Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení měkkých a manažerských dovedností ve společnosti PST CLC

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13202

Název zakázky: Školení měkkých a manažerských dovedností ve společnosti PST CLC

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: PST CLC, a.s.

Sídlo zadavatele: Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Vít Votroubek
 • Telefon: +420724235040
 • E-mail: vit.votroubek@pst-clc.cz

IČ zadavatele: 25397249

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Helena Kordová
 • Telefon: +420734654404
 • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 1. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4 - Krč

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností pro zaměstnance zadavatele.

Specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 4 – Specifikace kurzů, která je nedílnou součástí této ZD.

 

blíže viz ZD

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1990000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.9.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Průhonice, Kutná Hora, Pardubice, Mikulov, Brno a Ostrava

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Pro vyhodnocení nabídek jsou stanovena v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek tato kritéria hodnocení:

  Nabídková cena v Kč bez DPH - 50 %

  Praxe lektorů - 50 %

  Hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

  blíže viz Zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz Zadávací dokumentace 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za jeden (1) školící den v Kč bez DPH.

Jeden školící den odpovídá osmi (8) hodinám školení (1hod = 60min).

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací. Dodavatel zpracuje cenovou nabídku v české měně bez DPH, dodavatel zvlášť uvede DPH, zvlášť výši DPH v % a cenu včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady.

viz Zadávací dokumentace 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Blíže viz Zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.Blíže viz Zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Blíže viz Zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Blíže viz Zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Top Trainers s.r.o.Praha 4 - Kunratice, K Zelené louce 1367/4, 148 00IČ:28414284

  Datum podpisu smlouvy: 11. 5. 2020

Datum ukončení: 11. 5. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 1. 2020
 
Aktualizováno: 28. 5. 2020