Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Korporátní řízení a správa majetku města Mělník

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13102

Název zakázky: Korporátní řízení a správa majetku města Mělník

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 11. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Mělník

Sídlo zadavatele: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MVDr. Ctirad Mikeš
  • Telefon: +420315635101
  • E-mail: c.mikes@melnik.cz

IČ zadavatele: 00237051

DIČ zadavatele: CZ00237051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Vladimír Matějíček, administrátor veřejné zakázky
  • Telefon: +420724101555
  • E-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 11. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Profil zadavatele, TenderArena; https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

AKTULAIZACE 9/11/2019: Uveřejněno 1. vysvětlení zadávací dokuementace (OPZ_VR02_VZP-01_EP)

-*-*-

Zadání této veřejné zakázky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“).

Podáním nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídky a případné další podmínky, které zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci.

Od dodavatelů se očekává, že si pečlivě prostudují, splní a dodrží veškeré podmínky, pokyny a termíny vyplývající ze zadávací dokumentace. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí ZZVZ. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, budou ze zadávacího řízení vyloučeny. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

 

Veřejná zakázka je součástí projektu „Smart City Mělník“, jehož předmětem je zavedení konceptu Smart City v nejširším slova smyslu do praxe města Mělník a městského úřadu města Mělník. Půjde o propojení dosud realizovaných aktivit, záměrů, projektů, strategií a koncepcí v oblasti strategického rozvoje města a úřadu a aktuálně potřebných a plánovaných v jeden celek. Celá idea je uvažována za využití moderních informačních a komunikačních nástrojů, bez kterých již není možné města a veřejnou správu dále rozvíjet a posouvat k efektivnějšímu poskytování veřejných služeb.

Základem a zároveň vstupní klíčovou aktivitou projektu je zpracování koncepce Smart City Mělník, která definuje možnosti efektivního uplatnění konceptu a principů „Smart City“ při naplňování vize dalšího smysluplného rozvoje, která propojí dosud zpracované strategie a koncepce města a úřadu v oblasti strategického plánování, rozvoje a řízení.

Na tuto úvodní aktivitu navazuje  předmět zadávané veřejné zakázky, který zahrnuje realizaci dalších (dílčích) aktivit projektu. 

 

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace klíčových aktivit projektu SMART CITY MĚLNÍK, a to:

Klíčové aktivity 02 Chytré město v rozsahu: podaktivity 1 „Korporátní řízení a sdílené služby“          

                                                               podaktivity 2 „Koncepce správy majetku města Mělník“

Klíčové aktivity 03 Chytrý úřad v rozsahu: podaktivity 1 „Procesní řízení“

 

Preambule:

Město Mělník představuje, mimo jiné, konglomerát subjektů (orgány města, městský úřad, organizační složky a organizace zřízené městem), který je určen (slouží) k tomu, aby zajistil naplňování funkcí a činností města jako veřejnoprávní korporace, poskytování veřejných služeb a zajištění podmínek života občanům města. Město Mělník má v rámci uplatnění koncepce a principů „Smart city“ snahu nahlížet na fungování města, jeho hospodaření a výsledky (ve smyslu nejen finančních, využívání zdrojů atd., ale rovněž kvality služeb a jejich udržitelnosti, skutečného dopadu na život občanů města) jako na CELEK.

Město Mělník se tak chce zaměřit na maximální a efektivní využití možností, principů a nástrojů korporátního řízení pro naplňování rozvojových cílů a záměrů města a jeho efektivního fungování.

Součástí realizace této veřejné zakázky (příslušných aktivit) je rovněž poskytnutí řešení zahrnující návaznost na dosud realizované aktivity, záměry, projekty strategie a koncepce v oblasti strategického rozvoje města a městského úřadu a stávajícím stavem postupů a činnost v dotčených oblastech. To předpokládá důkladné seznámení se s touto problematikou (relevantní dokumenty jsou Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace). Součástí řešení je rovněž uplatnění principů „Smart city“ včetně prvku informačních a komunikačních technologií, sběru, zpracování a využití dat.

 

Plnění veřejné zakázky se skládá ze vzájemně provázaných 3 částí:

ČÁST I: „KORPORÁTNÍ ŘÍZENÍ A SDÍLENÉ SLUŽBY“
ČÁST II: „KONCEPCE SPRÁVY MAJETKU MĚSTA MĚLNÍK“

ČÁST III: „PROCESNÍ ŘÍZENÍ“

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Detailní popis předmětu plnění: ČÁST I „KORPORÁTNÍ ŘÍZENÍ A SDÍLENÉ SLUŽBY“

Předmětem této části veřejné zakázky je zpracování dokumentu „Korporátní řízení veřejných služeb města Mělník“, jehož cílem je navrhnout komplexní systém pro efektivní a plánovité řízení výkonu veřejných služeb poskytovaných městem jako veřejnoprávní samosprávnou korporací (samostatná působnost) a jejich dlouhodobý rozvoj jako celku, tak jak je město vnímáno občany.

Město klade důraz na zpracovatele v tom smyslu, aby se dokument svým pojetím blížil podobě studie proveditelnosti, čili byl i prováděcím dokumentem a ne jen „pouhou“ koncepcí. Dokument proto musí obsahovat část koncepční (metodickou) a návodovou (aplikační) – dokument může být např. členěn na dvě části, kdy první bude koncepční a druhá návodová, tj poskytne návody, jak lze tuto koncepci v podmínkách města provést. Může být realizována i jako 2 samostatné dokumenty. Účastník  v nabídce může blíže rozvést podobu, strukturu a obsah nabízeného dokumentu.

Východiskem pro zpracování dokumentu je provedení analýzy současného řízení organizací města, činností města a služeb (naplňování jeho funkcí a kompetencí jako veřejnoprávní korporace), které město Mělník zajišťuje (poskytuje) na úrovni města svým občanům (dále veřejné služby). Součástí této částí analýzy bude i posouzení stavu nastavení cílů a záměrů města, nastavení politik města a jejich promítnutí v požadavcích a řízení organizací/subjektů města.

Dále analýza rozsahu (vyčíslení) veřejných služeb, jejich popis (karty) včetně parametrů služeb, subjektů, které je poskytují nebo se na poskytování podílí a zdrojů využívaných k zajištění jejich realizace. Je požadováno vzít v potaz i využití partnerských vztahů, provozovatelské smlouvy, smlouvy o poskytování služeb apod. a nástrojů veřejné podpory, které jsou využívány pro naplňování poslání města jako veřejnoprávní korporace. Provedení auditu těchto služeb i místního šetření v rámci MÚ Mělník, všech příspěvkových a obchodních organizací města Mělník, ale i vzorků občanů města, místních aktérů, relevantního vzorku podnikatelů a organizací neziskového sektoru a zmapování a následně vyhodnocení aktuální situace poskytovaných veřejných služeb. Účastník v rámci nabídky rozvede postup zpracování analýzy, rozsah a způsob oslovení cílových skupin (mimo MÚ a organizací města u nichž je rozsah stanoven jako úplný).

Součástí plnění je dále provedení analýzy vztahů, nastavení procesů řízení, komunikace, koordinace součinnosti atd. subjektů konglomerátu k organizačním složkám a organizacím města z pohledu metodického, finančního, personálního a IT podpory. Nedílnou součástí této části analýzy bude i identifikace konkrétních služeb, které organizace města/subjekty korporátu využívají pro zajištění svého chodu, případně jsou využívány i pro poskytování služeb veřejných a které by mohly být v rámci města sdíleny a spravovány jednotně pro více organizací nebo veřejnost. Účastník v rámci nabídky rozvede, jak předpokládá, respektive nabízí tuto identifikace provést a v jaké formě, struktuře a obsahu (rozsahu údajů) předpokládá identifikaci předložit. V současné době nemá město odpovídající podklad, který by uvedené oblasti jednoznačně identifikoval a popsal výhody a nevýhody sdílení. Bez tohoto výchozího dokumentu nelze kvalifikovaně rozhodnout o sdílení konkrétních služeb města, aniž by se město vyhnulo případným rizikům s tím souvisejícím.

