Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění kurzů vzdělávání pro Coworkingové centrum Zlín, z. s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12207

Název zakázky: Zajištění kurzů vzdělávání pro Coworkingové centrum Zlín, z. s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 3. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Coworkingové centrum Zlín, z. s.

Sídlo zadavatele: třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Petr Kolář, předseda

IČ zadavatele: 22743596

DIČ zadavatele: CZ22743596

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Petra Hájková
  • Telefon: +420542211083
  • E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 4. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
RPA Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění vzdělávání pro zadavatele, včetně místa a prostor pro kurz, parkování a občerstvení pro účastníky, v rozsahu dle technických podmínek zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1624066,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31. 6. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno, Olomouc

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona na základě jediného hodnotícího kritéria a to nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady


Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační předpoklady nesplňuje dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.


Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o jejich splnění.


Profesní kvalifikační předpoklady


Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.


Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

a) seznam služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.

Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na minimálně 2 zakázky spočívající v poskytnutí vzdělávacích služeb, kde rozsah prací provedených dodavatelem, podávajícím nabídku nebo jeho poddodavatelem prokazujícím kvalifikaci, byl v hodnotě alespoň 300.000,- Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť.

Dodavatel uvede výhradně ukončené zakázky. Z uvedených údajů musí být patrno postavení zhotovitele v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, poddodavatel, člen sdružení apod.) a dále jeho podíl na zakázce (podíl prací realizovaných dodavatelem musí odpovídat min. finančnímu limitu požadovaného zadavatelem).

b) seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na:

i. Lektor projektu č. 1 – vysokoškolské vzdělání, lektorská praxe min. 5 let – doložení originálu životopisu podepsaného lektorem vč. diplomu. Lektor projektu musí přiložit čestné prohlášení o realizovaných zakázkách v posledních 3 letech. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na 5 zakázek, kde osobně Lektor vzdělával.

ii. Lektor projektu č. 2 – vysokoškolské vzdělání, lektorská praxe min. 5 let – doložení originálu životopisu podepsaného lektorem vč. diplomu. Lektor projektu musí přiložit čestné prohlášení o realizovaných zakázkách v posledních 3 letech. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na 5 zakázek, kde osobně Lektor vzdělával.

iii. Lektor projektu č. 3 – vysokoškolské vzdělání, lektorská praxe min. 5 let – doložení originálu životopisu podepsaného lektorem vč. diplomu. Lektor projektu musí přiložit čestné prohlášení o realizovaných zakázkách v posledních 3 letech. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na 5 zakázek, kde osobně Lektor vzdělával.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla očíslována nepřetržitou číselnou řadou od 1 (krycí list nabídky) po poslední stranu nabídky.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:

a) krycí list nabídky - vyplněný formulář zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Krycí list nabídky dodavatele“,

b) obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící daný oddíl uvedené v obsahu nachází,

c) doklady o kvalifikačních předpokladech v kopiích,

d) doplněné Obchodní podmínky zadavatele respektující veškeré zadávací podmínky, zpracované podle pokynů obsažených v této zadávací dokumentaci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (včetně Přílohy č. 1 Smlouvy - Rozepsané ceny dle jednotlivých kurzů nebo sérií kurzů). Tento dokument tvoří přílohu zadávací dokumentace „Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy.“,

e) součástí nabídky veřejné zakázky musí být k nabídce přiloženy podepsané technické podmínky dle čl. 14 zadávací dokumentace. Tyto dokumenty tvoří přílohu č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky místa kurzů“ a „Příloha č. 3 Technické podmínky rozsahu kurzů“,

f) vyplněné Rozklíčování nabídkové ceny. Tento dokument tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Rozklíčování nabídkové ceny“,

g) případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích podmínkách.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH.

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za předmět plnění bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení služby dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v českém jazyce, a to v jednom originále v tištěné podobě. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemnou žádost může dodavatel doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele verejne-zakazky@rpa.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje dodavatele. Tato žádost musí být zadavateli (zástupci zadavatele) doručena nejpozději do čtyř pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeno v zadávací dokumentaci, která je včetně všech příloh uveřejněna na www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 3. 2018
 
Aktualizováno: 10. 5. 2018