Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Komunikační strategie a Vizuální identita města

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13725

Název zakázky: Komunikační strategie a Vizuální identita města

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 12. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Slatiňany

Sídlo zadavatele: T. G. Masaryka 36, Slatiňany, PSČ 538 21

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MVDr. Ivan Jeník
  • Telefon: +420724179925
  • E-mail: mesto@slatinany.cz

IČ zadavatele: 00270920

DIČ zadavatele: CZ00270920

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Zdeněk Tomáš
  • Telefon: +420608607501
  • E-mail: tomas@vialegal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 1. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Certifikovaný elektronický nástroj zadavatele na Portále pro vhodné uveřejnění na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/ (dále jen „elektronický nástroj PVU“). Konkrétně profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-slatinany (dále jen „Profil zadavatele“)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je realizace plnění určené pro projekt Otevřené a přitažlivé město Slatiňany. Podstatou plnění je příprava grafického manuálu a komunikační strategie, přičemž grafický manuál se bude skládat z jednotlivých prvků vizuální identity města.

Grafický manuál:

- jedná se zejména o grafické zpracování nového loga, které bude zadavatelem užíváno k jeho vnější prezentaci a identifikaci, tvorba grafického návrhu vizitek, které budou využívat již nově vytvořené logo, dále návrh korporátní palety barev, písma nebo grafického návrhu hlavičkového papíru zadavatele, jež bude sloužit pro lepší profesionální vzhled dokumentů zadavatele. Dále se jedná o tvorbu grafického návrhu dopisní obálky, jež bude sloužit k profesionální prezentaci zadavatele na venek nebo tvorbu moderní grafiky listin Ozvěny. Současně bude prováděna i realizace reklamních předmětů s motivem zadavatele, jež bude sloužit k prezentaci zadavatele.

Komunikační strategie:

- bude nastaven jednoznačný systém komunikace městského úřadu (Města Slatiňany) navenek. Bude vytvořen ucelený dokument, který kompletně zmapuje komunikaci města Slatiňany vůči občanům, návštěvníkům či klientům městského úřadu. Dokument bude obsahovat analytickou a návrhovou část. Součástí plnění bude také provedení školení zaměstnanců městského úřadu.

Zadavatel dále v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky předpokládá veřejné seznámení s komunikační strategií a grafickým manuálem.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahuje Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace včetně jejích příloh.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 206611,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zadavatel předpokládá dokončení plnění nejpozději do cca 5 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, přičemž závazný rozpis jednotlivých časových milníků plnění (časový harmonogram postupu plnění) je uveden v návrhu Smlouvy dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Bližší úprava doby plnění je dále upravena v návrhu Smlouvy dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Slatiňany

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Metoda vyhodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude probíhat na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Hodnotící kritérium č. 1

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) – váha kritéria: 60%

Hodnotící kritérium č. 2

Vizuální kvalita referenčních návrhů účastníka - váha kritéria: 40%

Způsob hodnocení nabídek:

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší hodnotou:

                                      nejnižší celková nabídka

Počet bodů                =  --------------------------------------- x  100

                                     hodnocená celková nabídka

Nejnižší nabídnutá hodnota „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ hodnocená v rámci předložených nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.

Ad kritérium č. 2 - Vizuální kvalita referenčních návrhů účastníka

Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise „Vizuální kvalitu referenčních návrhů účastníka“, kdy tyto referenční návrhy budou účastníkem vyobrazeny a dodány v Příloze k Čestnému prohlášení – Referenční list, tj. vizuální zobrazení předmětného plnění poskytnutého v rámci referenčních zakázek (seznamu významných služeb) dle čl. 5 odst. 5.4 Zadávací dokumentace.

V rámci hodnocení tohoto dílčího hodnotící kritéria bude každý člen hodnotící komise samostatně hodnotit vizuální kvalitu každého z pěti předložených grafických návrhů plnění (referenční návrhy).