Analytická část bude dále zahrnovat analýzu rozpočtové a účetní agendy příspěvkových organizací města i města samotného a používané SW podpory včetně její struktury/metodiky a formy. Dále analýzu nákladů/výdajů „napříč“ organizacemi v horizontu cca tří až pět let, jejich „konsolidovaný souhrnný přehled“ ve struktuře položek (oblastí) po organizacích a za město jako celek, analýzu trendů v této oblasti a determinujících podmínek. Součástí této části analýzy bude rovněž celková analýza a přehled o současném stavu zpracování a sběru dat, jejich využívání a využitelnosti, kompatibility atd.

Součástí analytické části dokumentu bude také SWOT analýza a SLEPT analýza prostředí.

Vzhledem k tomu, že nelze analýzu současného způsobu řízení služeb města realizovat bez analýzy procesů, bude KA 02 úzce propojena s KA 03 Chytrý úřad, v rámci které bude provedena detailní analýza vybraných procesů úřadu. V rámci KA 02 půjde spíše o identifikaci procesů a jejich stručný popis, zatímco v KA 03 budou vybrané procesy popsány detailně, a to včetně zpracovaného procesního modelu, a návrhu jejich optimalizace.

Na základě důkladné analýzy současného stavu, jeho determinantů, srovnání s jinými městy (uchazeč nabídne alespoň tři srovnatelného charakteru) apod. bude zpracována návrhová část zahrnující návrh:

rozsahu struktury sledovaných údajů/dat (ekonomické/finanční/rozpočet/účetnictví);
výkonových/věcných parametrů sledovaných údajů/dat;
kvalitativních metrik sledovaných údajů/dat;
formy vykazování (sestavy apod.);
metodiky sběru a analýzy dat, jejich hodnocení a definici konkrétních požadavků na SW podporu, respektive komplexní IT podporu této oblasti.

Návrhová část bude obsahovat popis nejvhodnější varianty řešení pro sdílení služeb města a jejích dopadů na lidské, materiální a finanční zdroje města.

 

Nedílnou součástí návrhové části budou organizační doporučení včetně návrhů procesů, které se agendy týkají. Závěry dokumentu tak budou mimo jiné sloužit jako dílčí vstup pro zpracování Koncepce správy majetku města Mělník a pro aktivity uvedené v KA 03 Chytrý úřad.

Pro návrh vhodného způsobu správy majetku, ale i dalších oblastí, bude požadováno využití Facility managementu jako multioborové disciplíny, která má za cíl integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost města. Důvodem je skutečnost, že Facility management zahrnuje zajištění a rozvoj infrastruktury a služeb, které podporují hlavní procesy organizace. Zahrnuje tedy správu budov, správu infrastruktury organizace, nákup podpůrných služeb a celkové slaďování pracovního prostředí městského korporátu. Jedná se tedy o téma, které s korporátním řízením úzce souvisí a doplňuje ho o další aspekty.

Obecně město očekává zpracování výstupního dokumentu minimálně ve struktuře:

Analytická část zahrnující výsledky a závěry (zhodnocení stavu a závěry k potřebám rozvoje/nastavení systému) analýz výše uvedeného rozsahu.
Návrhová část zahrnující analýzou podložené návrhy a doporučení k dílčím oblastem viz analytická oblast včetně vymezení měřitelných cílů a priorit k těmto oblastem a opatření k jejich implementaci včetně pojetí „prováděcí studie“. Jedná se tedy o:

Doporučení k nastavení procesů a postupů řízení města, organizací města jako korporátu města a v návaznosti na strategické řízení města, zejména z hlediska prosazení jednotných cílů, společných záměrů a soustředění úsilí a zdrojů na základě strategie rozvoje města a nastavení politik města. Související využití metod a postupů controllingu (controllingového řízení včetně reportingu).
Návrhy a doporučení k efektivnímu nastavení veřejných služeb a činností města z hlediska maximalizace efektu a dopadů pro občany města (rozsah, kvalita, potřebnost atd.) a efektivního využívání zdrojů města, koordinace zapojení subjektů městského korporátu.
Návrhy a doporučení k zavedení procesů plánování, řízení a realizace veřejných služeb poskytovaných městem včetně potřebných zpětných vazeb.
Návrhy a doporučení týkající se sběru, zpracování a využití dat týkajících se městského korporátu jeho subjektů (centrální a komplexní databáze), včetně návrhů, doporučení opatření a postupů týkajících se vedení účetní evidence v rámci subjektů města.
Návrh IS (části IS), jeho vlastností a schopností (funkcionalita) pro řízení organizací (korporátu města) z hlediska výkonu veřejných služeb zajišťovaných v samostatné působnosti městem Mělník jako samosprávnou korporací
Návrhy, doporučení k oblasti sdílených služeb a jejich využívání v rámci městského korporátu jsou požadovány nejméně v této struktuře:

Služby řízení

Systém řízení příspěvkových organizací města (z hlediska řízení oblasti sdílených služeb).
Závěry z auditu služeb, ekonomické analýza a doporučení centralizace systému správy lidských zdrojů.
Ekonomická analýza a doporučení centralizace (sdílení) služeb IT.
Ekonomická analýza a doporučení centralizace (sdílení) nákupních procesů.
Ekonomická analýza a doporučení ke společným nákupům řízení a správě spotřeby (centrální energetický managment města).
Řízení kvality na korporátní úrovni.
Controlling služeb na korporátní úrovni.
Řízení projektů, a controlling projektů jako nákladových středisek.

 

Správa lidských zdrojů

Nábory, fluktuace a sdílení informací k nim.
Systém správy organizace a přístupových oprávnění na korporátní úrovni města.
Služba školení a vzdělávání, zejména v disciplínách jako je BOZP, požární ochrana, průkazy, certifikáty, zkoušky, informační dovednosti     apod.

 

Správa financí

Analýza nákladů na zpracování účetnictví a mezd.
SW pro zpracování účetnictví, mezd a personalistiky příspěvkových organizací.

 

Správa majetku

Controlling majetkových objektů, efektivita jejich využití k zajištění provozovaných hlavních služeb.
Vyhodnocení služby správy a údržby svěřeného a pronajatého majetku s cílem ověřit možnosti její optimalizace, zejména co do podmínek rozvoje služeb.
Analýza ekonomické stránky zásobování hlavních služeb MÚ a PO s cílem posoudit možnost komplexního řešení na korporátní úrovni.

 

Správa informací

Standardizace provozu informačních technologií příspěvkových organizací města, zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů, efektivní využití vynaložených investic, tvorba a zpracování kvalitních dat a informací jako podklad pro MÚ.
Správa PC, serverů, sítí a metodická pomoc uživatelům.
Společná licenční politika (využívání licencí).
Dodávky internetové konektivity.
Společné řešení komunikačních služeb (hlasové služby).
Dodávky antivirového SW.

 

Podpůrné služby

Jednotný systém sběru, evidence a správy požadavků všeho druhu – včetně odborů MÚ.
Možnost zajištění služeb pojištění ve zvýhodněném smluvním vztahu na korporátní úrovni.
Možnost zajištění právních služeb ve zvýhodněném smluvním vztahu na korporátní úrovni (včetně služeb obdobného charakteru – OOÚ a pod).
Centrální spisová služba města – standard zpracování a archivace spisů a dokumentů, při zachování všech požadavků na ochranu dat.
Služba správy svěřených a pronajatých budou a prostorů s cílem ověřit možnosti její optimalizace.
Informační systém o revizích, o energiích. (součást správy majetku).
Centrální řešení nákupu energií.
Centrální nákup telefonních tarifů.
Zajištění bezpečnosti a ochrany.
Právní služby
Výše uvedené oblasti sdílených služeb musí vždy zahrnovat i problematiku zpracování, sběru a využití dat (centrálního využití dat).

Návrh pro pořízení informačního systému pro „řízení“ subjektů korporátu města. Zde nejde o omezování kompetencí jednotlivých subjektů, ale o sběr, zpracování a využití dat (společné centrální databáze) s cílem jejího využití zejména k zaměření cílů, priorit, úsilí a využití zdrojů dle cílů, záměrů a politik města (zřizovatele) i k uplatnění controllingových postupů a metod sledování a hodnocení včetně zpracování potřebných výstupů, analýz apod.

Pozn. zadavatele: Půjde o návrh vlastnosti a schopností (funkcionalit) informačního systému pro řízení organizací (korporátu města) z hlediska zajištění a využívaní sdílených služeb subjekty korporátu města.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Detailní popis předmětu plnění: ČÁST II „KONCEPCE SPRÁVY MAJETKU MĚSTA MĚLNÍK“

V rámci této části veřejné zakázky bude realizována podaktivita 2 klíčové aktivity KA 02 projektu SMART CITY MĚLNÍK.

