Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě Roudnice nad Labem

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13454

Název zakázky: Koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě Roudnice nad Labem

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Roudnice nad Labem

Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Tomáš Grunt, vedoucí OSPŘ
 • Telefon: +420416850128
 • E-mail: tgrunt@roudnicenl.cz

IČ zadavatele: 00264334

DIČ zadavatele: CZ00264334

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Tereza Moravcová, projektový manažer OSPŘ
 • Telefon: +420416850257
 • E-mail: tmoravcova@roudnicenl.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 9. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu sídla zadavatele. V případě osobního podání se nabídky podávají na podatelnu městského úřadu Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudncie nad Labem. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dopracování koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě Roudnice nad Labem.

1. Základní informace

Důvodem pro pořízení tohoto dokumentu je doplnění dopravně-inženýrského vhledu k již existujícímu dokumentu Koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě Roudnice nad Labem – dopravní systém (dále jen „Dopravně-inženýrský studie)“), který byl zpracován v roce 2005 a již neodráží aktuální problémy dopravy ve městě Roudnice nad Labem. Dopravně-inženýrská studie by měla analyzovat současný stav a navrhnout odpovídající rozvoj všech dopravních systémů města Roudnice nad Labem v návaznosti na dříve vypracovanou Koncepci a dále na Studii veřejných prostranství Roudnice nad Labem z roku 2018 a studie - Generel cyklistických tras a rozvoje cykloturistiky Podřipska z roku 2010.

 • Dopravně-inženýrská studie:bude souhrnem všech druhů doprav na území města a bude reagovat na vnější dopravní síť
 • navrhne taková opatření pro všechny druhy doprav tak, aby byla zajištěna funkčnost rozvoje města a aby byl zabezpečen chod všech jeho funkcí s tím, že prioritou je udržitelný rozvoj města, bezpečnost provozu, ochrana životního prostředí,
 • navrhne taková opatření, která budou založena na celkové potřebě, ale zároveň budou „opřena“ o reálný ekonomický základ všech možných investorů tzn. opatření, budou finančně realizovatelná,
 • zohlední nové trendy v dopravním chování obyvatel.

Dopravně-inženýrská studie bude navazovat a dále rozvíjet celorepublikové i v rámci EU platné dokumenty z oblasti dopravy, a to především:

 • Politika územního rozvoje České republiky,
 • Dopravní politika ČR na roky 2014 – 2020,
 • Bílá kniha – Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru – ke konkurenceschopnému a efektivnímu dopravnímu systému,
 • Strategie Evropa 2020 a Národní program reforem, evropská politika soudržnosti – hlavní požadavky na dopravu,
 • Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020,
 • Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 – 2020.

Dopravně-inženýrská studie bude respektovat následující zásady:

 • zlepšení mobility a dostupnosti města pro všechny skupiny obyvatel včetně osob se sníženou schopností pohybu a orientace, zvyšování bezpečnosti a ochrany obyvatel a zvyšování bezpečnosti silničního provozu obzvláště (eliminace krizových míst a snižování nehodovosti, zklidňování dopravy),
 • zvyšování efektivity přepravy osob a zboží, snižování dělby přepravní práce individuální dopravy (snižování objemu osobní automobilové dopravy, preference hromadné dopravy, podpora intermodality),
 • zvyšování kvality života ve městě (snížení negativních dopadů z dopravy na obyvatelstvo, rozvoj veřejných prostranství a míst pro setkávání),
 • návrh atraktivní dopravní infrastruktury pro územní rozvoj pro ekonomický a sociální rozvoj města,
 • podpora telematických systémů a kvalitních (a aktuálních) dopravních informací.

Komplexní dopravně-inženýrská studie sestává z následujících samostatných částí: 

 • Komunikační síť města a blízkého okolí
 • Směrový průzkum silniční dopravy - jedná se o vybrané křižovatky – Řipská, třída T.G. Masaryka a Alej 17. listopadu, Kratochvílova, Hornická, Špindlerův most (minimálně profil).
 • Kontinuální profilové sčítání dopravy – Kratochvílova, Žižkova, Neklanova, Alej 17. listopadu, třída T.G.Masaryka, Prokopova, Na Hradčanech, Tylova, Švermova, Riegrova.
 • Průzkum dopravního chování
 • Data o potřebě záchytných parkovišť a komplexní analýza parkování v lokalitě bytových domů.
 • Data o zdrojích a cílech dopravy
 • Multimodální model dopravní poptávky ve městě a blízkém okolí
 • Plán organizace silniční a statické dopravy – tabelární popis
 • Plán organizace pěší dopravy
 • Plán organizace cyklodopravy
 • Plán optimalizace veřejné dopravy
 • Posouzení dopadu realizace nové komunikace spojující ulici Okružní s komunikací II 246 (pod letištěm Roudnice nad Labem) na dopravu ve městě na základě dopravního půrzkumu.

