Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RSF Elektronik spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13580

Název zakázky: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RSF Elektronik spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 8. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: RSF Elektronik spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Stříbro, Forstova 1670, PSČ 349 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Filip Hrbáč
 • Telefon: +420374744700
 • E-mail: filip.hrbac@rsf-elektronik.cz

IČ zadavatele: 27965511

DIČ zadavatele: CZ27965511

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lucie Vlasáková
 • Telefon: +420374744721
 • E-mail: lucie.vlasakova@rsf-elektronik.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 8. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
RSF Elektronik spol. s r.o., Forstova 1670, 349 01 Stříbro

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace níže uvedených odborných školení (dále jen vzdělávacích aktivit) pracovníků společnosti RSF Elektronik spol. s r.o. vedoucích k prohloubení jejich kvalifikace v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II),reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

Zakázka je rozdělena na 7 dílčích částí specifikovaných ve Výzvě k podání nabídky. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu či více dílčích částí zakázky, které je schopen realizovat. Jedná se o jednotlivé vzdělávací aktivity, které budou realizovány v rámci projektu POVEZ II, CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. 

Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1179100,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
21.9.2020-30.6.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
RSF Elektronik spol. s r.o., Forstova 1670, 349 01 Stříbro

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena s váhou 40%
 • Kvalita nabízeného plnění s váhou 60%

 • Pravidla pro hodnocení nabídek jsou blíže specifikována ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele     
jsou podrobně uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Profesní způsobilost - bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci
 • Technická způsobilost - bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Jsou podrobně uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Jsou podrobně uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Bližší informace jsou podrobně uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky jsou podrobně uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): LASERneedle CZ s.r.o., Alej Svobody 1397/29a, 323 00 Plzeň, IČO: 29085268

  Datum podpisu smlouvy: 8. 9. 2020

Datum ukončení: 8. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 8. 2020
 
Aktualizováno: 8. 9. 2020