Při hodnocení vizuální kvality každé z pěti předložených referenčních návrhů bude každý člen hodnotící komise hodnotit samostatně každý referenční návrh známkou 1 (představuje nejlepší hodnotu) až 5 (přestavuje nejhorší hodnotu). Následně budou výsledné známky všech členů hodnotící komise u každého hodnoceného referenčního návrhu zprůměrovány, čímž bude získána Průměrná známka za každý jednotlivý referenční návrh. V další fázi budou tyto Průměrné známky za každý jednotlivý referenční návrh v rámci nabídky účastníka celkově zprůměrovány, čímž se získá Vážená známka vizuální kvality referenčních návrhů účastníka v rámci nabídky daného účastníka.

Při hodnocení tohoto dílčího kritéria bude tedy hodnocena tato Vážená známka vizuální kvality referenčních návrhů účastníka v rámci nabídky daného účastníka.

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší Váženou známkou vizuální kvality referenčních návrhů účastníka v rámci nabídky daného účastníka:

                                      nejnižší celková nabídka

Počet bodů                =  --------------------------------------- x  100

                                    hodnocená celková nabídka

Nejnižší nabídnutá „Vážená známka vizuální kvality referenčních návrhů účastníka“ hodnocená v rámci předložených nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.

Ad Celkové hodnocení nabídek

V rámci celkového hodnocení nabídek budou bodová hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií specifikovaných výše v odst. 6.3 tohoto článku Zadávací dokumentace vynásobena vahou daného dílčího kritéria (vážené bodové hodnocení). Celkové hodnocení je poté součtem bodů dosažených v rámci vážených bodových hodnocení dílčích hodnotících kritérií v souladu s tímto článkem této Zadávací dokumentace (vážené body).

Zadavatel požaduje, aby účastník (dodavatel) řádně a pravdivě stanovil veškeré hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, přičemž žádnému z dílčích hodnotících kritérií nepřidělí hodnotu nula (platí zejména pro hodnotící kritérium „Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)“.

Maximálním celkovým počtem vážených bodů, které může účastník (dodavatel) obdržet v rámci všech dílčích hodnotících kritérií je hodnota 100,00 bodů.

V případě rovnosti celkového součtu vážených bodů u dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí těchto rovnocenně hodnocených nabídek v kritériu s nejvyšším stupněm významu (vahou).

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet vážených bodů v součtu všech hodnocených dílčích hodnotících kritérií. Maximálním celkovým počtem vážených bodů, které může účastník (dodavatel) obdržet v rámci všech dílčích hodnotících kritérií je hodnota 100,00 bodů.

V případě rovnosti celkového součtu vážených bodů u dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí těchto rovnocenně hodnocených nabídek v kritériu s nejvyšším stupněm významu (vahou).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST:

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele (účastníka) analogicky ve smyslu příslušných odpovídajících ustanovení § 74 ZZVZ. Požadavky na prokázání splnění základní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:

Požadovanou základní způsobilost splňuje účastník (dodavatel), který prokáže, že:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

(Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.)

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci (dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání požadované základní způsobilosti:

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované základní způsobilosti dle písm. a) až e) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace. Účastník (dodavatel)je oprávněn za tímto účelem použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 6 - Čestné prohlášení o základní způsobilosti“

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST:

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele (účastníka) analogicky ve smyslu příslušných odpovídajících ustanovení § 77 ZZVZ. Požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:

Požadovanou profesní způsobilost splňuje účastník (dodavatel), který prokáže:

a) Ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, obsahující minimálně následující oprávnění:

- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; nebo

- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; nebo

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

(Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).)

Způsob prokázání požadované profesní způsobilosti:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované profesní způsobilosti dle písm. a) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace.

Doklad (zejm. výpis z živnostenského listu) o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované profesní způsobilosti dle písm. b) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE:

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele (účastníka) analogicky ve smyslu příslušných obdobných ustanovení § 79 ZZVZ. Požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace stanovuje zadavatel následovně:

Požadovanou technickou kvalifikaci splňuje účastník (dodavatel), který prokáže:

a) Referenční list, tj. seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto výběrového řízení.

