Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

OPAKOVANÉ VŘ ŠKOLENÍ MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13091

Název zakázky: OPAKOVANÉ VŘ ŠKOLENÍ MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: ALFUN a.s.

Sídlo zadavatele: Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Marcela Hendrychová
 • Telefon: +420602564757
 • E-mail: hendrychova@alfun.cz

IČ zadavatele: 25828649

DIČ zadavatele: CZ25828649

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Luboš Novosad
 • Telefon: +420775437017
 • E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Lhůta pro podání nabídek: 11. 11. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
ALFUN a.s. Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajistit vzdělávacích kurzy a tím tak zvýšit odbornou úroveň znalostí,

dovedností a kompetencí pracovníků zadavatele.

Předmět plnění obsahuje zajištění vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Detailní rozpis kurzů je uveden v Příloze č. 1. Detailní rozpis kurzů.

Předmět plnění se rozdělen na 5 následujících dílčích plnění:

1.     část Školení asistentky a prodejci

2.     část Školení střední a nižší management

3.     část Školení TOP

4.     část Personalista

5.     část Kvalita (otevřené kurzy v průběhu kalendářního roku)

Uchazeč může podat nabídku na jednu, více, nebo všechny dílčí části zakázky.

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v období jednoho roku, přičemž lhůta se počítá ode dne zahájení prvního kurzu v rámci konkrétní dílčí části 1-5  a je ukončena po uplynutí 365 kalendářních dní. Maximální počet odučených hodin (60 minut) činí pro plnění 1-5 celkem 384 odučených hodin, v celkovém objemu 2824 osobo/hodin. Jednotlivé kurzy, jejich obsah, rozsah a časový fond jsou blíže uvedeny v Příloze č. 1 Detailní rozpis kurzů. Celkový časový fond a časový fond pro jednotlivé dílčí části 1-5 uvedené v Příloze č. 1 jsou nepřekročitelné. Pokud je kurz uveden jako dvoudenní, znamená to, že se stejný okruh školených osob bude účastnit kurzů v rámci obou dní, kdy školení v rámci druhého dne bude navazovat na první den školení.

Zadávací řízení se řídí: Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (platnými ke dni zveřejnění Výzvy), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé jsou povinni při sestavování nabídky a realizaci samotného plnění vycházet ze Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz) a dalších souvisejících dokumentů spojených s výzvou č. 97 OPZ (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz).

Dodavatel bude v uvedeném období vždy vyzván k zajištění konkrétního kurzu dle potřeb zadavatele (vyjma části 5, kde se jedná o otevřené kurzy realizované v průběhu kalendářního roku), přičemž Dodavatel bude povinen ve lhůtě do max 20 pracovních dní od výzvy zadavatele uvedený konkrétní kurz pro požadovaný počet osob započít a v požadovaných termínech realizovat.

Jednotlivé kurzy mají různou délku, přičemž v rámci fakturace je počítáno s odučenými 60 minutami.  Časový fond jednotlivých kurzů je uveden v Příloze číslo 1. Kurzy budou probíhat v pracovních dnech, nejdříve od 7.00 hod, nejpozději do 20.00 hod.

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů dle aktuálních pravidel OP Zaměstnanost.

Součástí plnění uchazeče budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro realizaci kurzů, v zadavatelem požadované kvalitě. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu realizace požadovat místo konkrétního kurzu jiný typ kurzu, který je definován v příloze č. 1.

Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Pro části 1-4 Dodavatel bude v uvedeném období vždy vyzván k zajištění konkrétního kurzu dle potřeb zadavatele, přičemž Dodavatel bude povinen ve lhůtě maximálně do 20 pracovních dní od výzvy zadavatele uvedený kurz pro požadovaný počet osob započít a v požadovaných termínech realizovat. Kurzy v rámci jednotlivých dílčích částí budou ukončeny nejpozději po uplynutí 365 kalendářních dní ode dne zahájení prvního kurzu. Kurzy budou probíhat v pracovních dnech, nejdříve od 7.00hod, nejpozději do 20.00 hod. Pro část 5 Dodavatel je povinen uvedené kurzy v průběhu roku zrealizovat jako otevřené kurzy s tím, že Zadavatel se takových kurzů za dodavatelem nabídnutých podmínek zúčastní. Kurzy budou ukončeny nejpozději po uplynutí 365 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy. Kurzy budou probíhat v pracovních dnech, nejdříve od 7.00hod, nejpozději do 20.00 hod.

Místo dodání / převzetí plnění:
Kurzy budou probíhat v prostorách zajištěných a k tomu určených Zadavatelem, (vyjma části 5, kde se jedná o otevřené kurzy v prostorách zajištěných dodavatelem) Zadavatel předpokládá realizaci kurzů na adrese Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritéria pro části 1 - 4

                                                                                                                  Váha v %

·         Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                       80 %

·         Doba realizace konkrétního kurzu od výzvy                                                    20 %

(min 5 max 20 pracovních dní)

 

Metoda vyhodnocení kritérií

 

Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH

Pro hodnocení nabídkové ceny za předmět plnění je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne nejnižší celkovou nabídkovou cenu bez DPH a vypočte se podle vzorce:

 

Nejnižší cena bez DPH

--------------------------------------------------- X 100 X (váha kritéria 0,8)

Hodnocená ceny bez DPH

 

Doba realizace konkrétního kurzu od výzvy Zadavatele

 

Pro hodnocení tohoto kritéria je nejvýhodnější nabídkou ta, která nabídne nejnižší dobu realizace konkrétního kurzu od výzvy Zadavatele a vypočte se dle vzorce