Tato dílčí aktivita je zaměřena zcela na segment správy majetku, zejména nemovitého, a to v celém jeho rozsahu a struktuře:

budovy v majetku města v celém rozsahu jejich účelů užívání a způsobů, využití a provozování,
drobné stavby,
infrastrukturní stavby (protipovodňová opatření a zařízení včetně mobilních s nimi související);
místní komunikace,
dopravní (komunikační) objekty a zařízení včetně součástí místních komunikací,
další infrastrukturní sítě a stavby v majetku a správě města (veřejné osvětlení, dešťová kanalizace apod.),
pozemky v majetku města,
další dlouhodobý hmotný majetek.

Tato dílčí aktivita musí zahrnout celý, úplný rozsah správy majetku a činností s tím souvisejících i z hlediska zachování stavu a využitelnosti existujícího majetku odpovídajícího současným požadavkům a potřebám města a činností souvisejících (zahrnujících) s rozvojem majetku města:

Oblast evidence majetku a sledování jeho stavu:

Evidence majetku a sledování jeho evidenčního a hodnotového stavu.
Sledování a hodnocení provozně technického stavu včetně vedení potřeb a požadavků k jejich následnému řešení.

Oblast „provozování majetku“ minimálně v rozsahu:

Zajištění režimu provozování/užívání majetku.
Zajištění údržby majetku a všeho, co údržba zahrnuje.
Zajištění oprav, včetně jejich případného členění/kategorizace dle rozsahu, významu, náročnosti či výše nákladů.
Zákonné revize a prohlídky.
Zajištění a využívání služeb včetně energií a médií nezbytných k provozu majetku, energetický management.
Správa nájemních a obdobných vztahů.
Správa provozovatelských vztahů (smluv) k majetku města zejména majetku města využívaného k poskytování veřejné služby (služby ve veřejném zájmu) soukromými subjekty.

Oblast pořizování majetku, jeho technického zhodnocování, rozvoje a uvádění do provozu (včetně vyhodnocování potřeb a požadavků, zpracování záměrů) investorskou přípravu, projektovou a stavební přípravu.
Sledování a hodnocení ekonomických a provozních (ekonomicko-provozních), sledování a hodnocení využitelnosti a využití majetku, sledování a hodnocení nákladovosti, efektivnosti a ekonomiky provozu majetku včetně sledování a hodnocení efektivnosti provedených investic, technického zhodnocení.

Výše uvedené oblasti je nutné pojímat s ohledem na specifika, specifické požadavky na správu druhů majetku (budovy, komunikace, mosty, infrastrukturní sítě, stroje, zařízení apod.), včetně případných požadavků (povinností) správců/vlastníků či provozovatelů druhů majetku stanovených zákonnými předpisy. Z hlediska budov vzít v potaz i různé podmínky konkrétní organizace správy z hlediska vztahů a vazeb vlastník – správce – uživatel/nájemce.

Správa nemovitého majetku města je v současnosti rozdělena minimálně mezi tři samostatné útvary městského úřadu s vlastními finančními prostředky vyčleněnými do samostatných kapitol rozpočtu města. Rovněž je pro vyhrazené oblasti správy majetku – budov – využívána realitní kancelář. V současnosti jsou základní procesy správy majetku, jeho provozu a rozvoje identifikovány. Jejich realizace je však do značné míry intuitivní a nebyla provedena jejich optimalizace. Stav městského nemovitého majetku (budovy, komunikace, infrastruktura a pozemky) není komplexně sledován a hodnocen. Podklady k tomuto majetku jsou nyní vedeny jen v omezeném rozsahu a odděleně.

Uvedený stav neumožňuje, nebo jen velmi pracně s nízkou průkazností, opodstatněně stanovovat priority z hlediska objektivně identifikovaných potřeb a zaměřit správu majetku vedle optimálně nastavených procesů i na jasně definované cíle a jejich sledování a hodnocení. Výdaje a náklady na správu majetku a jeho provoz jsou vedeny ve složité struktuře rozpočtu a účetní evidence a dále v blíže nestandardizovaných podkladech, přehledech odborných útvarů. Nejsou k dispozici údaje, podklady pro manažerské řízení a rozhodování a využívání zdrojů, financí, řízení nákladů/výdajů apod. Není k dispozici informační systém, který by zajistil podporu procesů a postupů správy, provozu a údržby majetku, investičních činností a umožňoval sledovat a hodnotit výdaje a náklady spojené s jednotlivými majetkovými jednotkami, aby umožnil a zajistil propojení agend správy majetku s EKIS (rozpočet, účetnictví, evidence majetku) a dalšími podpůrnými procesy/činnostmi zejména:

příprava, zpracování, schvalování, evidence a správa smluv a objednávek,
nákup,
materiálové hospodářství,
vykazování na zakázky majetku,
spisová služba,
případně materiály RM/ZM.

 

Plnění zakázky v této části předpokládá provedení činností a zpracování koncepčního dokumentu minimálně v rozsahu:

Provedení analýzy, analytická část dokumentu, zaměřená na:

Popis a posouzení současné správy majetku, nastavení procesů v rámci úřadů s přesahem do procesů města v případech, kdy do výkonu správy jsou vtaženy další organizace města či smluvní partneři a uživatelé majetku.
Posouzení a hodnocení reálného výkonu/realizace těchto procesů včetně reálného zajištění vztahů a vazeb mezi aktéry správy majetku města, včetně organizací města.
Posouzení stavu uplatnění principů SMART CITY (participace, transparentnost, udržitelnost, sběr a využití dat a IT technologií atd.) v současném stavu.
Posouzení stavu, rozsahu, kvality a dalších aspektů zpracování a vedení dat k oblasti správy majetku jejich využitelnosti, kompatibility apod.
Vyhodnocení a stanovení závěrů k současnému nastavení a realizaci správy majetku, jak nedostatků, tak aspektů, které se osvědčily, včetně problematiky sběru, zpracování a využívání dat.
Výstupem analýzy musí být rovněž podklady pro následný návrh technického řešení na pořízení informačního sytému pro efektivní SW podporu agend, procesů a činností správy majetku a jejich vazeb na IS úřadu/města včetně možnosti koordinovaného zapojení všech aktérů podílejících se na správě majetku města (analýza možností, využitelnosti a natavení takovéhoto informačního systému). Tato část podkladů vycházejících z analýzy musí zahrnovat především potřebné vazby a zdroje (možnosti získávání), rozsah, strukturu dat. Dále budou v návrhové části navazovat podklady související s návrhem optimalizace procesů v oblasti správy majetku.

 

 Návrhová část koncepce správy majetku

Návrhová část bude obsahovat vizi a cíle rozvoje, priority a opatření a monitorovací ukazatele, a to v návaznosti na jednotlivé výstupy analýzy a s ohledem na zefektivnění správy majetku města Mělník. Návrh koncepce musí rovněž zahrnovat a akceptovat uplatnění principů SMART CITY (participace, transparentnost, udržitelnost, sběr a využití dat a IT technologií …), výstupy z realizace klíčové aktivity KA 01 tohoto projektu a závěry či výsledky z části „korporátní řízení a sdílené služby“ této zakázky.

 Dále bude zahrnovat:

Návrh komplexního systému správy majetku včetně materiálového hospodářství a zapojení všech aktérů. Návrh systému odůvodnit a podložit, a to i příklady „dobré praxe“ měst při řešení optimalizace výkonu agend a činností správy majetku.
Modelování a optimalizaci procesů správy majetku napříč městem (zahrnující všechny aktéry) včetně popisu kompetencí k realizaci procesních kroků (procesů).
Metodiku zpracování a využití dat z existujících informačních systémů, dat dosud vedených v podkladech mimo informační systémy, případně dat mimo okruh dosud jakkoliv vedených dat, definici nových dat.
Návrh využití controlingu, zejména při zavedení controllingového sledování zakázek.
Vzhledem k tomu, že město Mělník v současné době nevyužívá žádný SW pro oblast úplné správy majetku města, bude v návaznosti na analytickou část v rámci návrhové části řešena také IT podpora navrhovaných kroků a pořízení SW nástroje. Výstupem této dílčí aktivity tak bude i podklad pro pořízení SW pro správu majetku města. Návrhová část bude obsahovat návrh pro pořízení informačního systému pro správu majetku města Mělník minimálně s těmito body:

Popis požadovaných vlastností:

Prostředí
Integrace
Technické požadavky
Provoz systému
Podpora systému
Uživatelská správa
Vlastnosti aplikace

                        Popis požadovaných funkcionalit v členění na:

Moduly
Komponenty
Operace

 

Závěrečná implementační část koncepce se zaměří na plánovací cyklus včetně rozdělení kompetencí v rámci Městského úřadu Mělník a bude přímo využita pro postupné plnění stanovených cílů a podporu definovaných priorit, parametry pro hodnocení plnění cílů. Definován bude způsob monitorování naplňování cílů a evaluace pro celý životní cyklus majetku, tj. pořízení, evidence, správa, provoz a údržba.