Pro splnění této technické kvalifikace je vyžadováno, aby dodavatel předložil Referenční list obsahující minimálně 5 významných služeb, kdy hodnota každého plnění služby (referenční zakázky) činila minimálně částku 20.000,- Kč bez DPH, přičemž součástí takové významné služby (referenční zakázky) byly vždy minimálně následující prvky:

- grafický manuál;

a zároveň

- grafický návrh loga;

a zároveň

- grafický návrh vizitek

a zároveň alespoň jeden prvek z níže uvedených prvků:

- návrh hlavičkového papíru

- návrh dopisní obálky

- návrh reklamního předmětu / reklamního materiálu / reklamního letáku

- návrh přání

Referenční list, tj. seznam významných plnění, musí u každé uvedené reference obsahovat nejméně následující údaje:

- Objednatel referenční zakázky;

- Popis předmětu referenční zakázky;

- Finanční hodnota plnění referenční zakázky;

- Termín (doba) plnění referenční zakázky;

- Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci referenční zakázky ověřit.

Přílohou referenčního listu, obsahujícího seznam významných služeb, musí být ke každé uvedené referenční zakázce vizuální zobrazení předmětného plnění referenční zakázky, a to minimálně v rozsahu:

- vizuální zobrazení grafického manuálu;

- vizuální zobrazení grafického návrhu loga;

- vizuální zobrazení návrhu vizitek;

a zároveň vizuální zobrazení alespoň jednoho z následujících níže uvedených prvků

- vizuální zobrazení návrhu hlavičkového papíru

- vizuální zobrazení návrhu dopisní obálky

- vizuální zobrazení návrhu reklamního předmětu / reklamního materiálu / reklamního letáku

- vizuální zobrazení návrhu přání

Každé vizuální zobrazení u každého prvku v rámci dodavatelem uvedené referenční zakázky musí být doloženo v barevném provedení a ve formátu PDF, či jiném obdobném formátu.

Způsob prokázání požadované technické kvalifikace:

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované technické kvalifikace dle písm. a) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace. Účastník (dodavatel) je oprávněn za tímto účelem použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 7 - Čestné prohlášení – Referenční list“. Referenční list, tj. seznam významných služeb, musí u každé uvedené referenční zakázky obsahovat nejméně zadavatelem požadované údaje.

Upozornění:  Dodavatel (účastník) je pro splnění této technické kvalifikace povinen přiložit ke shora požadovanému Referenčnímu listu, tj. seznamu významných služeb, též vizuální zobrazení každého zadavatelem požadovaného prvku, který byl v rámci předmětného plnění referenční zakázky dodavatelem vyhotoven. Každé vizuální zobrazení požadovaného prvku u každé uvedené referenční zakázky musí být doloženo v barevném provedení a ve formátu souboru PDF, či jiném obdobném formátu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Varianty nabídky:

Dodavatel (účastník) může podat pouze jednu nabídku.

Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky.

Nabídka bude předložena řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Jazyk nabídky:

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, zadavatel připouští i nabídku ve slovenském jazyce.

Výjimku tvoří odborné názvy, které mohou být kromě českého jazyka předloženy i v jiném jazyce, ale pouze tehdy, pokud jsou v tomto jazyce běžně používány i v českém prostředí nebo nemají vhodný český ekvivalent.

Sestavení a členění nabídky:

Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto členění:

1) KRYCÍ LIST NABÍDKY

2) DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

3) NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

4) OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A PRVKŮ GRAFICKÉHO MANUÁLU

5) SEZNAM PODDODAVATELŮ

6) FAKULTATIVNÍ ČÁST NABÍDKY

Bližší požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a Zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena této veřejné zakázky bude stanovena ve formě Celkové nabídkové ceny bez DPH, samostatně uvedené DPH a Celkové nabídkové ceny včetně DPH a v nabídce dodavatele (účastníka) bude vyplněna povinně na Krycím listu nabídky dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace a v návrhu Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace.

Nabídková cena uvedená v nabídce dodavatele (účastníka) musí být v nabídce doložena oceněným Položkovým rozpočtem komunikační strategie a prvků grafického manuálu dle Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.

