Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

MAPOVÝ PORTÁL MĚSTA MĚLNÍKA

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13957

Název zakázky: MAPOVÝ PORTÁL MĚSTA MĚLNÍKA

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 12. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Mělník

Sídlo zadavatele: náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MVDr. Ctirad Mikeš
 • Telefon: +420315635101
 • E-mail: c.mikes@melnik.cz

IČ zadavatele: 00237051

DIČ zadavatele: CZ00237051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Vladimír Matějíček
 • Telefon: +420724101555
 • E-mail: verejne.zakazky@equica.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 1. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (viz ZD)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem této veřejné zakázky je pořízení Mapového portálu GIS pro publikaci geodat města a úřadu ve webovém prostředí (mapovém portálu), který dále umožňuje vlastní tvorbu, správu a údržbu geodat města a úřadu, a to ve sdíleném datovém prostředí s možností editace z pracovišť městského úřadu i dalších externích organizací (např. technické služby, správci technické infrastruktury města apod.).

Předmět veřejné zakázky je vnitřně logicky rozdělen na 4 části (Dodávka Mapového portálu vč. analýzy a zpracování Cílového konceptu, Příprava a zpracování dat, Školení a Podpora dodaného řešení) – nejedná se však o části dělící veřejnou zakázku na samostatné dodávky. Protože se jednotlivé logické části plnění navzájem ovlivňují a přímo podmiňují, předpokládá zadavatel dodávku celého plnění jako jedné komplexní dodávky.

Účastníci musí předložit nabídku na celý rozsah veřejné zakázky, který je požadován a specifikován v této výzvě k podání nabídky. Nabídky na dílčí plnění budou posuzovány jako neúplné z hlediska splnění zadávacích podmínek. 

Blíže viz ZD.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz ZD

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny (váha 60 %) a kvality řešitelského týmu (váha 40 %).

Zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti níže uvedení kritéria hodnocení:

Kritéria hodnocení

 1. Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH       60,00 %
 2. Kvalita řešitelského týmu                            40,00 %

Blíže viz ZD.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Pro plnění veřejné zakázky je kvalifikovaný dodavatel, který prokáže splnění základní, profesní a technické kvalifikace dodavatele.

  Základní kvalifikaci splní účastník, který předloží:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na splatné nedoplatky na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Profesní kvalifikaci splní účastník, který předloží čestné prohlášení o tom, že je:

 • dodavatel zapsaný ve veřejném (obchodním) rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 • oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, např.:
  1. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
  2. Zprostředkování obchodu a služeb,
  3. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené apod.
 •  

  Technickou kvalifikaci splní účastník, který v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl alespoň 3 významné dodávky (zakázky obdobného charakteru) splňující níže uvedené požadavky.

  Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali každou z níže požádaných služeb a/nebo dodávek (A – dodávky mapových / GIS portálů a B – poskytování podpory mapovým / GIS portálům) nejméně 2 významnými dodávkami a/nebo službami. Zároveň zadavatel požaduje, aby nejméně 1 významná dodávka a/nebo služba pro každou níže požadovanou dodávka a/nebo službu byla poskytnuta pro územní samosprávný celek podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích nebo zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.

 • Blíže viz ZD.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky na formu a obsah zpracování nabídek

Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

Tato veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na adrese profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik a zveřejněna na portálu www.esfcr.cz.

Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky přednostně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje, popř. prostřednictvím Informačního systému datových schránek (identifikátor DS zadavatele: hqjb2kg).

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronického nástroje Tenderarena) analogicky k § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Veškeré náležitosti a úkony (např. registrace do elektronického nástroje zadavatele) nutné pro podání nabídky je účastník povinen zjistit a zajistit si samostatně v dostatečném předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek.

Nabídka, všechny ostatní doklady a dokumenty s ní související a veškerá korespondence musí být v českém jazyce. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh).

Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně, uvedou též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

 

Požadavky na sestavení nabídky – členění a pořadí obsahu nabídky

 1. Zadavatel stanovuje níže uvedené požadavky na obsah nabídky a doporučuje akceptovat jejich pořadí, které má zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:
  1. Krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této ZD (povinná součást nabídky).
  2. Čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy (povinná součást nabídky – může být součástí krycího listu nabídky).
  3. Dokumenty prokazující splnění kvalifikace (povinná součást nabídky).
  4. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace vč. popisů faktického obsahu dodávky (viz příloha č. 6 – Technická specifikace).
  5. Popis nabízeného řešení – viz příloha č. 3 přílohy č. 6 zadávací dokumentace.
  6. Nabídková cena plnění v podrobnostech podrobného položkového rozpočtu (celková, dílčí ceny) v Kč bez DPH, samostatně DPH a vč. DPH.
  7. Návrh harmonogramu plnění veřejné zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1.Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

 

Cena bez DPH                                    ………………. Kč

DPH 21 %                                           ………………. Kč

Celková cena vč. DPH            ………………. Kč

 

Účastník uvede cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH, tedy celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady účastníka. Dále bude nabídková cena zpracována účastníkem v položkovém rozpočtu (viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace), a to v členění jednotková cena v Kč bez DPH a celková cena v Kč bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Tato veřejná zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na adrese profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/mestoMelnik a zveřejněna na portálu www.esfcr.cz.Veškerá komunikace se zadavatelem může probíhat pouze elektronicky přednostně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje, popř. prostřednictvím Informačního systému datových schránek (identifikátor DS zadavatele: hqjb2kg). Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (elektronického nástroje Tenderarena) analogicky k § 211 ZZVZ – žádný jiný způsob podání nabídek není přípustný. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její jméno a příjmení, funkce, telefon, e-mail.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje.Zadavatel uveřejní Vysvětlení zadávacích podmínek prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele a také na portálu www.esfcr.cz, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
 • Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.
 • Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni prostřednictvím elektronického nástroje na profilu zadavatele. V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení zadávacího řízení stejným způsobem, jakým zadávací řízení zahájil.
 • Výše popsaná oznámení budou rovněž zveřejněna prostřednictvím portálu www.esfcr.cz.
 • Účastník bere na vědomí, že zadavatel při realizaci projektu musí dodržet povinnosti vyplývající z pravidel financování stanovených v podmínkách programu pro příslušnou výzvu Operačního programu Zaměstnanost a povinnosti vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Účastník se zavazuje poskytnout zadavateli na vlastní náklady veškeré doklady související s realizací veřejné zakázky, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účastník je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Rozhodnutí o poskytnutí dotace zaměstnancům pověřených orgánů: Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
 • Smlouva na realizaci předmětné veřejné zakázky bude veřejně přístupná a bude zveřejněna v registru smluv.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo
 1. v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky stanovené v ZD v souladu s aktuálně platnými Pravidly OPZ,
 2. ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
 3. na úpravu konečného znění smlouvy v mezích ZZVZ,
 4. při nesplnění podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci účastníka v odůvodněných případech vyloučit z další účasti ve zadávacím řízení,
 5. zveřejnit výsledek, resp. zrušení zadávacího řízení a informovat o příp. vyloučení účastníka prostřednictvím uveřejnění informace na profilu zadavatele a na www.esfcr.cz,
 6. zrušit veřejnou zakázku – případné zrušení veřejné zakázky bude provedeno písemným rozhodnutím zadavatele s uvedením důvodu pro zrušení.
 • Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14 ze dne 1. 7. 2021), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1795000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GEOVAP, spol. s r. o.se sídlem: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 PardubiceIČO: 15049248

  Datum podpisu smlouvy: 4. 5. 2022

Datum ukončení: 4. 5. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 12. 2021
 
Aktualizováno: 4. 5. 2022