2. Související podklady a jejich zhodnocení

Dopravně-inženýrská studie a její zpracování bude respektovat a zohledňovat související územně plánovací podklady a dokumentace celorepublikového, krajského i lokálního významu, především Územní plán města Roudnice nad Labem a Studii veřejných prostranství Roudnice nad Labem.

3. Vymezení řešeného území

Řešeným územím, které bude zahrnuto do dopravně-inženýrská studie je vymezeno územím města Roudnice nad Labem. V rámci vnějších vazeb budou řešeny i prokazatelně významné komunikace ve směru na města Litoměřice, Terezín, Štětí, Mělník, Budyně nad Ohří a především trasa dálnice D8, včetně exitu 29. A dále i komunikace, které při průzkumu směrování dopravy budou vyhodnoceny jako významné.

4. Postup prací na projektu

Vypracování a provedení dopravně-inženýrská studie  bude založeno na integrovaném přístupu s podílem spolupráce, koordinace a konzultací mezi různými úrovněmi veřejné správy a příslušnými orgány, které bude zahrnovat:

 • Konzultace a spolupráce mezi různými útvary na místní úrovni s cílem zajistit soudržnost a komplementaritu dopravně-inženýrská studie v souvisejících oblastech politiky (jako je doprava, územní plánování, životní prostředí, sociální služby, zdravotnictví, vzdělávání apod.),
 • úzký dialog s příslušnými orgány státní správy a samosprávy
 • dobrou znalost a pečlivé uvážení politických cílů a relevantních plánů rozvoje či dopravních plánů, které již existují nebo na nichž se v současné době pracuje, a které mají dopad na danou vymezenou oblast.

 

Dále bude zpracování dopravně-inženýrské studie  na komunikační strategii projednáváno s veřejností, včetně veřejných projednání v předem definovaných dílčích stupních zpracování.

 

1)Fáze postupu zpracování dopravně-inženýrské studievypracování analytické části každého dopravního subsystému i komplexně celého systému dopravy ve městě,

 • projednání analytické části s příslušnými orgány a veřejností a její eventuální úpravy,
 • prezentace výsledku analytické části veřejnosti,

2) vypracování konceptu návrhové části,

 • projednání vypracovaného konceptu návrhové části s příslušnými orgány a veřejností,
 • prezentace konceptu návrhové části veřejnosti,

3) vypracování návrhu plánů včetně vazby na rozpočet města a potencionální externí zdroje financování – „Ročních akčních plánů – seznam projektů“,

 • prezentace výstupů „Ročních akčních plánů – seznam projektů“ veřejnosti,

4) schválení dopravně-inženýrské studie volenými orgány města.

Pravidelná jednání zhotovitele se zadavatelem se uskuteční v intervalu 1x za měsíc, na základě předchozí domluvy v sídle zadavatele.

 

5. Cíle pořizované dokumentace

Podstatou projektu je především zpracování dopravně-inženýrské studie, jejíž naplnění přinese zkvalitnění strategického řízení dopravních potřeb jednotlivých druhů dopravy a zároveň bude mít pozitivní vliv na život obyvatel města a jeho udržitelný rozvoj.  

Hlavním cílem projektu je: 

Zlepšit fungování a zvýšit efektivnost výkonu veřejné správy Městského úřadu Roudnice nad Labem v oblasti strategického plánování mobility a udržitelnosti dopravy na území města 

Dílčími cíli projektu jsou: 

 • Analyzovat současnou situaci, problémy a potřeby v oblasti mobility v Roudnici nad Labem
 • Navrhnout komplexní, vnitřně provázaná a synergická řešení v oblasti plánování rozvoje
 • (udržitelné) mobility a dopravy ve městě
 • Zvýšit míru koordinace při plánování rozvoje (udržitelné) mobility a dopravy ve městě
 • Zapojit do plánování rozvoje mobility a dopravy relevantní subjekty ve městě a zlepšit spolupráci města s nimi
 • Zajistit potřebnou dokumentaci pro čerpání finančních prostředků z OP Doprava ze strany města.