 

Účastník při dodržení výše uvedených požadavků na minimální plnění části II „KONCEPCE SPRÁVY MAJETKU MĚSTA MĚLNÍK“ v rámci nabídky dále rozvede jakým způsobem zajistí uvedené minimální plnění, jakým způsobem předpokládá dotčené subjekty oslovit a situaci zmapovat, jaké plnění k naplnění cílů aktivity případně nabízí mimo uvedený minimální rozsah plnění, konkrétní a detailní strukturu, rozsah a obsah výstupů.

 

Detailní popis předmětu plnění: ČÁST III. PROCESNÍ ŘÍZENÍ

Obsahem této části veřejné zakázky je realizace klíčové aktivity KA 03 v rozsahu Podaktivita 1: Procesní řízení na úrovni městského úřadu, jakožto výkonné složky města, jež usiluje o uchopení konceptu Smart City prostřednictvím procesního modelu. Ten zachycuje základní rozměry jeho poslání. Předmětem KA 03 podaktivity 1 je procesní analýza vybraných agend úřadu. V rámci této aktivity – části zakázky – není řešena jen analýza současného stavu a zpracování procesního modelu, ale i konkrétní návrhy optimalizace procesů modelu úřadu ve vztahu ke konceptu Smart City, korporátnímu řízení, subjektům městského korporátu a jím poskytovaných (realizovaných/zajišťovaných) veřejných služeb.

Činnosti plánované v rámci této podaktivity / části VZ budou realizovány tak, aby došlo k:

Navázání na Strategii interní a externí komunikace Městského úřadu Mělník – v detailně popsaných procesech zachytit oblasti komunikace/komunikační kanály, komunikační nástroje a prostředky. Do optimalizovaných procesů budou včleněny již zpracované prostředky/nástroje komunikace a pravidla komunikace, další potřebné budou definovány. Budou tak popsány interní procesy jako východisko pro interní řídící akty úřadu – ze všech oblastí ŘLZ, provoz, informatika atp.
Navázaní na Strategii rozvoje úřadu – na základě detailního popsání procesů budou identifikovány výstupy z procesů úřadu jdoucí k dalším subjektům města. Jde o procesy řízení a správy organizací města (městského korporátu), procesy směřující k zajištění a realizaci veřejných služeb poskytovaných městem jako veřejnoprávní samosprávnou korporací. Analogicky budou popsány procesy zpracovávající vstupy přicházející z vnějšku. Budou identifkovány a popsány procesy vhodné ke sdílení služeb. Procesy použitelné pro využití facility managementu (případně pro optimalizaci). Vazba na KA 02 a její výstupy.
Navázání na Informační strategii MÚ Mělník – v kontextu výše uvedeného. Budou popsány procesy určené pro portál úředníka a portál občana. Identifikované procesy určené k automatizovanému zpracování nástroji informatiky ve sdílení služeb a zdrojů, centrálním systému pro evidenci správy a údržby majetku a pro zavedení business inteligence. Vazba na KA 01 a KA 02 a jejich výstupy.
Navázání na KA 02 – na základě závěrů ze zpracovaného dokumentu Korporátní řízení veřejných služeb města Mělník a Koncepce správy majetku města Mělník budou zmapovány, případně v návrhu optimalizovaného modelu uvedeny procesy nezbytné pro zavedení korporátního řízení, sdílení služeb, zavedení centrálního systému majetku a Bussines inteligence.

Na základě výše uvedených požadavků, budou v rámci KA 03 – podaktivita 1 „Procesní řízení“ zmapovány a optimalizovány procesy města související s finančním řízením města, hospodařením a správou majetku města, řízením organizací města a poskytovaní veřejných služeb městem jako samosprávnou veřejnoprávní korporací, interní procesy úřadu.

Minimální požadovaný rozsah zpracování v kontextu s výše uvedenými požadavky:

V rámci procesní analýzy budou nejprve identifikovány procesy k detailnímu popisu. Případně bude aktualizována stávající vrcholová procesní mapa.
Následně budou vybrané procesy detailně popsány až do úrovně činností, odpovědnostních rolí, legislativy, rizik a monitorovacích měřitelných ukazatelů (KPI). Uchazeč v nabídce rozvede předpokládaný rozsah procesů k detailnímu popisu jak v kontextu nabídky, tak v kontextu „dostatečnosti“ s ohledem na splnění cílů aktivity.
Popis procesů bude založen na strukturovaných pohovorech s vybranými zaměstnanci úřadu a dokumentové analýze.
Jednotlivé procesy budou popsány v tzv. kartě procesu.
Součástí každé karty procesu bude doporučení k optimalizaci procesu, které se stane výchozím pro formulaci doporučení k optimalizaci daného procesu (včetně odkazu na procesní model daného procesu).
Zmapované procesy budou zároveň graficky znázorněny v procesním modelu. Pro grafické znázornění procesů bude využit SW nástroj Attis, který má město Mělník k dispozici.
Procesy budou popsány v přesahu modelu úřadu tak, aby zahrnovaly vstupy a výstupy z modelu zachycující výkon kompetencí organizací města, které se na realizaci vstupů nebo výstupů procesů podílejí (spoluzajišťují). Tyto periferie procesního modelu týkající se organizací není vyžadováno popsat v rozsahu detailního popisu do úrovně činností, minimálně však do zobrazení jednotlivých procesních kroků. Je však požadován celkový přehled hlavních činností a kompetencí vykonávaných /zajišťovaných organizací města a zařazení tohoto „bloku“ k příslušné části periferie procesního modelu.
Návrh optimalizovaného procesního modelu bude doplněn o textové zpracování doporučení pro optimalizaci procesů, které bude zpracováno jako samostatný dokument. Doporučení pro optimalizaci budou formulována podle toho, v jaké oblasti má dojít ke změně. U každého doporučení bude zároveň definována jeho priorita s ohledem na jeho proveditelnost, potřebnost a návaznost. Budou stanoveny ukazatele umožňující hodnocení – měřitelnost postupu implementace (KPI implementace).
V neposlední řadě bude zpracován akční plán realizace doporučení v praxi města, resp. úřadu, včetně návrhu na jeho implementaci.

Realizace procesní analýzy tak bude provedena v následujících krocích:

Procesní analýza, výstup – modifikovaná vrcholová mapa procesů, procesní model v oblasti finančního řízení, hospodaření a správy majetku, interních procesů, řízení příspěvkových organizací města, dle výše uvedených požadavků.  Zpracovány karty vybraných procesů. Současně jsou procesní modely zpracovány v SW Attis. Ten bude zachován i v budoucnu. Zadavatel disponuje licencemi používaného nástroje i pro potřeby zpracovatele procesních popisů. V případě, že dodavatelem nebude nástroj zadavatele využit, požaduje zadavatel 100% kompatibilitu a funkčnost a to nejen na úrovni datových formátů, ale zejm. po importu zpracovaných popisů do SW nástroje zadavatele.
Návrh optimalizace procesů – optimalizovaný model, popis doporučení dle kategorie procesní, organizační, technické, stanovení priority doporučení.
Akční plán realizace doporučení v praxi – návrh systému implementace doporučení / opatření v rámci úřadu a příspěvkových organizacích (např. zavedení odpovídajících SW nástrojů).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Další požadavky na způsob plnění jednotlivých částí

Součástí realizace veřejné zakázky bude také zajištění organizace plnění veřejné zakázky, včetně oslovení cílových skupin. Projednávání obsahu vznikajícího dokumentu  bude probíhat dle termínů stanovených v harmonogramu a to až do a včetně jeho přijetí v akceptačním řízení. .

