Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nástroje komunikace s veřejností

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13447

Název zakázky: Nástroje komunikace s veřejností

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 6. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Znojmo

Sídlo zadavatele: Obroková 1/121, 669 02, Znojmo

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Grois, MBA
 • Telefon: +420515216250
 • E-mail: jan.grois@muznojmo.cz

IČ zadavatele: 00293881

DIČ zadavatele: CZ00293881

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. et Mgr. Jakub El-Ahmadieh
 • Telefon: +420721088330
 • E-mail: el-ahmadieh@AQE.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 6. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
AQE legal, s.r.o., Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka softwarových produktů pro město Znojmo. Zakázka je rozdělena na tři části:

Portál občana.
Webové stránky města.
Participativní rozpočet.

I. část - Portál občana (dále jen „Část I“)

Kód CPV předmětu zakázky: 48800000-6 - Informační systémy a servery

Předmětem plnění Části I je dodávka softwarového řešení Portál občana včetně souvisejících služeb. Podrobná technická specifikace předmětu Části I a souvisejících služeb je uvedena v příloze č. 4 této výzvy.

II. část - Webové stránky města (dále jen „Část II“)

Kód CPV předmětu zakázky: 48800000-6 - Informační systémy a servery

Předmětem plnění Části II je dodávka nových webových stránek města včetně souvisejících služeb. Podrobná technická specifikace předmětu Části II a souvisejících služeb je uvedena v příloze č. 4 této výzvy.

III. část - Participativní rozpočet

Kód CPV předmětu zakázky: 48800000-6 - Informační systémy a servery

Předmětem plnění Části III je dodávka participativního rozpočtu včetně souvisejících služeb. Podrobná technická specifikace předmětu Části III a souvisejících služeb je uvedena v příloze č. 4 této výzvy.

Specifikaci předmětu plnění pro relevantní část zakázky, na kterou podává nabídku, vyplní účastník do kolonek označených „k doplnění účastníkem“ v části přílohy č. 4.

Poznámka k předpokládané hodnotě (viz následující bod): 

Vzhledem k tomu, že tento formulář umožňuje uvést pouze jednu předpokládanou hodnotu, uvedl zadavatel celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části zakázky. Pro pořádek dále uvádí předpokládané hodnoty jednotlivých částí: 

Předpokládané hodnoty jednotlivých částí veřejné zakázky:

Portál občana: 527 000 Kč bez DPH
Webové stránky města: 284 000 Kč bez DPH
Participativní rozpočet: 424 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1235000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
8 týdnů

Místo dodání / převzetí plnění:
Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek v rámci všech částí veřejné zakázky bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny.

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 100 %:

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci konkrétní části zakázky.

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ A JEHO POPIS

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 100 %:

Jako nejvýhodnější bude v rámci každé části vyhodnocena taková nabídka, která bude mít nejnižší hodnotu hodnotícího kritéria Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Pokud Zadavatel obdrží více nabídek se stejnou nabídkovou cenou, bude o jejich pořadí rozhodnuto provedením transparentního losování.

Nabídky účastníků budou v rámci každé části posuzovány a hodnoceny samostatně. Pro všechny tři části bude aplikováno stejné hodnotící kritérium, tedy Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Požadavky na prokázání kvalifikace prokazuje účastník pro každou část zvlášť. 

I. část - Portál občana

I. Základní způsobilost

Účastník výběrového řízení předloží alespoň čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 a 2 zákona. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 výzvy.

II. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice následujícími doklady:

a) předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 239 zákona).

III. Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace následujícími doklady:

a/ Seznamem významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení.

Minimální požadovaná úroveň: 3 významné dodávky, přičemž každá taková dodávka musí obsahovat minimálně dodávku software tvořeného na zakázku konkrétnímu dodavateli, v souhrnu min. v hodnotě 500 000,- Kč bez DPH (za všechny významné dodávky).

Způsob prokázání:

Seznam významných služeb v podobě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo za účastníka s uvedením minimálně těchto údajů:

a) Objednatel
b) Název významné služby
c) Stručný popis
d) Termín plnění
e) Finanční objem plnění

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti (analogicky s výjimkou podle § 83 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob a to za podmínek analogicky stanovených v § 83 zákona.

II. část - Webové stránky města

I. Základní způsobilost

Účastník výběrového řízení předloží alespoň čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 výzvy.

II. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice následujícími doklady:

a) předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 239 zákona).

III. Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace následujícími doklady:

a/ Seznamem významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení.

Minimální požadovaná úroveň: 3 významné dodávky, přičemž každá taková dodávka musí obsahovat minimálně dodávku software tvořeného na zakázku konkrétnímu dodavateli, v souhrnu min. v hodnotě 250 000,- Kč bez DPH (za všechny významné dodávky).

Způsob prokázání:

Seznam významných služeb v podobě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo za účastníka s uvedením minimálně těchto údajů:

a) Objednatel
b) Název významné služby
c) Stručný popis
d) Termín plnění
e) Finanční objem plnění

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti (analogicky s výjimkou podle § 83 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob a to za podmínek analogicky stanovených v § 83 zákona.

