této Výzvy).

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena zvlášť pro každou část zakázky, na kterou dodavatel podává svou nabídku:

o   Část 1 – Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Obecné a specializované IT), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 100 tis. Kč bez DPH.

o   Část 2 - Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Měkké a manažerské dovednosti), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 250 tis. Kč bez DPH.

o   Část 3 – seznam významných služeb pro Technické a jiné odborné vzdělávání se nevyžaduje

o   Část 4 – seznam významných služeb pro Účetní, ekonomické a právní kurzy se nevyžaduje

Zadavatel k vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace uvedené v předchozím odstavci doplňuje, že je přípustné, aby v případě, kdy dodavatel podává nabídku na více části zakázky, případně na všechny části zakázky, prokázal v rámci jedné předložené referenční služby splnění požadované minimální úrovně pro každou z částí zakázky, pokud v rámci takové referenční služby budou splněny veškeré požadavky uvedené v předchozím odstavci (tzn. obdobnost předmětu zakázky a dodržení minimální požadované finanční hodnoty).

Zadavatel k požadavkům na prokázání kvalifikace doplňuje, že v případě, kdy dodavatel podává nabídku k více částem zakázky je dostačující, aby doklady o kvalifikaci prokazující základní a profesní způsobilost byly předloženy pouze jedenkrát.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

-        Titulní strana nabídky

-        Krycí list nabídky podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č. 1)

-        Čestné prohlášení o neexistenci vlastnictví podílu společnosti vyššího než 25 % veřejným funkcionářem nebo jím ovládanou osobou v obchodní společnosti (Příloha č. 2), podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti –  (Příloha č. 3 Výzvy), podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Doklad o oprávnění k podnikání

-        Výpis z obchodního rejstříku (je-li relevantní)

-        Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky (Příloha č. 4 - seznam významných služeb bude předložen pro každou část zakázky, na níž je nabídka podána samostatně), podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Popis předmětu zakázky – popis vzdělávacích kurzů, jejich zajištění, metody výuky, výstupy kurzů, časová dotace + případné další služby (popis předmětu plnění bude předložen pro každou část zakázky, na níž je nabídka podána, samostatně)

-        Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5), podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Návrh smlouvy – řádně vyplněný a podepsaný dodavatelem (Příloha č. 6). Pokud dodavatel podává nabídku na všechny čtyři části zakázky, předloží 4 samostatné návrhy smlouvy, které budou adekvátně vyplněny k daným částem zakázky.

-        Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele

-        Elektronická verze s kompletní nabídkou (CD/DVD) - Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

-        Plná moc – pouze v případě jedná-li a podepisuje-li za dodavatele zmocněnec (v originále nebo ověřené kopii).

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů obsažený v tomto článku Výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost jeho doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1). Nabídková cena bude stanovena samostatně pro každou část zakázky, k níž dodavatel podá nabídku.
Nabídková cena bude dále uvedena v kapitole Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5) a v Návrhu smlouvy (Příloha č. 6). Celková nabídková cena uvedena v krycím listu nabídky, příloze č. 5 a Návrhu smlouvy se bude shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena uvedená v Návrhu smlouvy.
V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky a jejich navýšení při samotném průběhu projektu není možné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „KOMA – Industry s.r.o. – rozvoj pracovníků II. – Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace. Nabídka účastníka bude podána v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusejí.NABÍDKY SE NEPODÁVAJÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK, nebo zasláním do elektronické pošty zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku ke každé části zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena buď poštou na adresu zadavatele k rukám paní Ing. Lenky Janeczkové, nebo elektronicky e-mailem na adresu lenka.janeczkova@komaindustry.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje), anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

-        Zadavatel jako součást výzvy předkládá obchodní podmínky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů (Příloha č. 6). Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy, a to identifikační údaje poskytovatele služeb na str. 1, výši celkové ceny bez DPH na str. 4 a přílohu č. 1 návrhu smlouvy, případně tam, kde je úprava návrhem smlouvy předpokládána (části, kde se předpokládají úpravy návrhu smlouvy pro jednotlivé části zakázky).
Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou dodavatelem, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo ověřené kopii. Návrh smlouvy bude předložen samostatně pro každou část zakázky, k níž dodavatel podá nabídku.

-        Variantní ani částečné řešení nabídky není přípustné.

-        Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.

-        Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.

-        Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku vzhledem k účasti ve výběrovém řízení.

-        Dodavatel je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu min. 10 let po ukončení projektu, pokud český právní řád nestanoví jinak. Doba archivace začíná běžet od 1.1. následujícího roku od ukončení projektu. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů.

Zadavatel upozorňuje na povinnosti a možnosti zrušení veřejné zakázky dle ustanovení čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11 s účinností od 15.10.2019), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 468700.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1) Obecné a specializované ITAgeTree, s.r.o., Jiřího Mahena 3366, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 084 94 541

  Datum podpisu smlouvy: 15. 4. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 4) Účetní, ekonomické a právní kurzyAgeTree, s.r.o., Jiřího Mahena 3366, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 084 94 541

  Datum podpisu smlouvy: 15. 4. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 3) Technické a jiné odborné vzděláváníAgeTree, s.r.o., Jiřího Mahena 3366, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 084 94 541

  Datum podpisu smlouvy: 15. 4. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 2) Měkké a manažerské dovednostiAgeTree, s.r.o., Jiřího Mahena 3366, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 084 94 541

  Datum podpisu smlouvy: 15. 4. 2020

Datum ukončení: 15. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 2. 2020
 
Aktualizováno: 25. 5. 2021