Způsob vyhotovení Položkového rozpočtu komunikační strategie a prvků grafického manuálu: Dodavatel (účastník) doplní všechny požadované údaje ke každé položce předpokládaného předmětu plnění, a to zejména:

- Nabídková cena za MJ (v Kč bez DPH)

Pole (kolonky) k doplnění jsou v tabulce vyznačeny červeně a dodavatel (účastník) je povinen je řádně, pravdivě a závazně vyplnit.  Nabídkové ceny budou dále v tabulce uvedeny v položkovém členění nabídkové ceny za MJ (v Kč bez DPH, DPH a v Kč včetně DPH) a dále Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH, DPH a v Kč včetně DPH). Hodnoty uvedené v položkovém rozpočtu považuje zadavatel za závazné pro účely následného plnění veřejné zakázky, přičemž odpovědnost za celkovou nabídkovou cenu nese účastník.

Zadavatel v této souvislosti upozorňuje dodavatele, aby při oceňování jednotlivých služeb, výkonů a případných dodávek vycházeli zejména z Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění, tj. aby zohlednili zadavatelem požadovaný rozsah plnění v rámci každé jednotlivé položky (tj. položek komunikační strategie a prvku vizuální identity).

Celková nabídková cena je tvořena nabídkovou cenou za všechny jednotlivé položky uvedené v Položkovém rozpočtu komunikační strategie a prvků grafického manuálu.

Celková nabídková cena bude nabídnuta včetně veškerých poplatků, obchodních a jiných přirážek, daní, pojištění, licenčních poplatků a dopravních nákladů na místo plnění. Tato cena bude nabídnuta v Kč a bude cenou maximálními pro realizaci příslušného předmětu této veřejné zakázky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel jako účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje PVU dle specifikace a metodiky uvedené v čl. 3 a 11 Zadávací dokumentace, a to do konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upozorňuje, že nabídka musí být šifrována v souladu s požadavky právních předpisů a elektronického nástroje PVU.Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje PVU je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji PVU je uveden v uživatelské příručce s názvem „Uživatelská příručka pro dodavatele“ (viz. https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy). Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje PVU, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, odpovídá vždy dodavatel. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje PVU včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na https://www.vhodne-uverejneni.cz/. Zadavatel upozorňuje účastníky, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jenž má vymezený termín na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje. Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně kontaktu na uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na webové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/. Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím elektronického nástroje PVU jsou uvedeny v provozních podmínkách tohoto elektronického nástroje uveřejněných na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/. Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje PVU je možné využít uživatelskou podporu PVU (tel.: +420 538 702 705, e-mail: podpora@qcm.cz).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel prostřednictvím uvedených kontaktních osob zadavatele bude poskytovat vysvětlení či doplnění Zadávací dokumentace, a to na základě písemné žádosti dodavatele adresované kontaktní osobě zadavatele. Zadavatel je oprávněn poskytovat dodavatelům vysvětlení či dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení Zadávací dokumentace či další dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace či poskytnutí dodatečných informací musí být zadavateli doručena ve lhůtě: nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Na základě žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace či poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytne zadavatel vysvětlení ve lhůtě: nejpozději 2 pracovní dny od doručení žádosti o vysvětlení od dodavatele.Vysvětlení Zadávací dokumentace či poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytne zadavatele včetně případného přesného znění žádosti o vysvětlení (bez identifikace dotazujícího dodavatele) a odešle dotčeným dodavatelům či uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část této Zadávací dokumentace (tj. na profilu zadavatele).

Další požadavky na zpracování nabídky:

a) Dodavatel (účastník) smí použít tyto pokyny a podklady poskytnuté zadavatelem v rámci tohoto výběrového řízení jen pro účely této veřejné zakázky, jiné využití zadavatel nepřipouští.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení kvalifikace dodavatele (účastníka) či nabídky dodavatele (účastníka) ověřit informace uváděné dodavatelem (účastníkem) v nabídce.

c) Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit v souladu s Pravidly OPZ, a to nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem.

d) Náklady na vyhotovení nabídek a účast ve výběrovém řízení, stejně jako jakékoliv další náhrady nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení nese dodavatel (účastník) sám.

e) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

f) Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění Zadávací dokumentace, zejména opravit chyby či opomenutí v této Zadávací dokumentaci, ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že se bude jednat o podstatnou změnu či doplnění Zadávací dokumentace, bude změna oznámena i formou, jakou došlo k uveřejnění této veřejné zakázky. Zadavatel si v důsledku provedené změny či doplnění Zadávací dokumentace vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 12. 2020
 
Aktualizováno: 10. 3. 2021