Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Modernizace softwarového vybavení GIS

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13726

Název zakázky: Modernizace softwarového vybavení GIS

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 1. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: statutární město Olomouc

Sídlo zadavatele: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Matouš Pelikán
 • Telefon: +420585513412
 • E-mail: matous.pelikan@olomouc.eu

IČ zadavatele: 00299308

DIČ zadavatele: CZ00299308

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Miroslav Pizur
 • Telefon: +420588488729
 • E-mail: miroslav.pizur@olomouc.eu

Lhůta pro podání nabídek: 27. 1. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
elektronicky prostřednictvím nástroje EVEZA

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace software (dále jen SW) pro GIS (Geografický informační systém) k provozu v prostředí (a na dostupných serverech) Magistrátu města Olomouce. komplexní implementační práce, jež budou spočívat v instalaci a uvedení do řádného provozu SW mapového serveru k provozování geografického informačního systému (třívrstvá architektura). Vytvoření geoportálu a zaškolení pracovníků.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
kompletní dodávka (poskytnutí SW, implementace a školení) do 16 týdnů od účinnosti smlouvy / uživatelská podpora 4 roky od dokončení dodávky

Místo dodání / převzetí plnění:
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Pravidla pro hodnocení nabídek:

   Kritéria hodnocení

 • 1. Cena 60 %
 • 1.1 Cena za kompletní dodávku, tj. implementace, školení, poskytnutí SW, …) 30 %

  1.2 Cena za 4letou uživatelskou, technickou podporu a rozvoj produktu, údržbu sw, … 70 %

 • 2. Obdobné zakázky 40 %

  2.1 Počet obdobných zakázek 100 %

  Pozn. 1 - k hodnocení budou použity ceny bez DPH

  Pozn. 2 - za vhodnější bude vždy považována nabídka s nižší nabídkovou cenou

   

  Podkritérium č. 1.1 - Cena

  Předmětem hodnocení podkritéria č. 1.1 je cena za kompletní realizaci služby, dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, příloha technická specifikace.

   

  Podkritérium č. 1.2 – Cena uživatelskou/technickou podpory

  Předmětem hodnocení podkritéria č. 1.2 je 4letá technická podpora, dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, dokumentu smlouva,

  Cena za roční technickou podporu musí být maximálně ve výši 1/4 hodnoty uvedené v podkritériu č.1.1.

   

  Odpovědnost za správnost stanovení každé sazby DPH nese účastník. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.
  Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.

 • Podkritérium č. 2.1 – Počet obdobných zakázek

  Předmětem hodnocení podkritéria č. 2.1 je počet referencí (specifikovaných viz čl. technická kvalifikace),
  pozn. zadavatel bude při hodnocení tohoto podkritéria započítávat i služby povinně uvedené v čl. technická kvalifikace,
  maximální počet dokládaných služeb je 10 (s tím, že v technické kvalifikaci je minimální počet 3), tzn. uchazeč v této části může doložit dalších 7,

  Metoda hodnocení

  V případě podkritéria hodnocení 1.1, 1.2 se jedná o nákladové kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány nižší hodnoty před vyššími. Hodnocená nabídka získá v rámci každého z podkritérií bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Následně bude přidělená bodová hodnota v rámci jednotlivých podkritérií hodnocení převážena vahou tohoto kritéria hodnocení. Zaokrouhlování bude prováděno na dvě desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování.

  V případě kritéria hodnocení 2 (tedy jediné uvedené podkritérium 2.1) se jedná o kvantitativní kritérium, u něhož jsou preferovány vyšší hodnoty před nižšími. Hodnocená nabídka získá v rámci podkritéria bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nabídce nejvhodnější. Následně bude přidělená bodová hodnota v rámci podkritéria hodnocení převážena vahou kritéria hodnocení. Zaokrouhlování bude prováděno na dvě desetinná místa dle matematických pravidel platných pro zaokrouhlování.