 

6. Členění projektu do částí

Dopravně-inženýrská studie bude rozdělena do tří částí  analytická část, návrhová část a komunikační strategie.

6.1. Analytická část

Účelem analytické části bude shromáždění a analýza dostupných informací o stavu a možnostech rozvoje všech dopravních subsystémů a tendenci vývoje přepravních vztahů. Rovněž budou analyzovány vstupy z jednotlivých subsystémů. U veřejné dopravy je třeba zohledňovat i regionální dopravu (příměstské autobusy a železnice), dálkovou autobusovou a železniční dopravu s ohledem na širší vztahy.

Důležitým bodem je rovněž analýza stavu a možností rozvoje všech vnitroměstských systémů dopravy, od nemotorové přes statickou, po motorovou a hromadnou, včetně zásobování i přestupních a distribučních center, v souvislosti s vývojem počtu obyvatel města, demografickou strukturou obyvatelstva, s odhadem denně přítomného obyvatelstva (nad rámec počtu obyvatel s trvalým pobytem) a rozložením pracovních příležitostí, školství a volnočasových aktivit.

 

Analýza bude obsahovat vyhodnocení všech systémů po stránce kapacity, nabídky a poptávky a z nich vyplývající disproporce, které je nutné řešit. Z dostupných podkladů (demografické údaje, sociologické průzkumy, rozložení pracovních příležitostí, rozmístění vzdělávacích institucí, umístění nákupních center atd.) bude odvozena hybnost obyvatel a hlavní směrovost přepravních vztahů každodenní dopravy.

V analytické části bude provedeno formou vhodných tabulek a grafických příloh vyhodnocení stávající kvality mobility, zhodnocení dopravní obslužnosti a dostupnosti, naplnění požadavků obyvatel města Roudnice nad Labem v jednotlivých městských částech. Bude vyhodnocena prostupnost území pro pěší a cyklistickou dopravu. 

 

Analytická část vyhodnotí dopravní infrastrukturu po stránce kapacity, rychlosti a technického stavu.

 

Dopravní infrastruktura z tohoto pohledu bude členěna na tyto části:

 • charakteristika poptávky po mobilitě,
 • individuální automobilová doprava, pozemní komunikace, včetně analýzy silniční sítě,
 • doprava v klidu (statická doprava), sídliště
 • veřejná osobní doprava (včetně železnice) a vazeb na města Litoměřice, Štětí, Mělník, Terezín a Praha
 • analýza vlivu dálnice D8
 • cyklistická doprava,
 • pěší doprava,
 • nákladní silniční doprava,
 • možnost a potřeba organizace a řízení provozu, s využitím informačních a dopravně telematických systémů,

 

V závěru analytické části bude provedena přehledná SWOT analýza  komplexně celého systému dopravy ve městě Roudnice nad Labem, včetně:

 • kvality a dostupnosti dopravních služeb a infrastruktury,
 • územního a hospodářského rozvoje, udržitelný rozvoj obce
 • bezpečnosti,
 • životního prostředí, zejména kvality ovzduší,
 • kvality života,

V dopravně-inženýrské studii budou v rámci řešené oblasti zajištěna problémová místa, v nichž je výkonnost dopravního systému z jakéhokoli výše uvedeného hlediska obzvláště špatná.

Analýza přepravních vztahů 

Bude provedena Analýza přepravních vztahů a její výsledky budou hodnoceny ve vazbě na parkování v centrální oblasti, včetně všech přilehlých parkovacích kapacit. 

 • počet cest vozidel do centra
 • počet vozů zásobování v centru a doby zásobování
 • analýza uličního stání (obsazenost, obrátkovost, procentuální zastoupení neplatících apod.)

 

Charakteristika poptávky po mobilitě                                                         

 • vymezení a popis území
 • inventarizace dat na podkladu statistických obvodů dle ČSÚ,
 • obyvatelstvo, demografická struktura (obyvatelé; zaměstnanci, studenti — jejich rozmístění během dne),
 • zaměstnání, podnikání, inventarizace služeb rekreace a volnočasové aktivity,
 • mobilita (hybnost); dělba přepravní práce, průměrná přepravní vzdálenost dle módů dopravy,
 • motorizace/automobilizace, historie a vývoj,

 

Individuální automobilová doprava, pozemní komunikace 

Ohledně individuální automobilové dopravy (IAD) budou využita veřejně dostupná data ze sčítání intenzity dopravy na území města; bude provedeno sčítání dopravy v rámci této zakázky. Jedná se o sčítání dopravy v rozhodujících uzlech a profilech a zjištění zátěže dopravní sítě vč. provedení zátěžových diagramů. Bude rovněž proveden průzkum dopravního chování. V rámci sčítání dopravy, které je součástí této zakázky a je popsáno níže, budou provedeny profilové, křižovatkové a směrové průzkumy.