 

Nejnižší doba realizace konkrétního kurzu od výzvy

--------------------------------------------------------------------------  X 100 X (váha kritéria 0,2)

Nabídnutá doba realizace konkrétního kurzu od výzvy

 

Hodnotící kritéria pro část 5

                                                                                                                  Váha v %

Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                              100 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady

·         Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 

Výše uvedené podklady prokazující splnění základní kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Profesní kvalifikační předpoklady

·         Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku)

 

Výše uvedené podklady prokazující splnění profesní kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Technické kvalifikační předpoklady

 

Reference

Uchazeč předloží seznam služeb spočívající v organizaci kurzů/školení poskytnutých za poslední tři roky od zahájení výběrového řízení

 

1. část Školení asistentky a prodejci

·         Dvě služby organizace kurzů/školení měkkých a manažerských dovedností v oblasti komunikačních a obchodních dovedností v hodnotě min. 250 000 Kč bez DPH pro každou z referenčních zakázek

 

2. část Školení střední a nižší management

·         Dvě služby organizace kurzů/školení měkkých a manažerských dovedností v oblasti Školení střední a nižší management v hodnotě min. 125 000 Kč bez DPH pro každou z referenčních zakázek

 

3. část Školení TOP

·         Dvě služby organizace kurzů/školení měkkých a manažerských dovedností v oblasti Top manažerských dovedností v hodnotě min. 62 500 Kč bez DPH pro každou z referenčních zakázek

 

4. část Personalista      

·          Dvě služby organizace kurzů/školení měkkých a manažerských dovedností v oblasti personálních dovedností v hodnotě min. 25 000 Kč bez DPH pro každou z referenčních zakázek

 

5. část Kvalita (otevřené kurzy)            

·         Dvě služby organizace kurzů/školení měkkých a manažerských dovedností v oblasti kvality v hodnotě min. 12 500 Kč bez DPH pro každou z referenčních zakázek

 

 

Výše uvedené technické kvalifikační podklady prokazující splnění technické kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Požadavky na členy realizačního týmu

 

Uchazeč předloží seznam osob (školitelů), které se budou přímo podílet na plnění zakázky a které budou disponovat příslušnou kvalifikací pro plnění zakázky. Vzhledem k vysokým požadavkům Zadavatele na kvalitu poskytovaného plnění je změna těchto osob možná pouze výjimečně, z objektivně nepředvídatelných důvodů a po předchozím souhlasu Zadavatele.

 

Seznam osob musí obsahovat následující osoby a to na pozici:

 

1. část Školení asistentky a prodejci

·         Školitel měkkých a manažerských dovedností v oblasti komunikačních a obchodních dovedností

 

2. část Školení střední a nižší management

·         Školitel měkkých a manažerských dovedností v oblasti střední a nižší management

 

3. část Školení TOP

·         Školitel měkkých a manažerských dovedností v oblasti Top manažerských dovedností

 

4. část Personalista      

·          Školitel měkkých a manažerských dovedností v oblasti personálních dovedností

 

5. část Kvalita (otevřené kurzy)            

·         Školitel měkkých a manažerských dovedností v oblasti kvality

 

U každé osoby uchazeč doloží osvědčení o prokázání kvalifikace vztahující se k požadovaným službám. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu osob, které se budou na plnění zakázky přímo podílet a kopii dokumentu prokazující splnění požadavku na odbornost.

 

·         Dokumentem prokazujícím odbornost je myšlen profesní životopis prokazující praxi min. 5 let v oblasti školení dovedností požadovaných výše pro konkrétní část zakázky, do které bude uchazeč podávat nabídku.

 

Výše uvedené podklady prokazující splnění profesní kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Doporučené členění nabídky:

 

1.     Detailní rozpisy kurzů oceněný pro konkrétní dílčí část zakázky 1-5

 

2.     Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (vzor krycího listu pro konkrétní dílčí část zakázky je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace).

 

3.     Doklady k prokázání kvalifikace

           Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů pro konkrétní

          dílčí část zakázky

 

4.     Návrh smlouvy pro konkrétní dílčí část zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být tato plná moc předložena v originále nebo úředně ověřené kopii jako součást návrhu smlouvy. Příloha č. 3 Návrhy smluv.         

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Bude uvedena celková nabídková cena bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena včetně DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy na konkrétní dílčí část zakázky.

Nabídková cena bude stanovena jako pevná a nejvýše přípustná.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, když v průběhu dodávky dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu je nepřípustné.

V případě, že je uchazeč neplátcem DPH, pak při stanovení nabídkové ceny uchazeče DPH neuvádí, pouze uvede nabídkovou cenu za dané služby.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 313000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KMA TRADE s.r.o.Družební 769/2d, Olomouc - Nové sady, 779 00IČ 25850911

  Datum podpisu smlouvy: 26. 11. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Pro Centre, s.r.o.Družstevní 380, 530 02 OstřešanyIČ 28778031

  Datum podpisu smlouvy: 28. 11. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): M.C.TRITON, spol. s.r.o.Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6IČ49622005

  Datum podpisu smlouvy: 11. 12. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): M.C.TRITON, spol. s.r.o.Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6IČ49622005

  Datum podpisu smlouvy: 13. 12. 2019

Zrušené části zakázky: 5. část -Kvalita - zadavatel neobdržel na tuto část žádnou nabídku

Datum ukončení: 13. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 10. 2019
 
Aktualizováno: 30. 12. 2019