Dodavatel v nabídce navrhne organizaci projektu (způsob realizace plnění veřejné zakázky). K tomu uvede i harmonogram plnění veřejné zakázky, včetně uvedení návazností jednotlivých částí zakázky (časové a věcné).

Dodavatel v nabídce uvede konkrétní projektovou metodiku, podle níž bude zakázka realizována. Uvede mj. popis akceptace v projektu (akceptační kritéria, Plán akceptace, postup akceptačního řízení) a komunikace v projektu. Nad rámec požadovaného popisu postupu realizace přiloží (do přílohy) vzory formulářů pro jednotlivé projektové rutiny. V rámci komunikace na projektu dodavatel mj. uvede návrh projektové knihovny, uvede zásady práce s dokumenty a další (z pohledu dodavatele podstatné) náležitosti.

Požadavky zadavatele na minimální objem prací k požadavkům uvedeným v rámci detailního popisu zakázky:

Při  provedení analýz v rámci části I  KORPORÁTNÍ ŘÍZENÍ A SDÍLENÉ SLUŽBY  při provádění analýzy současného řízení organizací, města, činností města a poskytování veřejných služeb minimálně využít:

relevantní podklady a dokumenty;
strukturované pohovory v rámci subjektů městského korporátu případně s představiteli dotčených skupin vně městského korporátu;
strukturovaný (formalizovaný) sběr informací a údajů zejména u subjektů městského korporátu;
dotazníková šetření.

Cílové skupiny minimálně:

Městský úřad
Organizace města včetně Městské policie a Služeb prevence města Mělníka – všechny příspěvkové organizace
Provozovatelé zařízení města – poskytování služeb ve veřejném zájmu
Podnikatelé
Subjekty neziskového sektoru

 

Při  provedení analýz v rámci části I.  KORPORÁTNÍ ŘÍZENÍ A SDÍLENÉ SLUŽBY  při provádění analýzy vztahů, nastavení procesů řízení,komunikace a koordinace součinnosti subjektů mětského korporátu a provedení identifikace a analýzy sdílených služeb v rámci korporátu města minimálně využít:

relevantní podklady a dokumenty;
strukturované pohovory v rámci subjektů městského korporátu;
strukturovaný (formalizovaný) sběr informací a údajů zejména u subjektů městského korporátu.

Cílové skupiny minimálně:

Městský úřad
Organizační složka města
Městská policie
Příspěvkové organizace města
Obchodní organizace města
Provozovatelé zařízení města – poskytování služeb ve veřejném zájmu

 

Při  provedení analýz v rámci části II KONCEPCE SPRÁVY MAJETKU MĚSTA MĚLNÍK minimálně využít:

relevantní podklady a dokumenty;
strukturované pohovory v rámci subjektů městského korporátu zapojených do správy městského majetku a včetně subjektů zapojených formou provozovateských smluv a subjektů vykonávajících správu majetku na základě uzavřených smluv;
strukturovaný (formalizovaný) sběr informací a údajů u subjektů městského korporátu zapojených do správy městského majetku a včetně subjektů zapojených formou provozovateských smluv a subjektů vykonávajících správu majetku na základě uzavřených smluv.

Cílové skupiny minimálně:

Městský úřad
Organizační složka města
Městská policie
Příspěvkové organizace města
Správcovská firma
Obchodní organizace města
Provozovatelé zařízení města – poskytování služeb ve veřejném zájmu

 

Při  provedení analýz v rámci části III PROCESNÍ ŘÍZENÍ minimálně využít:

relevantní podklady a dokumenty;
strukturované pohovory;
strukturovaný (formalizovaný) sběr informací a údajů;

Cílové skupiny minimálně:

Městský úřad

 

Zadavatel požaduje po dodavatelích maximální zohlednění výše uvedených požadavků zadavatele  na předmět plnění veřejné zakázky.

Dále je třeba uvést jak v rámci plnění bude v jednotlivých dílčích oblastech realizována/zajišťována vazba (provázanost) na stávající strategické rozvojové dokumenty města a městského úřadu.

Vždy ve všech oblastech je zapotřebí uplatňovat komplexní pohled na práci s daty a jejich využití (tzv. „big data") - zdroje dat, jaká data zadavatel sbírá, jak je využívá, jaká data nemá a chtěl/měl by je mít a využívat, jak je bude sdílet s veřejností, o která data půjde atp.

Ucelené dílčí výstupy v rámci jednotlivých částí zakázky budou předkládány k posouzení a připomíkování v průběhu zpracování před akceptací celkových výstupů jednotlivých částí. Uvést přehled těchto postupů posouzení a připomínkování stejně jako přehled celkových akceptací v rámci jednotlivých částí zakázky. U celkových akceptací je nutné uvést i způsob představení těchto výstupů k akceptaci.

 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV kódy)

Studie proveditelnosti, poradenství, analýza                  71241000-9

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1155000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dokončení plnění: do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele a na území města Mělník

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují i) kritéria hodnocení, ii) metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a iii) váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

Nabídky budou hodnoceny ve smyslu ust. § 114 ZZVZ dle ekonomické výhodnosti.

Zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti níže uvedení kritéria hodnocení:

 

Kritéria hodnocení

Nabídková cena bez DPH                      40,00 %
Popis postupu realizace - část I.           20,00 %
Popis postupu realizace - část II.           20,00 %
Popis postupu realizace - část III.          10,00 %
Úroveň organizace zakázky                   10,00 %

 

 

Nabídková cena bez DPH

Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH. Lépe bude hodnocena nabídka s nižší nabídkovou cenou.

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení dle následujícího vzorce: 

(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (40 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(nabídka s nejnižší nabídkovou cenou / hodnocená nabídka) * 100] * 0,40

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.

 

Popis postupu realizace – část I.

Dodavatel popíše přístup k plnění zakázky v maximálním rozsahu 20 stran textu vč. schémat a obrázků – v případě překročení maximálního rozsahu nebude zadavatel k rozsahu nabídky nad povolený počet stran při hodnocení přihlížet. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která navrhne nejvhodnější způsob realizace této části veřejné zakázky dle požadavků na předmět plnění uvedených v zadávací dokumentaci. Popis musí obsahovat minimálně:

1.Návrh (Popis) předmětných oblastí rovněž forma, struktura a obsah jednotlivých částí.  

2.Detailní organizaci (postup řešení) DÍLČÍ ČÁSTI projektu (tedy části I., nikoliv organizaci projektu jako celku[1]) na základě výše definovaných oblastí, určení pracovních skupin, zapojení subjektů a spolupráce s nimi včetně počtu workshopů (min. rozsah workshopu je zadavatelem stanoven na 3 hodiny).

3.Využité metody a jejich aplikaci, formy výstupů.

4.Návrh sběru a vyhodnocení dat v kontextu dodavatelem navržených oblastí.

5.Oblasti a obsah součinnosti ze strany zadavatele.

Předložený dokument musí obsahovat takové informace, aby bylo možné provést hodnocení nabídek podle následujících podkritérií:

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji postihne řešení návrhů všech (zadavatelem výše uvedených) oblastí korporátního řízení a sdílených služeb jako celostního přístupu k řešení předmětu VZ (nebude obsahovat k návrhům jednotlivých oblastí pouze kopii popisu předmětu plnění, jednoduché výčty témat či úkolů návrhů, ale poskytne detailní popis navrhovaného plnění zahrnující také formu, strukturu a obsah nabízeného plnění a výstupů.).

2.Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká organizačně-technickou úrovní kompletní a detailní specifikace nabízených služeb s nejlogičtějším rozdělením jednotlivých fází a dílčích aktivit, u které jednotlivé práce představují ucelený systém na sebe navazujících fází a lze u nich předpokládat minimalizaci rizik neúspěchu plnění veřejné zakázky v důsledku nevhodné organizace a technické připravenosti dodavatele.

3.Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká metodickou úrovní kompletní a detailní specifikace metod plánovaných pro realizaci veřejné zakázky a jejich konkrétní aplikace v průběhu plnění veřejné zakázky, u které navržená metodika bude vycházet z obecného metodického konceptu a bude jej dále rozvíjet na základě best practice z oblasti korporátního řízení. Zadavatel předpokládá detailní úroveň popisu přístupu dodavatele zahrnující např. popis náročnosti plánovaných metod, rozsah prováděných zjišťování / analýz). V případě dotazníkových šetření jde také o plánovaný rozsah dotazníků, cesty oslovení, počty oslovených / návratnost atd.

