Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

KONTAKT LINET – konzultace pro přípravu specifických školení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12835

Název zakázky: KONTAKT LINET – konzultace pro přípravu specifických školení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: L I N E T spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Želevčice 5, 274 01 Slaný

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Vladimíra Michnová
  • Telefon: +420724208708
  • E-mail: vladimira.michnova@linet.cz

IČ zadavatele: 00507814

DIČ zadavatele: CZ00507814

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Bc. Milan Konečný
  • Telefon: +420605201156
  • E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 7. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
VIA Consult, a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je kompletní zajištění konzultací HR odborníků a zástupců cílových skupin, tj. zajištění konzultantů, případně materiálů a pomůcek pro zaměstnance společnosti LINET s.r.o. Podrobný obsah konzultací bude upřesněn dle zjištění výchozího stavu a zjištěných nových potřeb.

 

Obecné požadavky na dodavatele:

Konzultace budou probíhat v místě pracoviště zadavatele Želevčice – Slaný. Prostory pro konzultace zajišťuje na své náklady zadavatel.
Každé téma konzultací bude s vybraným dodavatelem detailně rozpracováno.

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU - Operační program Zaměstnanost (OPZ) - proto musí být dodrženy podmínky tohoto operačního programu. Podpora z OPZ je poskytována výhradně na prezenční vzdělávání s přesně vymezenou dobou výuky (jednoznačně odlišitelnou od běžného výkonu pracovních povinností účastníka kurzu) v učebně nebo na pracovišti za účasti konzultanta.

 

Dodavatel garantuje vést ke každé konzultaci dokumentaci, která obsahuje min.:

téma a obsahovou strukturu konzultace,
název konzultanta (subjektu),
časovou dotaci jednotlivých konzultací (celkový rozsah 40 h)
výčet případných materiálů a pomůcek,
seznam doporučené literatury,

 

Touto dokumentací k obsahu konzultací bude dokument, který bude obsahovat výše uvedené náležitosti. Dokumentace k obsahu konzultace musí být podepsána statutárním zástupcem konzultanta, resp. osobou oprávněnou jednat za konzultanta, a v případě externě zajišťovaných konzultací také statutárním zástupcem externího konzultanta, resp. osobou oprávněnou jednat za tohoto konzultanta. V případě, že na straně dodavatele podpis připojuje zmocněnec, musí mít příjemce k dispozici (pro účely kontroly) originál či ověřenou kopii příslušné plné moci. K dokladování počtu absolvovaných hodin účastníků konzultací slouží prezenční listiny, jejichž vzory jsou zveřejněny na portálu www.esfcr.cz.

Vzorová dokumentace se může v průběhu realizace projektu měnit, aktualizovat, apod. dle podmínek poskytovatele dotace www.esfcr.cz.

 

K nacenění poskytovaného plnění uchazečům slouží příloha č. 1.

Součástí předmětu této zakázky není zajištění ubytování účastníků konzultací, ani jejich doprava na místo plnění. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele konzultačních služeb spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna konzultanta, cestovné konzultanta, stravné a ubytování konzultanta, případné materiály.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 762000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
srpen - říjen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory pro konzultace zajišťuje na své náklady zadavatel. Konzultace budou probíhat v místě pracoviště zadavatele Želevčice – Slaný.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

Nabídková cena                                                                                                   50%        
Praxe členů týmu                                                                                                 30%
Způsob provedení – předané materiály a jejich využitelnost do budoucna               20%

 

Ad 1) – Nabídková cena v Kč bez DPH

Hodnotící komise bude posuzovat celkovou nabídkovou cenu za požadované konzultace bez DPH. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou předmětu zakázky a bude formulována jako cena konečná a nejvýše přípustná.

Kritérium bude hodnoceno dle následujícího vzorce:

                         nejvýhodnější nabídka (tzn. nejnižší cena)

          100 x    -------------------------------------------------------------  x váha vyjádřená v procentech

                              cena (hodnota) hodnocené nabídky

Nabídky budou seřazeny od nejvýhodnější po nejméně výhodnou, přičemž pro hodnocení bude použit uvedený vzorec.

 

Ad 2) – Praxe členů týmu

V rámci tohoto kritéria bude hodnocen počet let praxe konzultanta.