  Na základě celkového bodového ohodnocení (součet bodových hodnot všech podkritérií) bude stanoveno výsledné pořadí nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Podmínky kvalifikace

 • Základní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění výše uvedených podmínek základní způsobilosti předložením formuláře Krycí list, jehož součástí je čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti (formulář Krycí list je součástí ZD).

 • Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

Vybraný dodavatel nemusí předkládat výše uvedené doklady prokazující splnění profesní způsobilosti. Uvedené doklady si zadavatel zajistí sám z veřejně dostupných rejstříků a prověří jejich správnost.

 • Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kritérií technické kvalifikace předložením:

seznamu významných služeb (dále jen „zakázky“) poskytnutých dodavatelem včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; Minimální úroveň pro splnění kritérií technické kvalifikace je stanovena na:

alespoň 3 obdobné* dokončené** zakázky v hodnotě alespoň 500  000,- Kč bez DPH za každou z nich za poslední 3 roky, které byly uzavřeny vč. uživatelské, technické podpory a rozvoje produktu; u těchto zakázek je podmínkou, aby jejich objednatel byla obec, nebo vyšší územně samosprávný celek (příp. jím zřízená příspěvková, či akciová společnost) o velikosti minimálně 15 000 obyvatel.

*pod slovem obdobné rozumí zpracování informačního systému tvořenou databází a správou dokumentů (třívrstvá architektura),

**dokončené znamená předání díla, vč. převzetí objednatelem.

Poznámky:

Požadovaný údaj o splnění výše uvedeného kritéria technické kvalifikace vybraný dodavatel prokáže uvedením seznamu významných služeb v příslušném formuláři (formulář Seznam významných služeb je součástí ZD).

Způsob prokazování kvalifikace

 • Doklady o kvalifikaci uvedené v bodu 2. této výzvy předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích (prosté elektronické kopie – prostý scan) a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky analogicky podle § 87 ZZVZ.

  Zadavatel upozorňuje, že dodavatel tedy nemusí v rámci své podané nabídky předkládat konkrétní doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené v bodu 2. této výzvy. Kvalifikace může být prokázána dodavatelem v rámci podané nabídky pouze předložením čestného prohlášení. Pro tyto účely mohou dodavatelé využít formuláře Krycí list, jehož součástí je čestné prohlášení o tom, že dodavatel splňuje všechny podmínky kvalifikace požadované zadavatelem. Konkrétní doklady prokazující kvalifikaci bude předkládat až vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy. Postup pro prokazování kvalifikace vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy je uveden v bodu 12. „Podmínky pro výběr dodavatele a uzavření smlouvy“ této výzvy.

  Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat účastníky zadávacího řízení k předložení dokladů k prokázání kvalifikace kdykoliv v průběhu zadávacího řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka se podává výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA (dále jen nástroj EVEZA) na celý rozsah plnění.

V rámci zadávacího řízení s využitím elektronicky podávaných nabídek je nutné disponovat platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu osoby oprávněné jednat za dodavatele.[1] Zadavatel proto doporučuje si v první řadě vyřídit zaručený elek. podpis pro osobu oprávněnou jednat za dodavatele.[2] Pro samotné podání nabídky v nástroji EVEZA je již nutné vlastnit zaručený elek. podpis.

Dodavatelé se před podáním nabídky musí registrovat v nástroji EVEZA (není potřeba pro již registrované dodavatele, kteří mohou zažádat o rozšíření možnosti podávat elektronickou nabídku u svého stávajícího uživatelského účtu). Registraci mohou provést na adrese https://www.eveza.cz/registrace-profilu-dodavatel.

Zadavatel doporučuje dodavatelům provést registraci v nástroji EVEZA s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny), jelikož vyřízení registrace účtu s oprávněním podávat elektronické nabídky může býtčasově náročnější s ohledem na povinnost dodavatele předložit doklady v rámci registrace a jejich následnému prověření provozovatelem nástroje EVEZA. Bližší informace ohledně požadovaným dokladů popř. elektronického podpisu budou dodavatelům sděleny v rámci průběhu samotné registrace.