 

Každý člen hodnotící komise přidělí dodavateli hodnocení v každém z výše uvedených podkritérií od nejvhodnějšího po nejméně vhodné podle dále uvedené pětistupňové bodovací stupnice, která vyjadřuje míru splnění podkritéria v nabídce ve vztahu k požadovanému cíli zadavatele a příslušnému návrhu přidělí body v odpovídající míře splnění daného podkritéria:

 

<< Počet bodů >> << Slovní hodnocení >>

<< 5 >>               << Kvalita je splněna na nejvyšší úrovni bez připomínek  >>

<< 4 >>               << Kvalita je splněna velmi dobře >>

<< 3 >>               << Kvalita je splněna jen s výhradami >>

<< 2 >>               << Kvalita je nedostatečná >>

<< 1 >>               <<Kvalita je zcela nevyhovující  >>

 

 

Nejlépe hodnocený dodavatel poté získá 100 bodů, ostatním nabídkám bude udělen takový počet bodů, který odpovídá míře naplnění těchto požadavků v porovnání s nejlépe hodnocenou nabídkou.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (20 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100] * 0,20

 

Popis postupu realizace – část II.

Dodavatel popíše přístup k plnění zakázky v maximálním rozsahu 20 stran textu vč. schémat a obrázků – v případě překročení maximálního rozsahu nebude zadavatel k rozsahu nabídky nad povolený počet stran při hodnocení přihlížet. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která navrhne nejvhodnější způsob realizace veřejné zakázky dle požadavků na předmět plnění uvedených v zadávací dokumentaci. Popis musí obsahovat minimálně:

1.Návrh (Popis) předmětných oblastí rovněž forma, struktura a obsah jednotlivých částí.

2.Detailní organizaci (postup řešení) DÍLČÍ ČÁSTI projektu (tedy části II., nikoliv organizaci projektu jako celku[2]) na základě výše definovaných oblastí, určení pracovních skupin, zapojení subjektů a spolupráce s nimi včetně počtu workshopů (min. rozsah workshopu je zadavatelem stanoven na 3 hodiny).

3.Využité metody a jejich aplikace, formy výstupů.

4.Návrh sběru a vyhodnocení dat z dotazníkového šetření v kontextu s dodavatelem navrženými předmětnými oblastmi.

5.Oblasti a obsah součinnosti ze strany zadavatele.

 

Předložený dokument musí obsahovat takové informace, aby bylo možné provést hodnocení nabídek podle následujících podkritérií:

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji postihne řešení návrhů všech (zadavatelem výše uvedených) oblastí potřebných ke správě majetku města jako celostního přístupu k řešení předmětu VZ (nebude obsahovat k návrhům jednotlivých oblastí pouze kopii popisu předmětu plnění, jednoduché výčty témat či úkolů návrhů, ale poskytne detailní popis navrhovaného plnění zahrnující také formu, strukturu a obsah nabízeného plnění a výstupů.).

2.Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká organizačně-technickou úrovní kompletní a detailní specifikace nabízených služeb s nejlogičtějším rozdělením jednotlivých fází a dílčích aktivit, u které jednotlivé práce představují ucelený systém na sebe navazujících fází a lze u nich předpokládat minimalizaci rizik neúspěchu plnění veřejné zakázky v důsledku nevhodné organizace a technické připravenosti dodavatele.

3.Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká metodickou úrovní kompletní a detailní specifikace metod plánovaných pro realizaci veřejné zakázky a jejich konkrétní aplikace v průběhu plnění veřejné zakázky, u které navržená metodika bude vycházet z obecného metodického konceptu a bude jej dále rozvíjet na základě best practice z oblasti správy majetku. Zadavatel předpokládá detailní úroveň popisu přístupu dodavatele zahrnující např. popis náročnosti plánovaných metod, rozsah prováděných zjišťování / analýz). V případě dotazníkových šetření jde také o plánovaný rozsah dotazníků, cesty oslovení, počty oslovených / návratnost atd.

 

Každý člen hodnotící komise přidělí dodavateli hodnocení v každém z výše uvedených podkritérií od nejvhodnějšího po nejméně vhodné podle dále uvedené pětistupňové bodovací stupnice, která vyjadřuje míru splnění podkritéria v nabídce ve vztahu k požadovanému cíli zadavatele a příslušnému návrhu přidělí body v odpovídající míře splnění daného podkritéria:

 

<< Počet bodů >> << Slovní hodnocení >>

<< 5 >>               << Kvalita je splněna na nejvyšší úrovni bez připomínek  >>

<< 4 >>               << Kvalita je splněna velmi dobře >>

<< 3 >>               << Kvalita je splněna jen s výhradami >>

<< 2 >>               << Kvalita je nedostatečná >>

<< 1 >>               <<Kvalita je zcela nevyhovující  >>

 

Nejlépe hodnocený dodavatel poté získá 100 bodů, ostatním nabídkám bude udělen takový počet bodů, který odpovídá míře naplnění těchto požadavků v porovnání s nejlépe hodnocenou nabídkou.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (20 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100] * 0,20

 

Popis postupu realizace – část III.

Dodavatel popíše přístup k plnění zakázky v maximálním rozsahu 20 stran textu vč. schémat a obrázků – v případě překročení maximálního rozsahu nebude zadavatel k rozsahu nabídky nad povolený počet stran při hodnocení přihlížet. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která navrhne nejvhodnější způsob realizace veřejné zakázky dle požadavků na předmět plnění uvedených v zadávací dokumentaci. Popis musí obsahovat minimálně:

Návrh (Popis) přístupu k naplnění zadání podaktivity „Procesní řízení“ kde budou zmapovány a optimalizovány procesy města související s finančním řízením města, hospodařením a správou majetku města, řízením organizací města a poskytovaní veřejných služeb městem jako samosprávnou veřejnoprávní korporací, interní procesy úřadu. Zde se uvede rovněž struktura a obsah jednotlivých částí.

2.Detailní organizaci (postup řešení) DÍLČÍ ČÁSTI projektu (tedy části III., nikoliv organizaci projektu jako celku[3]) na základě výše definovaných oblastí, určení pracovních skupin, zapojení subjektů a spolupráce s nimi včetně počtu workshopů (min. rozsah workshopu je zadavatelem stanoven na 3 hodiny).

3.Využité metody a jejich aplikace, formy výstupů.

4.Návrh sběru a vyhodnocení dat z analytických šetření v kontextu s dodavatelem navrženými předmětnými oblastmi.

5.Oblasti a obsah součinnosti ze strany zadavatele.

 

Předložený dokument musí obsahovat takové informace, aby bylo možné provést hodnocení nabídek podle následujících podkritérií:

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji postihne řešení návrhů všech (zadavatelem výše uvedených) oblastí potřebných k naplnění požadovaných témat procesního řízení města jako celostního přístupu k řešení předmětu VZ (nebude obsahovat k návrhům jednotlivých oblastí pouze kopii popisu předmětu plnění, jednoduché výčty témat či úkolů návrhů, ale poskytne detailní popis navrhovaného plnění zahrnující také formu, strukturu a obsah nabízeného plnění a výstupů vč. konkrétních metod a provede je v konkrétní optimalizaci procesů).

2.Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká organizačně-technickou úrovní kompletní a detailní specifikace nabízených služeb s nejlogičtějším rozdělením jednotlivých fází a dílčích aktivit, u které jednotlivé práce představují ucelený systém na sebe navazujících fází a lze u nich předpokládat minimalizaci rizik neúspěchu plnění veřejné zakázky v důsledku nevhodné organizace a technické připravenosti dodavatele.

3.Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká metodickou úrovní kompletní a detailní specifikace metod plánovaných pro realizaci veřejné zakázky a jejich konkrétní aplikace v průběhu plnění veřejné zakázky, u které navržená metodika bude vycházet z obecného metodického konceptu a bude jej dále rozvíjet na základě best practice z procesního řízení. Zadavatel předpokládá detailní úroveň popisu přístupu dodavatele zahrnující např. popis náročnosti plánovaných metod, rozsah prováděných zjišťování / analýz).