 

Počet let praxe člena týmu:

  • konzultantská praxe min. 3 roky
  • praxe v oblasti HR min. 5 let

Maximální počet let, které zadavatel zohlední, bude 10 let konzultantské praxe a 20 let praxe v oblasti HR. Za každý rok bude účastníkovi přidělen 1 bod, tzn., že je možné získat celkově max. 30 bodů. Body budou sečteny a dle výsledku bude stanoveno pořadí uchazečů, nejvýhodnější nabídka obdrží nejvíce bodů.

Kritérium bude dále hodnoceno dle následujícího vzorce:

                                    součet bodů hodnocené nabídky

          100 x    -------------------------------------------------------------  x váha vyjádřená v procentech

             nejvýhodnější nabídka (nabídka s nejvyšším počtem bodů)

Pozn.: Uchazeči vyplní přílohu č. 4 – Délka praxe členů týmu

 

Ad 3) – Způsob provedení – předané materiály a jejich využitelnost do budoucna

V rámci tohoto kritéria bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka, která bude ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a požadavkům zadavatele uvedeným v této výzvě obsahovat komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracované požadavky dle písm. a) a b) tohoto hodnotícího kritéria.

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se dle předložené nabídky účastníka budou hodnotit:

a) výstupy z konzultací – navrhované materiály k dalšímu využití pro zaměstnance v českém a anglickém jazyce;

Hlavními aspekty hodnocení tohoto dílčího kritéria jsou: obsah a struktura konzultací, jejich náplň, návrh zpětné vazby.

Hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 0-50 pomocných bodů.

 

b) ukázky materiálů pro konzultaci HR témat;

Hlavními aspekty hodnocení tohoto dílčího kritéria jsou: zapojení účastníka konzultace, praktická využitelnost.

Hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 0-50 pomocných bodů.

 

Způsob hodnocení:

Nabídce, která získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria nejvíce pomocných bodů, tzn. nejlépe splňuje požadavky zadavatele stanovené tímto hodnotícím kritériem – je přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou.

 

Kritérium bude dále hodnoceno dle následujícího vzorce:

Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech

Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí výhodnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základní způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

 

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením:

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

 

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci)  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje

 

Technická kvalifikace

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům;

 

Konzultant

min. vysokoškolské vzdělání,
konzultantská praxe min. 3 roky (dílčí hodnotící kritérium),
praxe v oblasti HR min. 5 let (dílčí hodnotící kritérium).

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu následující dokumenty:

Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (VŠ diplom, certifikát);
Profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby minimálně:
jméno a příjmení,
přehled a dobu profesní praxe,
součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.), pokud obsahují požadované informace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako přílohu výzvy předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na zakázce.

Jako přílohu návrhu smlouvy uchazeč vloží do nabídky přílohu této výzvy – Cenovou tabulku.

 

Další požadavky zadavatele:

Uchazeč v nabídce doloží ukázku materiálů pro konzultaci (dílčí hodnotící kritérium).

Výstupy z konzultací – materiály k dalšímu využití pro zaměstnance v českém a v anglickém jazyce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za služby kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky a cenové tabulky, která je přílohou této výzvy. Uchazeč doplní cenu do příslušné tabulky.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, nestanoví-li tato výzva jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v předepsaném členění. Celková nabídková cena bude uvedena v tabulce, která je přílohou této výzvy.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zadavatel uznává i doklady ve slovenském jazyce bez překladu a doklady o vzdělání v latinském jazyce bez překladu) a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Svazek nabídky by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení.Účastník je povinen nabídku doručit v listinné podobě v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem, případně razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „KONTAKT LINET – konzultace pro přípravu specifických školení“Na obálce nabídky musí být uvedeny identifikační údaje účastníka. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

V případě, že účastník využije při plnění zakázky poddodavatele, je povinen předložit zadavateli v nabídce seznam poddodavatelů s identifikačními údaji poddodavatelů a informacemi o části zakázky, kterou bude poddodavatel realizovat.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Při kontrole výběrového řízení před uzavřením smlouvy, zjistil ŘO OPZ pochybení zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky. Zadavatel se proto rozhodl výběrové řízení zrušit a vyhlásit výběrové řízení znovu, s přihlédnutím ke zjištěním ŘO OPZ.

Datum ukončení: 6. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 6. 2019
 
Aktualizováno: 7. 11. 2019