 • základní komunikační skelet, dopravní kostra města,
 • přepravní vztahy, intenzita dopravy,
 • výkonnost skeletu, hustota provozu, kapacitní rezervy,
 • úroveň kvality přepravy, dostupnost území,
 • organizace dopravy, dopravně zklidněné oblasti,
 • závady a problémové oblasti, nehodové lokality (dle podkladů Policie ČR, posouzení dle Metodiky identifikace a řešení míst častých dopravních nehod),

Cyklistická doprava 

Ohledně cyklistické dopravy: Samostatně cykloprůzkum prováděn nebude. Specifické údaje k cyklistické dopravě budou zhotovitelem zjištěny formou terénního průzkumu, jehož podrobnost a rozsah bude přiměřený charakteru tohoto úkolu, celoměstsky zaměřeného. 

Kolo by též mělo být jako dopravní prostředek samostatně identifikováno v rámci aktualizace sčítání dopravy v určených uzlech. 

 • Stav sítě cyklistických komunikací včetně vybavení doprovodnou infrastrukturou (parkování, odpočívky, osvětlení),
 • základní kostra sítě, vazba na regionální a nadregionální sítě,
 • možnost přepravy jízdního kola v HD,
 • kvalita tras, dostupnost území,
 • závady a problémové oblasti,

Pěší doprava 

Ohledně pěší dopravy – k pěší dopravě budou zhotovitelem zjištěny formou terénního průzkumu, jehož podrobnost a rozsah bude přiměřený charakteru tohoto úkolu, celoměstsky zaměřeného.

Průzkum pěších samostatně prováděn nebude. Bude použit empirický a pochůzkový terénní průzkum, zkušenosti a podklady zadavatele a kvalifikovaný odhad.

 • stav sítě základních pěších tras, posouzení stavu, závady v pohybu osob,
 • podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
 • pěší zóny; obytné ulice a zóny,
 • turistické trasy, vazby na území regionu,
 • hodnocení vztahu k silniční dopravě,
 • problémové oblasti,
 • nehodové lokality,

 

Organizace a řízení provozu, informační a dopravně telematické systémy 

 • stav infrastruktury a technologických zařízení,
 • informační systémy pro cestující ve veřejné dopravě,
 • informační systémy pro občana poskytující informace o dopravě,

Doprava v klidu

Průzkum dopravy v klidu bude zacílen zejména na problematiku odstavování vozidel v oblasti širšího centra města, a dále pak ve vícepodlažní bytové zástavbě (sídliště, velké obytné celky). Kvalita a kvantita průzkumu bude taková, aby umožnila věrohodnou a komplexní analýzu stávajících kapacit parkování na území města (typy stání, vč. nelegálních, obsazenost, obrátkovost apod.). 

Ohledně dopravy v klidu bude sledováno: umístění parkovišť, uličních stání a případně parkovacích ploch v centrální oblasti, včetně možných parkovacích kapacit v okrajových částech města, možné účinnosti platebních podmínek, včetně technické podpory, organizace a podmínky parkování na městských komunikacích, účinnost represivních opatření při porušení podmínek parkování; stávající úroveň organizace dopravy v klidu ve vztahu k demografickému vývoji obyvatel města, Možnost parkování v uliční síti spolu s identifikací lokalit vhodných k optimalizaci stávajícího uspořádání a další.

 

6.2. Návrhová část

Úkolem zhotovitele je vycházet z aktuálního stavu Územního plánu města Roudnice nad Labem a Studie veřejných prostranství Roudnice nad Labem popř. dalších zpracovaných územních studií a ostatních územně plánovacích dokumentací. 

Pokud zhotovitel v odůvodněných případech navrhne řešení odchylná od aktuálního Územního plánu města či Studie veřejných prostranství, musí být tato řešení porovnána s řešením podle územního plánu či studie veřejných prostranství, odůvodněna. 

