Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Liberec plánuje chytře a zodpovědně - elektronické úřední desky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13482

Název zakázky: Liberec plánuje chytře a zodpovědně - elektronické úřední desky

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 7. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Liberec

Sídlo zadavatele: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radka Loučková Kotasová
 • Telefon: +420485243167
 • E-mail: louckova.radka@magistrat.liberec.cz

IČ zadavatele: 00262978

DIČ zadavatele: CZ00262978

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Kolomazníková
 • Telefon: +420485243497
 • E-mail: kolomaznikova.jana@magistrat.liberec.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 7. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou kusů elektronických úředních desek včetně instalace a implementace, a technické podpory „maintenance“. Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Operačního programu Zaměstnanost – Efektivní veřejná správa.

Dodávka elektronických úředních desek bude zahrnovat následující dílčí plnění v rozsahu:

 1. Dva kusy elektronických úředních desek včetně instalace (doprava, osazení na cílové místo, napojení na elektrické a datové rozvody atd.), aplikačního vybavení, napojení na datový informační zdroj, oživení. Detailní popis technické specifikace předmětu plnění je uveden v příloze č. 4 této ZD.
 2. Technická podpora „maintenance“ elektronických úředních desek (včetně dopravy), na dobu neurčitou. Popis technické specifikace předmětu plnění je uveden v příloze č. 4 této ZD.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 720000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 01 Liberec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení splňovali základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona. Splnění základní způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení.

Způsobilým není dodavatel, který:

 • byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
 • nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost

Účastník prokáže profesní způsobilost analogicky dle § 77 zákona v následujícím rozsahu:

 • Účastník předloží ve smyslu § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu:

Účastník předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení. V seznamu  budou uvedeny alespoň následující údaje:

 • název a předmět obdobné zakázky
 • finanční objem zakázky
 • doba plnění významné zakázky
 • název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit

Tento kvalifikační předpoklad splní účastník, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 300 000 Kč bez DPH, realizovaných účastníkem. Obdobnými zakázkami se rozumí zakázky spočívající v realizaci dodávek elektronických úředních desek nebo infokiosků.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady dle zadávacích podmínek musí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána účastníkem, resp. osobou oprávněnou jednat za účastníka (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží účastník v nabídce prostou kopii plné moci.

Z důvodu ochrany oprávněných zájmů účastníků doporučuje zadavatel účastníkům podat svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou účastníka.

Nabídka bude předána zadavateli v jednom originále (označeném „ORIGINÁL) a jedné kopii (označené „KOPIE“) a rovněž v jednom elektronickém vyhotovení.

Elektronické vyhotovení nabídky bude obsahovat celou nabídku ve formátu PDF – titulní list nabídky, doklad prokazující způsob podepisování za účastníka, doklady k prokázání kvalifikace (česné prohlášení), návrh smlouvy doplněný o požadované údaje ve formátu DOC. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.

Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a heslem „VÝBĚROVÉ řízení – neotEvírat“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky.

Zadavatel preferuje odesílání písemností formou datové zprávy. Nemá-li účastník zpřístupněnou datovou schránku a požaduje-li účastník, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, uvede tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje na „titulním listu“ své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka účastníkem převzata, bude přesto považována za doručenou.

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v tomto jednotném členění:

 1. Titulní list nabídky – obsahující identifikační údaje o účastníkovi a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1 ZD)
 2. Obsah nabídky – s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce
 3. Doklad prokazující způsob podepisování za účastníka
 4. Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení (viz příloha č. 2 ZD)
 5. Návrh smlouvy (viz příloha č. 3 ZD)
 6. Přílohy (nepovinné)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Zpracování nabídkové ceny:

Dodávka úředních desek

 • nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s dodáním předmětu veřejné zakázky (dle článku II. odst. 1 písm. a).

Technická podpora „maintenance“

 • nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s poskytnutím předmětu veřejné zakázky (dle článku II. odst. 1 písm. b), a to za 4 roky plnění. Nabídková cena bude stanovena jako čtyřnásobek ceny za 1 rok plnění (technické podpory „maintenance“). Cena za 1 rok plnění nesmí překročit 5 % nabídkové ceny za dva kusy elektronických úředních desek.

V návrhu smlouvy v článku V. Cena a platební podmínky bude celková nabídková cena dále rozdělena ve struktuře:

Předmět plnění

Cena bez DPH

(v Kč)

DPH

(v Kč)

Cena včetně DPH

(v Kč)

Elektronické úřední desky (2 ks)

   

Technická podpora maintenance (za 4 roky)

   
Celkové náklady   

 

V návrhu smlouvy v článku V. Cena a platební podmínky bude dále uvedena dílčí nabídková cena za 1 rok technické podpory „maintenance“.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré související náklady musí účastník zahrnout do ceny zakázky.

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Všechna vyhotovení nabídky budou zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY a heslem „VÝBĚROVÉ řízení – NEOTVÍRAT“. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu na titulním listu, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Pokud bude dodavatel požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své písemné dotazy prostřednictvím datové schránky (ID 7c6by6u), prostřednictvím systému E-ZAK (https://zakazky.liberec.cz), e-mailem (posta@magistrat.liberec.cz), poštou nebo faxem na adresu zadavatele: statutární město Liberec, oddělení veřejných zakázek, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec. Písemná žádost o dodatečné informace nebo vysvětlení musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 341576.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): emam s.r.o., Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ: 29284414

  Datum podpisu smlouvy: 26. 10. 2020

Datum ukončení: 26. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 7. 2020
 
Aktualizováno: 15. 12. 2020