Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Obecné IT kurzy pro zaměstnance společnosti PST CLC

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13201

Název zakázky: Obecné IT kurzy pro zaměstnance společnosti PST CLC

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: PST CLC, a.s.

Sídlo zadavatele: Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Vít Votroubek
 • Telefon: +420724235040
 • E-mail: vit.votroubek@pst-clc.cz

IČ zadavatele: 25397249

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Helena Kordová
 • Telefon: +420734654404
 • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 1. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4 - Krč

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace obecných IT kurzů pro zaměstnance zadavatele.

Specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 4 – Specifikace kurzů, která je nedílnou součástí ZD.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 990000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.9.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Kutná Hora, Pardubice, Ostrava, Průhonice, Mikulov a Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Pro vyhodnocení nabídek jsou stanovena v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek tato kritéria hodnocení:

  Nabídková cena v Kč bez DPH - 50 %

  Praxe lektorů - 50 %

  Hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

 • blíže viz Zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz Zadávací dokumentace 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • viz Zadávací dokumentace 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za jeden (1) školící den v Kč bez DPH.

Jeden školící den odpovídá osmi (8) hodinám školení (1hod = 60min).

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací. Dodavatel zpracuje cenovou nabídku v české měně bez DPH, dodavatel zvlášť uvede DPH, zvlášť výši DPH v % a cenu včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady.

 • viz Zadávací dokumentace 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.blíže viz Zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.blíže viz Zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.blíže viz Zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.blíže viz Zadávací dokumentace

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Zadávací dokumentace 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: zásadní nesrovnalosti v zadávací dokumentaci

Datum ukončení: 29. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 1. 2020
 
Aktualizováno: 29. 2. 2020