Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Název zakázky Zajištění externího vzdělávání pro firmu BRANOPAC CZ s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13550

Název zakázky: Název zakázkyZajištění externího vzdělávání pro firmu BRANOPAC CZ s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: BRANOPAC CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Veselí nad Moravou, Kollárova 1694, PSČ 69801

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Martinek, MBA
 • Telefon: +420724994391
 • E-mail: petr.martinek@branopac-antalis.com

IČ zadavatele: 60740582

DIČ zadavatele: CZ60740582

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Veronika Pištěková
 • Telefon: +420777553883
 • E-mail: v.pistekova@sedova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 8. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
ŠEDOVÁ s.r.o., Budovatelská 872/51, Rohatec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz. Výzva k podání nabídek

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1995256,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.9.2020-31.7.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Veselí nad Moravou, Kollárova 1694, PSČ 69801

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz. Výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz. výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz. výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1916960.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRODUCA, s.r.o., Drnovice 739, 683 04 Drnovice, IČ: 29305357

  Datum podpisu smlouvy: 27. 8. 2020

Datum ukončení: 27. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 8. 2020
 
Aktualizováno: 28. 8. 2020