Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Město Staňkov – efektivní veřejná správa (strategické a koncepční dokumenty) – DP č. 2 a č. 7

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13070

Název zakázky: Město Staňkov – efektivní veřejná správa (strategické a koncepční dokumenty) – DP č. 2 a č. 7

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Staňkov

Sídlo zadavatele: Náměstí T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Bc. Alexandr Horák
 • Telefon: +420379492411
 • E-mail: starosta@mestostankov.cz

IČ zadavatele: 00253766

DIČ zadavatele: CZ00253766

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Lucie Soukupová
 • Telefon: +420602469038
 • E-mail: soukupova@domoza-projekt.eu

Lhůta pro podání nabídek: 15. 11. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
DOMOZA projekt s.r.o. Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování těchto dokumentů:

2. vytvoření Generelu veřejného osvětlení ve Staňkově

7. aktualizace Plánu zimní sněhové údržby

Veřejná zakázka je rozdělena na 7 samostatných dílčích plnění:

 1. Strategický plán rozvoje města Staňkov
 2. Generel veřejného osvětlení ve Staňkově
 3. Generel zeleně
 4. Rozvojový plán mobility
 5. Pasport dopravního značení a autobusových zastávek
 6. Koncepce sportu a tělovýchovy
 7. Plán zimní sněhové údržby

Pro každé dílčí plnění podává uchazeč samostatnou nabídku (tzn. pro dílčí plnění č. 2 a 7). Každé dílčí plnění bude hodnoceno zvlášť.

!!! Pro dílčí plnění č. 1, 3, 4, 5, a 6 se nabídky nepodávají !!!

Popis předmětu zakázky pro jednotlivá dílčí plnění:

2. Generel veřejného osvětlení ve Staňkově

Cílem tohoto dokumentu bude sestavení komplexního řešení veřejného a architekturního osvětlení. Bude se jednat o soubor dokumentů a pravidel, které řeší obnovu veřejného osvětlení, jeho rozšiřování, údržbu, plánování a provoz. Součástí generelu veřejného osvětlení bude i pasport veřejného osvětlení, kterým v současné době město nedisponuje. Při řešení budou zohledněna dopravně–bezpečnostní pravidla (bezpečnost osob, majetku a dopravy), ale také další hlediska jako architektonicky–urbanistické či psychologické a provozní předpoklady. Nedílnou součástí řešení bude také problematika rušivého světla, světelného znečištění, energetická náročnost a provozní a pořizovací náklady. Hlavním podkladem bude shromáždění informací o stávajícím rozmístění, stavu, funkčnosti a údržbě veřejného osvětlení. Při zpracování výše uvedených dokumentů je nutné zpracovat nejprve analýzu současného stavu v dané oblasti, následně pak vypracovat návrhová řešení. Důležitou součástí bude definování vize večerního a nočního osvětlení města a významných budov. Hlavním výstupem bude sestavení strategie obnovy, údržby a plánování veřejného osvětlení ve městě. Pasport i generel VO bude vypracován pro všechny části města (Staňkov-ves, Staňkov-město, Ohučov, Vránov, Krchleby).

Pasport veřejného osvětlení bude obsahovat:

 • popis jednotlivých svítidel,
 • popis aktuálního stavu,
 • zanesení svítidel do mapové části,
 • fotodokumentaci.

7. Plán zimní sněhové údržby

Tato aktivita bude zaměřena na aktualizaci Plánu zimní sněhové údržby. Stávající Plán zimní sněhové údržby z roku 2014 je již zastaralý a neodpovídá současnému rozvoji města. Jedná se o zajištění zimní údržby na místních a účelových komunikacích, chodnících a veřejných prostranstvích na území města. V zimním období probíhá z důvodu zajištění schůdnosti údržba místních komunikací i přilehlých chodníků. Ovšem neprobíhá celková údržba všech chodníků a z tohoto důvodu je nutné poskytnutí vyššího standardu pro obyvatele města v oblasti zimní údržby chodníků. Plán údržby bude zpracován pro celé město a všechny jeho části (Staňkov-ves, Staňkov-město, Ohučov, Vránov, Krchleby).

Plán zimní údržby bude obsahovat:

 • pořadí komunikací a chodníků, podle kterých bude údržba probíhat,
 • časový harmonogram odklízení komunikací a chodníků v jednotlivých zimních měsících,
 • seznam komunikací a chodníků, kde údržba probíhat nebude,
 • zajištění možnosti údržby komunikací dle jejich stavu (posyp, fréza,…).

V případě tvorby strategického či prováděcího dokumentu musí výstup obsahovat části dle této přílohy  http://www.mmr.cz/getmedia/a8e367ae-8c84-48f2-9ce4-5484e4d5de52/Typologie-strategickych-a-provadecich-dokumentu_final.pdf.

