Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13416

Název zakázky: Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 5. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Vrbice

Sídlo zadavatele: Vrbice 89, 691 09 Vrbice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Tomáš Bílek
 • Telefon: +420606728388
 • E-mail: starosta@vrbice.cz

IČ zadavatele: 00283738

DIČ zadavatele: CZ00283738

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Natálie Macháčková
 • Telefon: +420605042137
 • E-mail: info@iora.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 5. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
iora legal, advokátní kancelář s.r.o., Sámova 410/28, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování pasportu dešťové kanalizace, veřejné zeleně, hrobových míst a vinných sklepů na území obce Vrbice.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části:

část I                    Pasport kanalizace, hrobových míst a vinných sklepů

část II                  Pasport veřejné zeleně

 

Předmětem plnění části I veřejné zakázky je zpracování pasportu
• dešťové kanalizace v obci Vrbice v souladu s požadavky dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle přílohy č. 1a této zadávací dokumentace,
• hrobových míst v rozsahu dle přílohy č. 1a této zadávací dokumentace,
• vinných sklepů v rozsahu dle přílohy č. 1a této zadávací dokumentace.
Podrobný popis předmětu plnění této části veřejné zakázky je uveden v příloze 1a této zadávací dokumentace.


Předmětem plnění části II veřejné zakázky je zpracování pasportu veřejné zeleně, který bude proveden ve všech veřejně přístupných zelených plochách ve vlastnictví zadavatele na území obce Vrbice, na kterých se veřejná zeleň vyskytuje. Pasport zeleně bude proveden jako inventarizace ploch a prvků veřejné obecní zeleně, se zajištěním polohové a geometrické přesnosti, to vše v rozsahu dle přílohy č. 1b této dokumentace.
Podrobný popis předmětu plnění této části veřejné zakázky je uveden v příloze 1b této zadávací dokumentace.
Veškeré pasporty musí být zpracovány a předány jak v listinné podobě, tak i v elektronické podobě. Součástí elektronických výstupů musí být podklady a informace potřebné pro zanesení do geografického informačního systému zadavatele (GIS4U), tzn. elektronická podoba zpracovaných pasportů musí být kompatibilní s aplikací GIS4U (veškeré elektronické podklady bude možné vložit do výše uvedeného systému). Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že zanesení podkladů do GIS4U není součástí předmětu plnění veřejné zakázky a toto bude realizováno ze strany zadavatele. Veškeré zpracované pasporty budou sloužit jednat jako doklad o stavu majetku obce.
Obsahuje-li zadávací dokumentace (zadávací podmínky), včetně všech příloh, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel připouští v každém jednotlivém případě i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1250082,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Služby budou v rámci části I veřejné zakázky poskytnuty nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnost smlouvy, v rámci části II veřejné zakázky budou služby poskytnuty nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Podrobně jsou termíny plnění upraveny v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Místo dodání / převzetí plnění:
Obec Vrbice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena - Základním (a jediným) hodnotícím kritériem pro zadání každé části veřejné
  zakázky je ekonomická výhodnost nabídky analogicky dle § 114 ZZVZ. Hodnocení ekonomické
  výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení – nejnižší nabídkové ceny v
  Kč bez DPH.
  Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti
  nabídkovým cenám ostatních účastníků.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje v rámci obou částí veřejné zakázky prokázání splnění minimální úrovně základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace analogicky dle ZZVZ uvedených dále v této zadávací dokumentaci.
Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že příslušný dodavatel splňuje způsobilost a kvalifikaci dle požadavků zadavatele. Dodavatel může použít vzor uvedený v příloze této zadávací dokumentace. Prohlášení musí být učiněno osobou oprávněnou; není-li v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán dodavatele, doporučuje zadavatel, aby přílohou nabídky byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem dodavatele.
Z prohlášení musí vyplývat, že dodavatel:

- splňuje podmínky základní způsobilosti analogicky dle § 74ZZVZ (viz znění Čestného prohlášení v příloze této dokumentace),
- disponuje výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, čí výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- disponuje dokladem o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky
část I veřejné zakázky

 •  Výkon zeměměřických činností,

a

 •  Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, nebo
 •  Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, nebo
 •  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

část II veřejné zakázky

 •  Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, nebo
 •  Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, nebo
 •  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

část I veřejné zakázky
- disponuje dokladem o odborné způsobilosti či disponuje osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. disponuje níže uvedeným oprávněním

 •  úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho provedením, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel v této souvislosti připouští prokázání dispozicí výše uvedených oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností prostřednictvím dvou osob, tzn. jedna osoba bude disponovat úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. a druhá oprávněním dle písm. c) shora uvedeného ustanovení.