 

Každý člen hodnotící komise přidělí dodavateli hodnocení v každém z výše uvedených podkritérií od nejvhodnějšího po nejméně vhodné podle dále uvedené pětistupňové bodovací stupnice, která vyjadřuje míru splnění podkritéria v nabídce ve vztahu k požadovanému cíli zadavatele a příslušnému návrhu přidělí body v odpovídající míře splnění daného podkritéria:

 

<< Počet bodů >> << Slovní hodnocení >>

<< 5 >>               << Kvalita je splněna na nejvyšší úrovni bez připomínek  >>

<< 4 >>               << Kvalita je splněna velmi dobře >>

<< 3 >>               << Kvalita je splněna jen s výhradami >>

<< 2 >>               << Kvalita je nedostatečná >>

<< 1 >>               <<Kvalita je zcela nevyhovující  >>

 

Nejlépe hodnocený dodavatel poté získá 100 bodů, ostatním nabídkám bude udělen takový počet bodů, který odpovídá míře naplnění těchto požadavků v porovnání s nejlépe hodnocenou nabídkou.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (10 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100] * 0,10

 

Úroveň organizace zakázky

Dodavatel popíše organizační zajištění plnění zakázky (jako CELKU) v maximálním rozsahu 15 stran textu vč. schémat a obrázků – v případě překročení maximálního rozsahu nebude zadavatel k rozsahu nabídky nad povolený počet stran při hodnocení přihlížet. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, která navrhne nejvhodnější způsob řízení realizace veřejné zakázky dle požadavků na předmět plnění uvedených v zadávací dokumentaci. Popis musí obsahovat minimálně:

Organizaci veřejné zakázky jako celku, vč. zajištění vzájemných vazeb jednotlivých částí (I.-III.)
Průběh řešení projektu (zakázky), návrh harmonogramu

 

Pozn. zadavatele: Do přílohy požadovaného popisu, tj. nad rámec maximálního rozsahu 15 stran dodavatel přiloží vzory formulářů pro jednotlivé projektové rutiny.

 

Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká organizační úrovní kompletní a detailní specifikací způsobu organizace zakázky vč. reportingu postupu prací zadavateli, u které způsob organizace a reportingu zajistí průběžnou plnou informovanost zadavatele o stavu a postupu realizace veřejné zakázky vč. možností korigovat postup dodavatele, resp. připomínkovat dílčí výstupy a postup dodavatele v rozsahu potřebném pro úspěšné naplnění předmětu veřejné zakázky.

Každý člen hodnotící komise přidělí dodavateli hodnocení v každém z výše uvedených podkritérií od nejvhodnějšího po nejméně vhodné podle dále uvedené pětistupňové bodovací stupnice, která vyjadřuje míru splnění podkritéria v nabídce ve vztahu k požadovanému cíli zadavatele a příslušnému návrhu přidělí body v odpovídající míře splnění daného podkritéria:

 

<< Počet bodů >> << Slovní hodnocení >>

<< 5 >>               << Kvalita je splněna na nejvyšší úrovni bez připomínek  >>

<< 4 >>               << Kvalita je splněna velmi dobře >>

<< 3 >>               << Kvalita je splněna jen s výhradami >>

<< 2 >>               << Kvalita je nedostatečná >>

<< 1 >>               <<Kvalita je zcela nevyhovující  >>

 

Nejlépe hodnocený dodavatel poté získá 100 bodů, ostatním nabídkám bude udělen takový počet bodů, který odpovídá míře naplnění těchto požadavků v porovnání s nejlépe hodnocenou nabídkou.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (10 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100] * 0,10

 

[1] Popis organizace (postupu řešení) veřejné zakázky jako CELKU popíše účastník v rámci hodnoticího kritéria „Úroveň organizace zakázky“.

[2] Popis organizace (postupu řešení) veřejné zakázky jako CELKU popíše účastník v rámci hodnoticího kritéria „Úroveň organizace zakázky“.

[3] Popis organizace (postupu řešení) veřejné zakázky jako CELKU popíše účastník v rámci hodnoticího kritéria „Úroveň organizace zakázky“. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

KVALIFIKACE DODAVATELŮ
1.     Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

základní způsobilosti (dle § 74 ZZVZ);
profesní způsobilosti (dle § 77 ZZVZ);
technické kvalifikace (dle § 79 ZZVZ).

 

2.     Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost postupem dle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně (viz požadavky uvedené dále).

3.     Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může (ve smyslu ust. § 83 ZZVZ) prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ) prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Účastník musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

1.     Splnění základní způsobilosti

          Způsobilým je dodavatel, který:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením písemného čestného prohlášení podle vzoru uvedeného v příloze č. 2

 

2.     Splnění profesní způsobilosti podle ustanovení

§ 77 odst. 1 zákona prokáže účastník ve vztahu k České republice předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne staršího než 3 měsíce přede dnem podání nabídky, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
§ 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky;
účastník může rovněž prokázat splnění profesní způsobilosti odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy[1] nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu (ve smyslu § 6 odst. 3 ZZVZ). Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu, kde jsou informace o dodavateli dostupné neomezeným dálkovým přístupem, a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné;
výpis z obchodního rejstříku je tedy možné nahradit odkazem na konkrétní internetovou adresu „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik), na kterém jsou informace o dodavateli dostupné. Obdobně je možné nahradit výpis ze živnostenského rejstříku odkazem na konkrétní internetovou adresu „Registru živnostenského podnikání“ (http://www.rzp.cz/).

Nebo účastník předloží výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kdy tento doklad nahrazuje doklad prokazující jak základní, tak profesní způsobilost. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce ke dni ke, kterému má být základní a profesní způsobilost prokázána.

 

3.     Splnění technických kvalifikačních předpokladů

Seznam významných služeb dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

Dodavatel je povinen předložit seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich obsahu, finančního objemu, doby plnění a kontaktní osoby objednatele, u níž bude možné výše uvedené údaje ověřit.

 

PRO ČÁST I. PLATÍ:

Za poskytnutí významné služby Zadavatel považuje řádně ukončené plnění spočívající ve zpracování min. 2 strategických a/nebo analytických a prováděcích dokumentů z oblasti korporátního řízení

Každá zakázka za min. 200 tis. bez DPH,
Alespoň jedna zakázka byla pro orgán územní samosprávy spravující území s více než 20 tis. obyvateli.

 

PRO ČÁST II. PLATÍ:

Za poskytnutí významné služby Zadavatel považuje řádně ukončené plnění spočívající ve zpracování min. 2 koncepčních a/nebo analytických dokumentů z oblasti správy majetku

Každá zakázka za min. 150 tis. bez DPH,
Alespoň jedna zakázka byla pro orgán územní samosprávy spravující území s více než 20 tis. obyvateli.

 

PRO ČÁST III. PLATÍ:

Za poskytnutí významné služby Zadavatel považuje řádně ukončené plnění spočívající ve zpracování min. 2 auditů a/nebo analýz procesů či optimalizace procesů

Každá zakázka za min. 200 tis. bez DPH,
Alespoň jedna zakázka byla pro orgán územní samosprávy spravující území s více než 20 tis. obyvateli.

 

Seznamy významných služeb budou předloženy formou čestného prohlášení, které bude obsahovat:

Název služby / projektu
Období realizace
Popis / obsah služeb
Celková hodnota služeb v Kč bez DPH
Kontaktní osoba (jméno a příjmení, email, telefon), u které bude možné ověřit pravost referencí.

Zadavatele si vyhrazuje v případě potřeby vyžádat od Dodavatele referenční list k realizovaným projektům.

Seznam členů realizačního týmu (dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Dodavatel splňuje požadavky na technickou kvalifikaci, pokud disponuje realizačním týmem splňujícím následující podmínky:

 

Dodavatel je povinen předložit seznam členů realizačního týmu formou profesního životopisu každého člena, z kterého musí být zřejmé, že člen týmu splnil požadované podmínky.

Životopis musí obsahovat v následující struktuře:

Jméno, příjmení
Dosažené nejvyšší vzdělání
Profesní zkušenosti, z jejich popisu musí být zcela zřejmé, že člen plní požadované podmínky v podobě:

délky praxe,
popis realizovaných zakázek v oblasti strategického plánování, který bude obsahovat (jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, rok/y plnění, kontaktní údaje v podobě jména, emailu a telefonu kontaktní osoby, u které lze informace ověřit.

Vztah k dodavateli.

