Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Kurz komunikační dovednosti - 10357

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13200

Název zakázky: Kurz komunikační dovednosti - 10357

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Pomocné ruce, z.s.

Sídlo zadavatele: Pelešany 95, 511 01 Turnov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Michal Kříž
  • Telefon: +420775986092
  • E-mail: kriz@pomocneruce.cz

IČ zadavatele: 22824073

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Michal Kříž
  • Telefon: +420775986092
  • E-mail: kriz@pomocneruce.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 1. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
Pomocné ruce, z.s., Tyršova 457, 513 01 Semily

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace Kurzů finanční inteligence bude probíhat v rozsahu 30hodin (6bloků po 5hodinách). Cílem kurzu je informovat a seznámit účastníka programu jak efektivně komunikovat se zaměstnavatelem, v pracovním týmu, jak se sebeprezentovat, pracovní pohovor (praktické scénky verbální a neverbální komunikace), komunikace na sociálních sítích, techniky komunikace, metody řešení konfliktů, zdravé sebeprosazování.

Kurzů motivace a sebeprezentace se zúčastní 60 osob z cílové skupiny.

Realizace kurzů bude probíhat ve školicích prostorech zadavatele, které se nacházejí v Libereckém kraji – technické vybavení prostor a přesných lokací je popsáno v příloze č.4 - detailní vymezení zakázky.

Osnova kurzu je blíže popsané v příloze č.4

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály, které po skončení kurzu zůstanou školeným osobám.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé aktivity budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 10 dnů od doručení požadavku zadavatele. Zadavatel oznámí požadavek na realizaci dané aktivity objednávkou emailem 10 dnů před vlastní realizací, kde specifikuje: Místo realizace, termíny realizace, počet účastníků.
Výukové hodiny jsou myšleny v délce 45 min.
Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 300000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín realizace 10.1.2020 – 30.6.2022, Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Liberecký kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě jediného kritéria - rozhodná  hodnota pro určení podmínek zakázky je nejnižší cena.

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH u plátců DPH a konečné ceny u neplátců DPH.

Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

Zadavatel seřadí nabídky dle nabídkových cen od nejnižší po nejvyšší. V případě rovnosti nabídkových cen účastníků na prvních dvou místech bude pořadí stanoveno náhodným výběrem losem, k němuž budou přizváni zástupci účastníků výběrového řízení, jichž se los týká.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

základní způsobilost;
profesní způsobilost;

Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

1. Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle tohoto odstavce splňovat také: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Účastník může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje účastník:

a)který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení

který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (vzdělávání, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují předložení dokladu o oprávnění k podnikání (např. výpisu ze živnostenského rejstříku).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí. Účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

Svazek č. 1 – nabídka:

Krycí list nabídky včetně prohlášení o vázanosti výzvou dle přílohy č. 1 této výzvy;
nabídková cena dle přílohy č.5;
dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti;
ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení účastníka), příloha č.4;

návrh smlouvy příloha č.3 výzvy (Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, v počtu vyhotovení dle návrhu smlouvy).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH u plátců DPH, konečnou cenou u neplátců DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu také do návrhu smlouvy.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat – Kurz komunikační dovednosti“, na níž bude uvedena kontaktní adresa účastníka.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Účastníkem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).Zadavatel jako součást výzvy předkládá závazný návrh smlouvy příloha č.3, viz. Příloha č. 3, který je pro účastníka závazný. Účastník doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“).Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 210000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): EPAC, s.r.o., Dělnická 243, Podmoklice, 513 01 Semily, IČ: 28792955

    Datum podpisu smlouvy: 13. 1. 2020

Datum ukončení: 13. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 12. 2019
 
Aktualizováno: 4. 3. 2020