III. část - Participativní rozpočet

I. Základní způsobilost

Účastník výběrového řízení předloží alespoň čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 výzvy.

II. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice následujícími doklady:

a) předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 239 zákona).

III. Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace následujícími doklady:

a/ Seznamem významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení.

Minimální požadovaná úroveň: 3 významné dodávky, přičemž každá taková dodávka musí obsahovat minimálně dodávku software tvořeného na zakázku konkrétnímu dodavateli, v souhrnu min. v hodnotě 400 000,- Kč bez DPH (za všechny významné dodávky).

Způsob prokázání:

Seznam významných služeb v podobě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem účastníka nebo za účastníka s uvedením minimálně těchto údajů:

a) Objednatel
b) Název významné služby
c) Stručný popis
d) Termín plnění
e) Finanční objem plnění

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti (analogicky s výjimkou podle § 83 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob a to za podmínek analogicky stanovených v § 83 zákona.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je oprávněn podat nabídku na každou jednotlivou část zvlášť. Účastník je oprávněn podat nabídku na více částí současně. Každá taková nabídka však musí obsahovat veškerou dokumentaci požadovanou pro podání nabídky na každou takovou část.  

Nabídka v rámci všech částí veřejné zakázky musí být zpracována a podána v českém jazyce. Technické výrazy a termíny mohou být uvedeny v anglickém jazyce.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem (zadavatel účastníkovi doporučuje použít přílohu č. 1 – Krycí list nabídky).

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat, a to v originále nebo ověřené kopii. Každá část této zakázky má vlastní návrh smlouvy – všechny tři návrhy jsou součástí přílohy č. 2. Pokud účastník podává nabídky na více částí současně, je povinen v nabídce ne každou část zahrnout smlouvu na odpovídající předmětu této části.

Nabídka bude dále obsahovat přesnou technickou specifikaci, která bude vyplněna do relevantní části Přílohy č. 4 výzvy.

Součástí nabídky bude také soupis licencí a modulů, ke kterým účastník poskytuje práva k užití. Soupis bude obsahovat název licence / modulu, počet poskytnutých licencí a stručný popis užití dané licence. Všechny licence budou poskytnuty s neomezenou platností a v souladu s pravidly uvedenými v příloze č. 2 výzvy. V případě ukončení spolupráce bude Zadavatel oprávněn užívat licence nadále, a to v poslední platné verzi ke dni ukončení úplatného za maintenance.

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány a pevně spojeny tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtu a přepisů. Účastník předloží nabídku v listinné podobě.

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna v následujícím pořadí:

 1. vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1 výzvy,
 2. vyplněný položkový rozpočet – viz příloha č. 5 výzvy,
 3. podrobný popis nabízeného předmětu plnění vyplněný do kolonek k tomu určených v relevantní části přílohy č. 4 výzvy,
 4. doklady k prokázání kvalifikace,
 5. soupis licencí a modulů,
 6. podepsaný návrh Smlouvy – viz příloha č. 2 výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro hodnocení a posouzení nabídek bude celková cena v Kč bez DPH, a to pro každou část zakázky zvlášť.

V celkové nabídkové ceně pro každou část zakázky musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci relevantní části zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, ledaže zadávací podmínky stanoví v konkrétním případě jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč za každou relevantní část, a to v členění:

 • nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH);
 • samostatně DPH s příslušnou sazbou;
 • nabídková cena včetně DPH.
Celková nabídková cena za každou jednotlivou část v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 Výzvy (účastník vyplní vždy jen cenu pro část, na které podává nabídku) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 Výzvy. Svou nabídkovou cenu dále účastník rozvede v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 5 této výzvy. Účastník přiloží v nabídce vždy tu část položkového rozpočtu, která odpovídá části, na kterou účastník podává nabídku. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzávěrách označením obchodní firmy/názvu dodavatele. Na obálce bude uvedena adresa zadavatele i kontaktní adresa dodavatele. Obálka musí být označena nápisem: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTVÍRAT - Nástroje komunikace s veřejností“ a musí obsahovat označení části, na kterou je nabídka podávána. Nabídka (zejména návrh smlouvy) musí být podepsána účastníkem či osobou oprávněnou zastupovat účastníka.Nabídky je možné podat po celou dobu lhůty pro podání nabídek v listinné podobě, a to osobně, poštou, nebo prostřednictvím kurýra na adresu pro podání nabídek v době mezi 10:00 – 17:00 (v poslední den lhůty pro podání nabídek pouze do 12:00 hodin). Všechny nabídky musí být doručeny na adresu pro podání nabídek před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
V nabídce (krycí list nabídky) bude uvedena kontaktní osoba dodavatele a její kontaktní údaje (e-mail, telefon)

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může v rámci každé části podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat dodavatel na jednu nebo více částí. Pokud podává dodavatel nabídku na více částí, podá pro každou část samostatnou nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy a k tomu využít závazný návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 2 k této Výzvě – pro každou část zakázky samostatný návrh). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn provádět další změny.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci každé části veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Tím není dotčena možnost dodavatele podat nabídku na více částí současně. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 6. 2020
 
Aktualizováno: 26. 6. 2020