Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

MOBILNÍ A WEBOVÁ APLIKACE-HRANICKO

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14106

Název zakázky: MOBILNÍ A WEBOVÁ APLIKACE-HRANICKO

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 9. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Hranicko

Sídlo zadavatele: Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jaroslav Šindler
  • Telefon: +420602514400
  • E-mail: starosta@partutovice.cz

IČ zadavatele: 70961051

DIČ zadavatele: CZ70961051

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Josef Křeháček
  • Telefon: +420730126732
  • E-mail: krehacek@kmadmin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Mikroregion Hranicko, ř. 1. máje 328, 753 01 Hranice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní a webové aplikace pro vybrané obce Mikroregionu Hranicko dle technické specifikace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 471900,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.12.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Mikroregion Hranicko

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Pod pojmem nabídka se rozumí zejména návrh smlouvy předložený dodavatelem včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce v písemné (listinné) formě a nabídka bude v originálním znění podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat (podle výpisu z Obchodního rejstříku či obdobné evidence, je-li zapsán), popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

 

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v písemné (listinné) formě.

Doklady prokazující způsobilost dodavatele musí být v souladu s požadavky této Výzvy k podání nabídky.

 

Zadavatel stanovuje minimální požadavky na obsah obchodních podmínek, tzn. že dodavatelé do svých nabídek zapracují ustanovení v příloze č. 2 této výzvy k podání nabídek.

 

Vybraný dodavatel je oprávněn předložit zadavateli v nabídce Všeobecné (obchodní) podmínky, či jiné obdobné doklady, které bývají pravidelnou přílohou smluv uzavíraných dodavatelem, které se stanou přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Žádné z ustanovení těchto příloh ani smlouvy nesmí odporovat požadavkům zadavatele uvedeným výše, ani tyto požadavky vylučovat. V případě, že některá ustanovení těchto příloh odporuje některému výše uvedenému ustanovení nebo je vylučuje, je účinnost takovýchto ustanovení příloh vyloučena.

 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena také v elektronické podobě na CD (ve formátu aplikačních programů Microsoft Word a Excel či v PDF, návrh smlouvy samostatně ve formátu MS Word); v případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné (listinné) formě je rozhodující tištěná forma nabídky.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci (např. provázáním nabídky provázkem se zapečetěným volným koncem či jiným způsobem zajištění), a aby byly z důvodů právní jistoty všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

 

Zadavatel doporučuje sestavení nabídky dle následujícího pořadí:

Krycí list
Doklady k prokázání splnění způsobilosti

Návrh smlouvy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za dodávku celého předmětu veřejné zakázky.

Cena za dodávku služeb včetně instalace zařízení a zprovoznění musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému dodání celého předmětu dodávky včetně všech nákladů souvisejících. Součástí ceny jsou i licence dle technické specifikace. Licence bude udělena na dobu 5 let od podpisu smlouvy. Zadavatel neposkytuje zálohy.

 

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není přípustná.

 

Nabídková cena bude uvedena v požadované struktuře v krycím listu (příloha č. 1) a dále v návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel ruší výběrové řízení v souladu s kap. 20.11.2 písm. a) Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost, platném znění. V průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval. Zadavatel omylem uveřejnil na portále www.esfcr.cz předmětnou veřejnou zakázku 2x. Tuto skutečnost zadavatel zjistil až na základě uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace (VZD) a upozornění, že na portále žádná změna nenastala.První záznam o veřejné zakázce má číslo 14106 a druhý záznam má číslo 14108. U zakázky s číslem 14108 došlo v rámci VZD k úpravě a u zakázky s číslem 14106 nikoliv.Vzhledem k tomu, že není možné, aby na portále www.esfcr.cz byla duplicitně uveřejněna jedna zakázka a navíc s různými informacemi, přistoupil zadavatel ke zrušení předmětné veřejné zakázky.Zadavatel vyhlásí nové výběrové řízení bezodkladně po zrušení tohoto výběrového řízení.

Datum ukončení: 30. 9. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 9. 2022
 
Aktualizováno: 30. 9. 2022