Ve vztahu k regionu budou využity základní rozvojové dokumenty Ústeckého kraje v aktuálním stavu. Bude vyhodnocen a optimalizován průmět regionálních vazeb na území města Roudnice nad Labem. Budou zohledněny regionální železniční a páteřní autobusové linky, stejně jako automobilové i cyklistické trasy propojující město s regionem.

S ohledem na stav území a předpokládaný rozvoj podle aktuálního stavu dokumentace územního plánu města zhotovitel navrhne odpovídající rozvoj sítě všech druhů doprav, jejich provázanost a vzájemnou koordinaci za využití principu intermodality a udržitelného rozvoje území.

V návrhu uvažovaného rozvoje jednotlivých subsystémů bude orientačně vyhodnocen i negativní vliv z dopravy, zejména vlivu hluku a emisí.

V návrhové části dokumentace bude orientačně vyčíslena investiční náročnost navrhovaných úprav jednotlivých dopravních staveb a úprav.

 

Bude proveden návrh optimalizace tras jednotlivých systémů, uzlových bodů a vzájemné spolupůsobení jednotlivých druhů dopravy. Bude zohledněna preference nemotorové dopravy s její provázaností na lokální obsluhu území a optimální vzdálenosti. Budou navrženy úpravy zvyšující bezpečnost obyvatel při zachování životaschopného organizmu města a navrženy opatření pro zklidnění dopravy. V návrhové části zhotovitel na základě předchozí analýzy a navrženého rozvoje sítě navrhne rozmístění a nutnou výstavbu nebo úpravy technického zázemí dopravních systémů, parkovací kapacity, logistická distribuční centra, dohledová centra s posouzením účinnosti telematického řízení, včetně jejich územních a technologických nároků.

Zhotovitel navrhne konkrétní možnosti organizačních a preferenčních opatření pro zvýšení plynulosti a atraktivity jednotlivých druhů dopravy s minimalizací jejích negativních dopadů do území. Návrhová část bude obsahovat přehledně zpracovaný a z hlediska efektivity zdůvodněný návrh etapizace rozvoje jednotlivých systémů od současného stavu k návrhovému horizontu (rok 2030), včetně postupného uplatňování organizačních a preferenčních opatření neinvestiční nebo investičně méně náročné povahy.

V závěru návrhové části budou na základě předchozích kapitol přehledně zpracovány „Roční akční plány– seznam projektů“ s uvedením jednotlivých investičních aktivit v pořadí podle doporučené priority,

 

6.3. Komunikační strategie

Komunikace, PR aktivity a zapojování občanů, odborné veřejnosti a institucí při přípravě dopravně-inženýrské studie bude řešeno dodavatelem této zakázky v součinnosti se zadavatelem na webu města, facebookových stránkách města či roudnické televize MIS.

Zhotovitel dopravně-inženýrské studie bude poskytovat relevantní informace a prezentovat výsledky veřejnosti, a to po celou dobu tvorby strategického dokumentu, až do schválení zastupitelstvem města. Nejméně dvakrát zhotovitel zajistí projednání dopravně-inženýrské studie, a to  minimálně jednou po dokončení analytické části (6.1) a minimálně jednou po dokončení návrhové části (6.2) dopravně-inženýrské studie. Zhotovitel zajistí:

 • projednání Analytické části Koncepce (SWOT analýza) s příslušnými orgány,
 • projednání konceptu Návrhové části Koncepce, včetně Ročních akčních plánů– seznam projektů s příslušnými orgány,
 • prezentaci konceptu Návrhové části Koncepce veřejnosti,
 • prezentaci Ročních akčních plánů – seznam projektů veřejnosti,
 • ukončení projednání a příprava schválení Koncepce zastupitelstvem města

Další aktivity mohou vyplynout v průběhu zpracovávání zakázky. Všechny dílčí výstupy činnosti zhotovitele jako např. prezentace, tiskové materiály a zprávy budou zadavateli předávány průběžně v elektronické podobě a před publikováním podléhat jeho schválení.

 

7. Technické a profesní požadavky na zpracování dokumentace

Textová část dokumentace bude doplněna v potřebné míře schématy, kartogramy, grafy a tabulkami. Dokumentace bude ve všech postupných fázích vypracována a předána v 3 ks vyhotovení + 3 ks digitálně na nosiči dat. Prezentace ve fázích projednání a závěrečný čistopis dokumentace budou zpracovatelem rovněž upraveny a předány ve formě vhodné pro webovou prezentaci.