Zadavatel upozorňuje, že pro práci s nástrojem EVEZA není možné využívat prohlížeč Internet Explorer. Seznam podporovaných prohlížečů dodavatelé naleznou na adrese https://www.eveza.cz/o-systemu-eveza Dodavatelé mohou k testu funkčnosti svého prohlížeče využít záložku Test prohlížeče, kterou naleznou ve spodní části internetové stránky na adrese https://www.eveza.cz/o-systemu-eveza. Další podrobné informace o fungování nástroje EVEZA dodavatelé naleznou v uživatelském návodu, který je dostupný na adrese https://www.eveza.cz/o-systemu-eveza.

Zadavatel upozorňuje, že do nástroje EVEZA je možné připojit jako přílohu nabídky maximálně 5 souborů (max. velikost 1 souboru je 40 MB).

Zadavatel upozorňuje, že pokud je nabídka vložena do nástroje EVEZA, na veškeré dokumenty obsažené v nabídce je již pohlíženo jako na podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Zadavatel dále upozorňuje, že pokud ze zadávacích podmínek, popřípadě ze ZZVZ vyplývá pro dodavatele povinnost předložit dokument vyžadující podpis jiné osoby (např. plná moc aj.), než je osoba oprávněná jednat za dodavatele, je možné tento dokument nechat podepsat danou osobou a následně předložit v prosté elektronické kopii (scan dokumentu).

Níže uvedené dokumenty budou povinně součástí elektronické nabídky vkládané do nástroje EVEZA:

Krycí list nabídky (příslušný formulář),

Seznam významných dodávek (příslušný formulář) – pro účely prokázání techn.kvalifikace a hodnocení,

Seznam poddodavatelů (v případě, že je relevantní),

Seznam k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (v případě, že je relevantní),

vyplněný návrh smlouvy o dílo.

Pozn. přílohy smlouvy č. 1, 2 a 3 nemusí účastník vkládat do nabídky; bude řešeno až s vítězným uchazečem.

 

Jednotlivé dokumenty vkládané do nástroje EVEZA není potřeba samostatně elektronicky podepisovat nebo tisknout, fyzicky podepisovat a scanovat. Dokumenty budou ve formátu kompatibilním s MS Word, MS Excel nebo Acrobat Reader (formát.pdf).

Případné jiné než požadované údaje a doklady nejsou žádoucí, nejsou však porušením zadávacích podmínek, povinné údaje a doklady však musí být doloženy vždy. Pro přehlednost nabídky není vhodné, aby dodavatel dokládal nepožadované skutečnosti a písemnosti. Rovněž není vhodné, aby dodavatel v nabídce dokládal duplicitní doklady (např. v případě prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů dokládal živnostenské listy a ostatní listiny, jejíž obsah je již zahrnut v příslušném výpisu.).

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel. Výčet dokumentů obsažený v odstavci 8 tohoto bodu výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace dodavatele při kompletaci nabídky. Pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky by eventuelně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze ZZVZ, nemůže se dodavatel zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

V případě společné účasti dodavatelů zadavatel požaduje, analogicky dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ, aby nabídka obsahovala doklad o tom, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel dodavateli nehradí. Veškeré náklady při zadávání veřejné zakázky, které dodavateli vzniknou, nese dodavatel.

Nabídka bude podána v českém jazyce.

 

[1] Získat zaručený elek. podpis je možné u akreditovaného poskytovatele Certifikační autority, např. Česká pošta, s.p., eldentity, a.s., První certifikační autorita, a.s.)

[2] Informace o zaručeném elek. podpise lze nalézt na internetových stránkách akreditovaných poskytovatelů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována podle ZD, musí být definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu zakázky (včetně všech předpokládaných rizik).

Celková nabídková cena uvedena na Krycím listu bude v souladu s návrhem smlouvy o dílo V případě rozporu mezi nabídkovými cenami bude určující cena uvedená v návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka se podává výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 1. 2021
 
Aktualizováno: 5. 2. 2021