Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení v oblasti materiálů a užívání materiálových knihoven

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12605

Název zakázky: Školení v oblasti materiálů a užívání materiálových knihoven

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Preciosa - Lustry a.s.

Sídlo zadavatele: Nový Svět 915, 471 14 Kamenický Šenov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Pavel Brzák
 • Telefon: +420739520188
 • E-mail: pavel.brzak@preciosa.com

IČ zadavatele: 00012645

DIČ zadavatele: CZ00012645

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Michaela Štěrbová
 • Telefon: +420739520144
 • E-mail: michaela.sterbova@preciosa.com

Lhůta pro podání nabídek: 10. 1. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Nový Svět 915, 471 14 Kamenický Šenov nebo osobně v sídle dodavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Intenzivní odborné školení v oblasti materiálového vzdělávání a přístup do nezávislé materiálové knihovny pro 20 osob, v rozsahu 40 školicích hodin včetně závěrečné zkoušky. Cílem je vzdělat osoby v oblasti inovativních materiálů, užívání materiálových knihoven, nových technologií a souvisejících trendů na mezinárodní úrovni s ohledem na principy udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Obsahem školení budou ukázky fyzických vzorků inovativních materiálů nejen od českých, ale i zahraničních výrobců a vývojářů. Dále obsahem bude přístup do online databáze zaměřené na inovativní materiály a výuka práce s funkcionalitami materiálových databází, zejména vyhledávání v materiálových knihovnách.

Tematické okruhy pro školení:

1) Plasty – termoplasty, bioplasty, reaktoplasty

2) 3D tisk, robotika, umělá inteligence, kompozitní materiály

3) Sklo, fyzika světla

4) Trendy v materiálech, designu a souvisejících oborech

5) Životní cykly materiálů, jejich udržitelnost a principy cirkulární ekonomiky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
02-06/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Kamenický Šenov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Oprávnění ke vzdělávání dospělých, provozování lektorské činnosti apod. – musí být součásti nabídky.
 • Doklad o oprávnění k podnikání, životopis lektora, který bude plnit předmět zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí být doručena v písemné podobě na výše uvedenou adresu.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková cena musí zahrnovat veškeré náklady a musí být konečná.

Nabídku lze podat:

osobně v pracovních dnech Po-Pá v době od 8.00 do 14.00 (poslední den do 12.00 hod) do sídla zadavatele
zasláním na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek
v elektronické podobě na emailovou adresu: michaela.sterbova@preciosa.com

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace budou poskytnuty v souladu s OPZ.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek. Zadavatel je dále oprávněn vzít výzvu zpět a zrušit výběrové řízení, a to bez uvedení důvodu. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s jeho účastí ve výběrovém řízení.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 465000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Happy Materials s.r.o., Říčanova 19/753, 169 00 PRAHA 6, ičo 24204821

  Datum podpisu smlouvy: 5. 2. 2019

Datum ukončení: 5. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 12. 2018
 
Aktualizováno: 6. 2. 2019