Písemná dokumentace, prezentace a výstupní dokumenty budou zpracovány ve formátech Microsoft Word (.doc a .docx), Microsoft Excel (.xls a .xlsx) a Microsoft PowerPoint (.ppt a .pptx). Zveřejňované výstupy ve formátu html, pdf.

Dokumentace bude zpracována v měřítku dle rozsahu území a detailu (1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000), na podkladu základních map ČR, ortofotomapy, katastrální, případně technické mapy.

Grafická část bude zpracována ve formátu DGN, DWG.

Jednotlivá tištěná paré budou očíslována, dokumentace a všechny přílohy budou označeny číslem smlouvy o dílo. Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.

Všechny dílčí výstupy a data z této veřejné zakázky budou ve vlastnictví zadavatele veřejné zakázky, tj. ve vlastnictví města Roudnice nad Labem.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1387500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpoklad ukončení doby plnění – 31.1.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Roudnice nad Labem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou zadavatelem hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem je „nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH“.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, kdy nejvýhodnější nabídka bude s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě, že budou podány dvě a více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou (jejich nabídková cena bude nejnižší a shodná), bude vítězný účastník vybrán pomocí náhodného výběru (losu). Výběr bude v takové případě proveden transparentním způsobem, zástupci účastníků výběrového řízení, kterých se takový výběr týká, se budou moci tohoto výběru zúčastnit.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Prokázání kvalifikace při podání nabídky

Účastník spolu s nabídkou předkládá dokumenty dle výzvy k podání nabídek, z jejichž obsahu bude zřejmé, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Originály čestných prohlášení či úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace se předkládají před uzavřením smlouvy, pokud již nebyly obsaženy v nabídce.

Pravidla pro prokázání kvalifikace

Při prokazování kvalifikace je vybraný účastník povinen se řídit následujícími pravidly:

a) Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

1. doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle profesních kvalifikačních předpokladů odst. 1) výzvy k podání nabídek poddodavatelem.

2. smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

b) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu a profesního kvalifikačního předpokladu dle profesních kvalifikačních předpokladů odst. 1) výzvy k podání nabídek. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů dle profesních kvalifikačních předpokladů odst. 2), Ekonomické a finanční způsobilosti k plnění zakázky a technických kvalifikačních předpokladů výzvy k podání nabídky musí prokázat všichni dodavatelé společně. Dále jsou takoví dodavatelé povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

c) Pokud není účastník z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických, finančních, technických a kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými v jednotlivých bodech, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

d) Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládají účastníci v původním jazyce s připojením překladu do českého jazyka, pokud v této zadávací dokumentaci není výslovně stanoveno jinak.

V případě pochybností o správnosti překladu si zadavatel může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka.

e) Dojde-li do doby konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci účastníka, která by znamenala nesplnění kvalifikace dle této zadávací dokumentace, je účastníka povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a zároveň předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

f) Zadavatel může požadovat po účastníci, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace. Účastník je povinen tuto povinnost splnit v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem a uvést na jednotlivé požadavky zadavatele jednoznačné odpovědi.

g) Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje parametry v české měně CZK (Kč). V případě, že účastník počítá údaje v jiných měnách než v CZK, použije pro přepočet na CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni zahájení zadávacího řízení.

h) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů se předkládají v prosté kopii, nestanoví-li zadavatel v konkrétním případě jinak. Čestná prohlášení však předkládá účastník vždy v originále. 

i) V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení účastníka, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

j) Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

k) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby účastník při podání nabídky doložil splnění základních kvalifikačních předpokladů.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který:

 • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat:

 1. tato právnická osoba
 2. každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
 3. osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závadou zahraniční právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závadou české právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat i vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, ze kterého bude vyplývat (účastník čestně prohlásí) naplnění výše uvedených podmínek (viz příloha č. 2 této výzvy k podání nabídek).