Strategický plán rozvoje města Staňkov bude zpracován s využitím existujících metodik přípravy strategických dokumentů. Metodiky jsou dostupné na Portálu strategické práce v ČR http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Uvodni-strana). 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1565000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.10.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
MěÚ Staňkov, Náměstí T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek, přičemž je hodnocena pouze nejnižší nabídková cena v Kč. Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH u plátců DPH a konečné ceny u neplátců DPH. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých účastníků tak, že sestaví pořadí účastníků od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny v Kč. Nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč. V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje dřívější čas podání nabídky. Každé dílčí plnění bude hodnoceno zvlášť.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

 • základní způsobilost
 • profesní způsobilost
 • technické kvalifikační předpoklady

Základní způsobilost splní dodavatel předložením čestného prohlášení, ve kterém bude uvedeno, že:

 • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel může využít vzorové čestné prohlášení, které je přílohou č. 2 této výzvy k podání nabídek.

Profesní způsobilost splní dodavatel předložením:

 • Výpisu z obchodního rejstříku – pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky, prostá kopie).
 • Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie).

Technické kvalifikační předpoklady:

Technické kvalifikační předpoklady požaduje zadavatel prokázat prostřednictvím seznamu minimálně 2 významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech s předmětem:

 • služba obdobného charakteru (tj. zpracování/aktualizace strategického či koncepčního dokumentu pro územně samosprávní celek).

Dodavatelé mohou použít formulář „Seznam referenčních zakázek“, který je přílohou č. 3 této Výzvy k podání nabídek.

Pozn.: Dodavatel předkládá vždy služby, které jsou obdobného charakteru příslušného dílčího plnění, pro které podává svou nabídku. Např. pro dílčí plnění č. 1 Strategický plán rozvoje města Staňkov je službou obdobného charakteru: zpracování strategického plánu obce, programu rozvoje obce,… U dalších dílčích plnění se postupuje analogicky.

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V případě, že uchazeč nemůže prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje), může chybějící kvalifikaci prokázat prostřednictvím jiné osoby. Nastane-li taková situace, musí uchazeč zadavateli předložit následující dokumenty od jiné osoby:

 • Doklady o splnění základní způsobilosti – jiná osoba toto splní čestným prohlášením, které je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, které bude podepsané osobou oprávněnou jednat za jinou osobu, a které nebude starší 3 měsíců ke dni podání nabídky.
 • Doklady o splnění profesní způsobilosti – jiná osoba toto splní Výpisem z obchodního rejstříku – pokud je v něm tato osoba zapsána, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky, prostá kopie).
 • Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby.
 • Písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude uchazeč (dodavatel) oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky – a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za uchazeče – tzn., že z písemného závazku bude vyplývat závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění této veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti, kterým je předložení Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní přepis zápis do takové evidence vyžaduje.

Kvalifikace v případě společné účasti uchazečů (dodavatelů)

V případě společné účasti uchazečů (dodavatelů) prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost (v případě profesní způsobilosti se jedná o Výpis z obchodního rejstříku – pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky, prostá kopie)) každý uchazeč samostatně.

Bude-li třeba splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby, použije se kapitola „Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob“ (viz výše).

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika uchazeči, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace písemný závazek, ve kterém je obsažen příslib, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
---

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatelé, v souladu s touto Výzvou k podání nabídek stanoví celkovou nabídkovou cenu za celé jedno dílčí plnění zakázky, kterého se chtějí účastnit, a to v Kč, včetně všech poplatků a cestovného. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč bez DPH, výše DPH a celkovou cenou vč. DPH u plátců DPH, konečnou cenou u neplátců DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka může být předložena v plném rozsahu pouze v prosté kopii. Zadavatel si však vyhrazuje právo na doložení originálních dokladů na vyžádání. Pro každé dílčí plnění bude předložena samostatná nabídka v samostatné obálce označené číslem a názvem dílčího plnění. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce ve všech jejích částech, včetně případných prospektů apod. V případě předložení dokladů v jiném, než v českém jazyce je dodavatel povinen připojit překlad dokladu. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Nabídka bude zpracována v souladu s touto výzvou k podání nabídek. Zadavatel jako součást výzvy předkládá závazný Vzor smlouvy o poskytnutí služeb (viz příloha č. 4). Dodavatel doplní do návrhu smlouvy své identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem, zejména pak číslo a název dílčího plnění, kterého se daná smlouva týká (tj. žlutě označená pole).Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, číslem a názvem dílčího plnění, kterého se daná nabídka týká a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Dodavatelé mohou využít vzor obálky, který je přílohou č. 5 této výzvy k podání nabídek. Nabídka (resp. Krycí list nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek) musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Členění nabídky:1.Krycí list2.Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti3.Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti4.Seznam referenčních zakázek5.Doplněný vzor smlouvy o poskytnutí služeb6.Zmocnění osoby oprávněné jednat za dodavatele (v případě podpisu dokladů jinou osobou, než je osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele dle obchodního či jiného rejstříku)

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku pro každé dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to na email zástupce zadavatele soukupova@domoza-projekt.eu. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Dodavatel je vázán svou nabídkou 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
 • Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
 • Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 10. 2019
 
Aktualizováno: 4. 5. 2020