 •  platné povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly vydané Úřadem pro civilní letectví ČR (ÚCL) včetně provozní specifikace.

 

Alternativně zadavatel umožňuje předložení čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel disponuje ortofotomapou v rozlišení 2 cm/pix. Zadavatel si v takovém případě vyhrazuje právo dostavit se do provozovny dodavatele za účelem ověření skutečnosti, že dodavatel ortofotomapou skutečně disponuje.

 

část I veřejné zakázky
- v posledních 3 letech před zahájením řízení realizoval celkem minimálně 5 zakázek, jejichž předmětem plnění bylo zpracování nového pasportu/aktualizace stávajícího pasportu, resp. evidence majetku, přičemž

 •  min. 2 zakázky se týkaly zpracování nového pasportu/aktualizace stávajícího pasportu kanalizace, resp. zpracování evidence kanalizace v majetku obce či města/analýza stavu kanalizace v majetku obce či města dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, o celkové délce kanalizace min. 3 000 m v každém jednotlivém případě,
 •  min. 2 zakázky se týkaly zpracování nového pasportu/aktualizace stávajícího pasportu hrobových míst, resp. zpracování evidence hrobových míst v majetku obce či města/analýza stavu hrobových míst v majetku obce či města o počtu min. 130 hrobových míst v každém jednotlivém případě,
 •  min. 1 zakázka se týkala zpracování nového pasportu/aktualizace stávajícího pasportu podzemních objektů, resp. zpracování evidence podzemních objektů /analýza stavu podzemních objektů o minimální ploše 1 500 m2, přičemž při realizaci výše uvedené referenční zakázky byla použita metoda laserového skenování.

Zadavatel v této souvislosti požaduje, aby dodavatel realizoval laserové skenování vlastními kapacitami, tzn. zadavatel vylučuje možnost dodavatele využít na laserové skenování poddodavatele, tudíž není oprávněn prokázat zkušenost s realizací zakázky na zpracování pasportu/evidence podzemních objektů v majetku obce/města metodou laserového skenování prostřednictvím poddodavatele.

část II veřejné zakázky

- v posledních 3 letech před zahájením řízení realizoval celkem minimálně 2 zakázky, jejichž předmětem plnění bylo zpracování nového pasportu/aktualizace stávajícího pasportu veřejné zeleně, resp. evidence veřejné zeleně v majetku obce či města/analýza stavu veřejné zeleně v obce či města o minimální rozloze 1,5 ha paspartované veřejné zeleně v každém jednotlivém případě.

část I veřejné zakázky

- disponuje realizačním týmem - min. 2, resp. 3 osobami, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance účastníka či osobu v jiném vztahu k účastníkovi, přičemž členové realizačního týmu musí splňovat níže uvedené požadavky zadavatele

Geodet

 •  úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho provedením, ve znění pozdějších předpisů.
 •  min. 3 roky praxe v oboru pozemního laserového skenování. Geodeta lze doložit více osobami, tzn. jedna osoba bude disponovat úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., druhá osoba úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona. Každá z osob musí mít min. 3 roky praxe v oboru.

Geoinformatik

 •  vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru geoinformatika nebo geomatika, o praxe v oboru min. 2 roky.

 

V případě, že dodavatel předloží platné povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly vydané Úřadem pro civilní letectví ČR (ÚCL), požaduje zadavatel, aby byl čelenem týmu rovněž i

Pilot bezpilotního letounu

 •  platné povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly vydané Úřadem pro civilní letectví ČR (ÚCL) včetně provozní specifikace.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném dodavateli příslušné části veřejné zakázky před podpisem smlouvy předložení originálů nebo úředně ověřených kopií níže uvedených dokladů, přičemž nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavřením smlouvy analogicky dle příslušných ustanovení ZZVZ:

- výpis z evidence rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
- doklad o odborné způsobilosti - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho provedením, ve znění pozdějších předpisů platné povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly vydané Úřadem pro civilní letectví ČR (ÚCL) včetně provozní specifikace příp. čestné prohlášení o dispozicí ortofotomapou (relevantní pouze pro část I veřejné zakázky)
- strukturovaný profesní životopis členů realizačního týmu, které musí obsahovat (relevantní pouze pro část I veřejné zakázky):

 •  jméno a příjmení člena,
 •  popis funkce při plnění veřejné zakázky,
 •  informace o poměru k účastníkovi,
 •  přehled profesní praxe vztahující se k plnění veřejné zakázky,
 •  doložku o pravdivosti údajů obsažených v životopise podepsanou členem realizačního týmu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel zpracuje pro každou/příslušnou část veřejné zakázky samostatnou nabídku.

Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v listinné podobě.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna následovně:

 • krycí list nabídky (viz vzor uvedené v této ZD),
 • příp. plná moc,
 • čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů,
 • návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
 • specifikace předmětu nabízeného plnění.

Dodavatel předloží nabídku v jednom originále, zadavatel doporučuje zpracovat a podat nabídku též v i CD s elektronickou verzí nabídky a návrhem smlouvy ve formátu umožňujícím změny.

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídku podá dodavatel v předepsaném počtu vyhotovení v jedné neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném podle níže uvedeného vzoru:
 

 

 

[Poštovní adresa dodavatele]

 

 

 

„Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice II“ – část [doplní účastník]

 

Neotevírat před termínem otevírání obálek!

 

 

Adresa pro podání nabídky

 

 

V levé horní části lícní strany obálky (obalu) bude nabídka označena identifikací dodavatele, pod ní bude výrazným způsobem uveden název veřejné zakázky a níže text „NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!. Poštovní adresa místa pro předání nabídek bude obvyklým způsobem uvedena v pravém dolním rohu (viz výše uvedený vzor).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za realizaci předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK) bez DPH.

Do jednotkových složek nabídkové ceny musí být zahrnuty veškeré náklady na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

Celková nabídková cena za realizaci předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškeré náklady a poplatky, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním příslušné části veřejné zakázky.

 

Dodavatel uvede nabídkovou cenu do krycího listu nabídky (viz vzor uvedený v příloze č. 2) a dále do návrhu smlouvy.

Nabídková cena může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající zvýšení těchto sazeb. Další podmínky pro překročení nabídkové ceny jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel předloží nabídku v jednom originále, zadavatel doporučuje zpracovat a podat nabídku též v i CD s elektronickou verzí nabídky a návrhem smlouvy ve formátu umožňujícím změny.Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.Nabídky pro všechny části veřejné zakázky je možné podávat poštou nebo osobně na adrese: iora legal, advokátní kancelář s.r.o., Sámova 410/28, 101 00 Praha 10 - Vršovice, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin, nejpozději však do 25. 5. 2020 do 11:00 hodin.Dodavatelé mohou podat nabídku do příslušné části veřejné zakázky na výše uvedenou adresu rovněž poštou tak, aby takto podané nabídky byly doručeny nejpozději do konce výše uvedené lhůty.Za rozhodující pro doručení nabídky je považován okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese (a to i nabídky zaslané poštou). Na nabídky předložené nebo doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyly podány.Dodavatel podáním nabídky uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a dále za účelem hodnocení nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku v rámci každé části veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Zadavatel může změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace/zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva:

 • Výběrové řízení může být ukončeno i bez uvedení důvodu.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podané nabídky.
 • Zadavatel nebude poskytovat náhradu jakýchkoliv nákladů, které dodavatelé vynaloží v souvislosti se svou účastí ve výběrovém řízení.
 • Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
 • Dodavatel je oprávněn podat v rámci každé části veřejné zakázky pouze jednu nabídku.
 • Dodavatel, který podal nabídku pro příslušnou část veřejné zakázky, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v rámci téže části veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá v rámci příslušné části veřejné zakázky více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v rámci téže části veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
 • Zadavatel i dodavatelé jsou povinni nakládat se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty v průběhu výběrového řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které jsou veřejně dostupné). Dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh výběrového řízení na veřejnou zakázku, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.
 • Dodavatel, jehož nabídka nesplňuje zadávací podmínky, bude z řízení vyloučen.
 • O výsledku výběrového řízení, resp. o jeho zrušení, příp. o vyloučení nabídky dodavatele z účasti ve výběrovém řízení, budou dodavatelé informován prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz.

Délka lhůty, po kterou účastníci řízení nesmí z řízení odstoupit a jsou vázáni svými nabídkami je stanovena v délce 60 kalendářních dnů; počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

Obchodní a platební podmínky vymezující budoucí rámec smluvního vztahu, jsou pro příslušnou část veřejné zakázky podrobně upraveny v textu návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

Účastníci jsou oprávněni a povinni návrh smlouvy doplňovat výhradně v částech označených takto: [doplní účastník] či ____. Jiná doplnění nebo změny smlouvy nejsou přípustné.

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo jinou osobou k tomuto právnímu úkonu oprávněnou.

Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy či návrhu smlouvy upraveného v rozporu s podmínkami stanovenými touto zadávací dokumentací není předložením řádného návrhu smlouvy účastníkem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (aktuální vydání k datu zahájení výběrového řízení), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 5. 2020
 
Aktualizováno: 18. 1. 2021