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel při podání nabídky předložením čestného prohlášení (viz příloha č. 2 této výzvy k podání nabídek) a kopiemi následujících dokladů:

1)    výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

2)    doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky. Zadavatel požaduje prokázání oprávnění k podnikání v oboru: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel předloží seznam významných zakázek ve formě čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel provedl v posledních 3 (třech) letech před zahájením zadávacího řízení min. 3 (tři) zakázky, jejichž předmětem bylo vyhotovení generelů či koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10 tis. nebo kraje, přičemž celková hodnota všech prokazovaných zakázek bude činit souhrnně min. 700.000,-Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých) bez DPH. Dodavatel v seznamu u každé významné zakázky uvede: popis zakázky, jejího objednatele, kontakt na objednatele, dobu poskytnutí a cenu poskytnutí. Dodavatel údaje uvede do Přílohy č.3 této výzvy k podání nabídek.

Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení významných zakázek. Osvědčení objednatele může být nahrazeno smlouvou s objednatelem zakázky a dokladem o uskutečnění plnění, pouze však v případě, kdy z důvodů spočívajících nikoli na straně dodavatele, není možné osvědčení objednatele získat, přičemž v čestném prohlášení dodavatele musí být uvedeny důvody, proč není možné předložit osvědčení objednatele. V případě použití čestného prohlášení budou vždy uvedeny kontaktní údaje na objednatele, který může potvrdit referenci (jméno a příjmení, pozice, telefon). Zadavatel si vyhrazuje právo kontaktovat objednatele referenční zakázky a ověřit řádné splnění zakázky dodavatelem.

Seznam zpracovatelského týmu, resp. seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zadavatel požaduje předložit Seznam zpracovatelského týmu, a to v minimálním rozsahu 3 osob, (1 osoba může být uvedena na více pozicích, přičemž musí splňovat požadavky pro všechny pozice, u kterých bude uvedena), které budou zastávat v průběhu plnění zakázky tyto pozice:

 • hlavni manažer projektu (vedoucí zpracovatelského týmu).
 • odborník na městské inženýrství
 • odborník na dopravní stavby,
 • odborník na MHD,
 • odborník na cyklodopravu v městské zástavbě.

Seznam musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem účastníka zadávacího řízení a musí z něj být patrný pro každou uvedenou osobu vztah k dodavateli. Dodavatel uvede seznam členů zpracovatelského týmu do Přílohy č. 4.

Požadavky na členy zpracovatelského týmu vztahující se k seznamu zpracovatelského týmu:

osoba v pozici hlavní manažer projektu, která musí splňovat:

 • minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství nebo dopravní stavby,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s technickým zaměřením,
 • autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby,
 • v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení se aktivně podílel na zpracování minimálně 2 generelů či koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10 tis. nebo kraje,
 • zkušenosti s řízením týmu při zpracování strategických/koncepčních dokumentů v délce nejméně 3 roky.

osoba v pozici „odborník na městské inženýrství", která musí splňovat:

 • minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství,
 • ukončené vysokoškolské vzděláni min v bakalářském studijním programu s technickým zaměřením,
 • autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru městské inženýrství,
 • v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení se aktivně podílel na zpracování min. 2 generelů či koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10 tis. nebo kraje.

 

osoba v pozici „odborník na dopravní stavby“, která musí splňovat:

 • minimálně 5 let praxe v oboru dopravní stavby,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání min. v bakalářském studijním programu s technickým zaměřením,
 • autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru dopravní stavby,
 • v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení se aktivně podílel na zpracování min 2 generelů či koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10 tis. nebo kraje.

osoba v pozici „odborník na MHD“, která musí splňovat:

 • minimálně 5 let praxe v oboru městské inženýrství se zaměřením na MHD,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání min. v bakalářském studijním programu
 • s technickým zaměřením,
 • v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení se aktivně podílel na zpracování min. 2 generelů či koncepcí dopravy pro obce s počtem obyvatel min 10 tis. nebo kraje, kde řešil koncepci a rozvoj MHD.

osoba v pozici „odborník na cyklodopravu v městské zástavbě", která musí splňovat:

 • minimálně 3 roky praxe v oboru cyklodopravy nebo městského inženýrství,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání min. v bakalářském studijním programu
 • s technickým zaměřením,
 • v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení se aktivně podílel na zpracování min 2 generelů či koncepci dopravy pro obce s počtem obyvatel min. 10 tis. nebo kraje, kde řešil koncepci cyklodopravy v městské zástavbě.