Seznam členů projektového týmu dodavatele bude dodavatelem předložen ve formě čestného prohlášení, které bude podepsané členem realizačního týmu a osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele. Realizační tým se bude skládat min. ze 3 osob:

PRO ČÁST I. PLATÍ:

Vedoucí realizačního týmu:

·            VŠ vzdělání

·            Platný certifikát v oblasti projektového řízení

·            Účast na nejméně 5 projektech pro orgány veřejné správy v oblastech vymezených požadavky zadavatele na seznam významných služeb pro část I., II. a/nebo III.

·            Délka působení v oboru korporátních / veřejných služeb minimálně 5 let

·            Účast na min. 3 významných službách splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě – část I., tj. plnění dodavatele přesáhlo 200 tis. Kč bez DPH, z toho nejméně 1 byla realizována pro orgán územní samosprávy

Senior konzultant pro analytické práce

·            VŠ vzdělání

·            Délka působení v oboru korporátních / veřejných služeb minimálně 5 let

·            Účast na realizaci min. 3 projektů splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě – část I., tj. plnění dodavatele přesáhlo 200 tis. Kč bez DPH, z toho nejméně 1 byla realizována pro orgán územní samosprávy

Senior konzultant korporátních / veřejných služeb

·            VŠ vzdělání

·            Délka působení v oboru korporátních / veřejných služeb minimálně 5 let

·            Účast na realizaci min. 3 projektů splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě – část I., tj. plnění dodavatele přesáhlo 200 tis. Kč bez DPH, z toho nejméně 1 byla realizována pro orgán územní samosprávy

 

PRO ČÁST II. PLATÍ:

Vedoucí realizačního týmu:

·            VŠ vzdělání

·            Platný certifikát v oblasti projektového řízení

·            Účast na nejméně 5 významných službách pro orgány veřejné správy v oblastech vymezených požadavky zadavatele na seznam významných služeb pro část I., II. a/nebo III.

·            Délka působení v oboru strategické plánování a řízení minimálně 5 let

·            Účast na min. 3 významných službách splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě – část II., tj. plnění dodavatele přesáhlo  150 tis. Kč bez DPH, z toho nejméně 1 byla realizována pro orgán územní samosprávy

Senior konzultant pro analytické práce

·            VŠ vzdělání

·            Délka působení v oboru správy majetku minimálně 5 let

·            Účast na realizaci min. 3 významných službách splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě – část II., tj. plnění dodavatele přesáhlo  150 tis. Kč bez DPH, z toho nejméně 1 byla realizována pro orgán územní samosprávy

Senior konzultant správy majetku

·            VŠ vzdělání

·            Délka působení v oboru správy majetku minimálně 5 let

·            Účast na realizaci min. 3 významných službách splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě – část II., tj. plnění dodavatele přesáhlo  150 tis. Kč bez DPH, z toho nejméně 1 byla realizována pro orgán územní samosprávy

 

PRO ČÁST III. PLATÍ:

Vedoucí realizačního týmu:

·            VŠ vzdělání

·            Platný certifikát v oblasti projektového řízení

·            Účast na nejméně 5 významných službách pro orgány veřejné správy v oblastech vymezených požadavky zadavatele na seznam významných služeb pro část I., II. a/nebo III.

·            Délka působení v oboru procesního řízení minimálně 5 let

·            Účast na min. 3 významných službách splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě – část III., tj. plnění dodavatele přesáhlo 200 tis. Kč bez DPH, z toho nejméně 1 byla realizována pro orgán územní samosprávy

Senior konzultant – procesní analytik

·            VŠ vzdělání

·            Délka působení v oboru procesního řízení minimálně 5 let

·            Účast na realizaci min. 3 významných službách splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě – část III., tj. plnění dodavatele přesáhlo 200 tis. Kč bez DPH, z toho nejméně 1 byla realizována pro orgán územní samosprávy

Senior konzultant – procesy / procesní řízení

·            VŠ vzdělání

·            Délka působení v oboru procesy/procesního řízení minimálně 5 let

·            Účast na realizaci min. 3 významných službách splňujících podmínky na min. finanční plnění významných služeb uvedené v předchozím bodě – část III., tj. plnění dodavatele přesáhlo 200 tis. Kč bez DPH, z toho nejméně 1 byla realizována pro orgán územní samosprávy

 

Pokud nebudou bezezbytku splněny minimální požadavky stanovené na členy realizačního týmu, tak Dodavatel nesplní požadovanou minimální kvalifikaci a bude ze zadávacího řízení vyloučen.

 

Jiné podmínky zadavatele

Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část a v jakém finančním rozsahu veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plni

Účastník je oprávněn zajišťovat plnění veřejné zakázky i prostřednictvím jednoho či více poddodavatelů. Zadavatel účast poddodavatelů žádným způsobem neomezuje. Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce:

určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit a v jakém finančním objemu.

 

 

[1]  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na formu a obsah zpracování nabídek

Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

Tato veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na adrese profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik.

Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky přednostně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje, popř. prostřednictvím Informačního systému datových schránek (identifikátor DS zadavatele: hqjb2kg).

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronického nástroje Tenderarena) v souladu s § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace do elektronického nástroje zadavatele) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel si od dodavatele, kterého identifikoval jako vybraného dodavatele, vyžádá předložení originálů dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v této podobě v zadávacím řízení předloženy, a to v elektronické podobě.

 

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).

 

Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně, uvedou též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

Nabídka, všechny ostatní doklady a dokumenty s ní související a veškerá korespondence musí být v českém jazyce. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Doklady o odborné certifikaci v anglickém jazyce mohou být předloženy v originále (bez překladu do českého jazyka).

Požadavky na sestavení nabídky – členění a pořadí obsahu nabídky

1.Účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 3 této ZD.

2.Zadavatel dále doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:

a)krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této ZD,

b)dokumenty prokazující splnění kvalifikace,

c)čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy,

d)seznam poddodavatelů dodavatele,

e)popis postupu realizace veřejné zakázky,

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1.Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

 

Cena bez DPH                                    ………………. Kč

DPH 21 %                                           ………………. Kč

Celková cena vč. DPH                        ………………. Kč

 

2.         Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy (příloha č. 3 ZD). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro účastníka z výzvy a jejích příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele v souladu se zadávací dokumentací.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její jméno a příjmení, funkce, telefon, e-mail.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník může předložit pouze jednu nabídku do každé z částí VZ

Vysvětlení zadávacích podmínek:
1.Poskytnutí zadávací dokumentaceZadávací dokumentace v elektronické podobě je všem dodavatelům k dispozici bez omezení přístupu na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik.Zadavatel dodavatele upozorňuje na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných právních předpisů a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.2.Změna nebo doplnění zadávací dokumentaceZadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.3.Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě elektronicky zaslané písemné žádosti dle ust. § 98 ZZVZ. Písemná forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje – prostřednictvím profilu zadavatele.Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (viz věta první tohoto odstavce), tj. 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (viz věta první tohoto odstavce). Zadavatel doporučuje označit dotaz směřovaný k jednotlivým částem zadávací dokumentace takovým způsobem, aby bylo zřejmé, které části VZ se dotaz týká.Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik.V žádosti o vysvětlení vždy přesně identifikujte konkrétní dotaz a případně číslo části VZ, ke které de dotaz vztahuje.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.
Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli, a otevírání nabídek tedy bude v souladu s § 109 a 110 ZZVZ neveřejné.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena. V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení zadávacího řízení stejným způsobem, jakým zadávací řízení zahájil.
Výše popsaná oznámení budou rovněž zveřejněna prostřednictvím portálu www.esfcr.cz.
Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Účastník se zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Účastník je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
Smlouva na realizaci předmětné veřejné zakázky bude veřejně přístupná a bude zveřejněna v registru smluv.
Zadavatel si vyhrazuje právo

v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky stanovené v ZD,
ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
na úpravu konečného znění smlouvy v mezích ZZVZ,
při nesplnění podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci účastníka v odůvodněných případech vyloučit s odůvodněním z další účasti ve zadávacím řízení,
zveřejnit výsledek, resp. zrušení zadávacího řízení a informovat o příp. vyloučení účastníka prostřednictvím uveřejnění informace na profilu zadavatele,
zrušit veřejnou zakázku z důvodů uvedených v ZZVZ.

Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

 

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 11. 2019
 
Aktualizováno: 22. 4. 2020