 

Přílohu seznamu členů zpracovatelského týmu budou tvořit

profesní životopisy všech členů zpracovatelského týmu a kopie dokladu o nejvyšším vzdělání. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

 • jméno a příjmení;
 • nejvyšší dosažené vzdělání;
 • přehled profesní praxe;
 • inženýrská autorizace, je-li třeba
 • relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel;
 • podpis
 • čestné prohlášení člena zpracovatelského týmu (Příloha č. 5)

Změny na pozici člena zpracovatelského týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem a člen zpracovatelského týmu musí splňovat kvalifikační požadavky jako původní člen zpracovatelského týmu, který byl v rámci výběrového řízení posuzován z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 1. Nabídka bude podána v listinné podobě v 1 originále a současně v elektronické podobě na CD či DVD, které musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky ve formátu pdf, xls nebo doc.
 2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
 3. Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu účastníka, a to včetně kontaktní adresy a emailové adresy.
 4. Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem.
 5. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a  nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
 6. Součástí výzvy jako příloha č. 6 je návrh smlouvy, tento návrh smlouvy obsahuje závazné obchodní podmínky pro účastníka. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka a v této podobě předložen jako součást nabídky    účastníka.
 7. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky  účastníka, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka.
 8. Účastník předkládá spolu s nabídkou též řádně vyplněný krycí list, jež je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

V případě, že krycí list nabídky nebo návrh smlouvy, který má být podepsán účastníkem, bude podepisovat osoba k tomuto úkonu speciálně zmocněná, musí být do nabídky vložena plná moc/pověření v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Plná moc/pověření bude podepsána osobou, která je oprávněna zastupovat účastníka a budou v ní výslovně uvedeny veškeré úkony, k níž je zmocněná osoba oprávněna v rámci nabídky. Pokud podepisuje nabídku prokurista zapsaný v obchodním rejstříku účastníka, nemusí vkládat do nabídky plnou moc.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena v členění:

 • celková nabídková cena v Kč bez DPH,
 •  samostatně vyčíslené DPH v Kč platné ke dni podání nabídky
 • celková nabídková cena v Kč včetně DPH.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Další požadavky:

Celková nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálkách), či jiném obalu označeném na přední straně následovně: v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa uchazeče, uprostřed bude nápis „Koncepce organizace dopravy a zklidnění dopravy ve městě Roudnice nad Labem “ a nápis „NEOTEVÍRAT“ a v pravém dolním rohu bude adresa zadavatele. Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně na podatelnu městského úřadu Karlovo náměstí 21 Roudnice nad Labem, přízemí č. dv. 4. A to v úředních hodinách zveřejněných na internetových stránkách města Roudnice nad Labem: www.roudnicenl.cz.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Za účelem zajištění transparentnosti zadávacího řízení stanoví zadavatel následující pravidla pro podávání dotazů týkajících se zadávacího řízení a veřejné zakázky a odpovídání na tyto dotazy.Dotazy mohou být zadavateli zasílány poštou nebo elektronickou poštou, a to kontaktní osobě pro účely zadávacího řízení, a to nejpozději 4 pracovní dny před vypršením lhůty pro podávání nabídek, tj. do 28. 08. 2020. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Odpovědi, včetně znění dotazu bez identifikace tazatele, zašle zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali vysvětlení podmínek výzvy nebo kterým byla výzva poskytnuta a současně uveřejní odpověď na portálech, kde byla uveřejněna výzva, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 6 této výzvy.
Práva zadavatele

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení za podmínek čl. 20.10 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), dále si vyhrazuje právo konzultovat předložené nabídky s odborníkem. Tyto činnosti bude zadavatel činit vždy v souladu se závaznými předpisy.
 2. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek zadávací dokumentace do konce lhůty pro podání nabídek.
 3. Zruší-li zadavatel výběrové řízení, je povinen o tom účastníka bezodkladně informovat. Bude-li výzva zrušena ještě před otevřením nabídek, budou neotevřené nabídky vráceny účastníkům.
 4. Zadavatel je oprávněn si ponechat všechny nabídky, které byly řádně podány a byly otevřeny.
 5. Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl účastníkem informován o možnosti vzniku škody.
 6. Zadavatel požaduje po vybraném účastníkovi při realizaci zakázky splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
 7. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě vyloučení účastníka pro nesplnění kvalifikace nebo pro podání neúplné nebo nepřijatelné nabídky a v případě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky doručovat účastníkům prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 850000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ANTE, spol.s.r.o.Pod Pekařkou 1086/27, 147 00 PrahaIČ:46345761

  Datum podpisu smlouvy: 4. 11. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 8. 2020
 
Aktualizováno: 18. 11. 2020