Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Plzeň moderní a zodpovědná – KA01 Akreditované vzdělávání zaměstnanců statutárního města Plzně zařazených do Magistrátu města Plzně

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13260

Název zakázky: Plzeň moderní a zodpovědná – KA01 Akreditované vzdělávání zaměstnanců statutárního města Plzně zařazených do Magistrátu města Plzně

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 1. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: statutární město Plzeň

Sídlo zadavatele: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: JUDr. Petr Triner, MBA
 • Telefon: +420378032400
 • E-mail: triner@plzen.eu

IČ zadavatele: 00075370

DIČ zadavatele: CZ00075370

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jana Volková
 • Telefon: +420378032409
 • E-mail: volkovaj@plzen.eu

Lhůta pro podání nabídek: 12. 2. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Magistrát města Plzně, Kancelář ředitele úřadu správních agend (č. 49), nám. Republiky 1, Plzeň

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem plnění je zajištění komplexního akreditovaného vzdělávání (akreditace MVČR dle zákona č. 312/2002 Sb.) pro zaměstnance zadavatele zařazené do Magistrátu města Plzně.

Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky na čtyři části:

Část A: Stavební zákon

Část B: Projektové řízení a strategické plánování

Část C: Finance

Část D: Právo a legislativa

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
únor 2020 - květen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Plzeň – objekty zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené uchazečem v krycím listu nabídky, pro každou část nabídky plnění samostatně. Zakázka bude přidělena uchazeči, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Příloha č.5_Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce, včetně podkladů pro hodnocení nabídky. Pokud bude jakákoli část nabídky v jiném jazyce než českém, musí být přeložena (prostý překlad) do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce dodavatel předkládá bez překladu do českého jazyka.

Dodavatel použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

Obsah nabídky - nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek

Vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky, viz Příloha č. 4_krycí list; v krycím listu Uchazeč uvede část, pro kterou předkládá nabídku (doplněním označení příslušné části, o jejíž plnění se uchazeč předkládanou nabídkou uchází; tj. doplněním písmene A, B, C nebo D).                   

Podepsaný návrh Smlouvy, viz Příloha č. 2_Návrh smlouvy, pro každou část samostatně

Doklady a dokumenty, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace, kdy lze pro vybrané části využít čestné prohlášení, viz Příloha č. 5_Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace

Podepsané čestné prohlášení o poddodavatelích, viz Příloha č. 3_Seznam poddodavatelů

Popis nabízeného plnění, včetně specifikace obsahu nabízených školení minimálně v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1_Specifikace předmětu plnění.

Ostatní případné doklady a dokumenty vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (sazbu DPH ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky uvede dodavatel)
a nabídková cena včetně DPH, případně výše konečné ceny u neplátců DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci plnění zakázky.

Dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je akreditované vzdělávání osvobozeno od DPH, přičemž dodavatel v nabídce uvede DPH v nulové hodnotě.

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, viz příloha č. 4., a to pro příslušnou část, pro kterou je nabídka předkládána.

V případě rozporu mezi cenami uvedenými v nabídce, se jako závazná bere cena uvedená na krycím listu nabídky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce, včetně podkladů pro hodnocení nabídky. Pokud bude jakákoli část nabídky v jiném jazyce než českém, musí být přeložena (prostý překlad) do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce dodavatel předkládá bez překladu do českého jazyka.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Mgr. Jana Volková, 378 032 409, volkovaj@plzen.eu

Požadavek na jednu nabídku:
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na část A, část B, část C nebo část D. Nabídky v části veřejné zakázky budou posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky. Každý uchazeč může pro každou část podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek a to na email kontaktní osoby ve věci této veřejné zakázky: volkovaj@plzen.eu . Zadavatel uveřejní písemné vysvětlení této ZD včetně přesného znění dotazu bez identifikace dodavatele, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele, a to na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin kontaktní osobě pro příjem nabídek v kanceláři č. 49 na uvedené adrese. Nabídka musí být podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky (tj. „Plzeň moderní a zodpovědná – KA01 Akreditované vzdělávání zaměstnanců statutárního města Plzně zařazených do Magistrátu města Plzně“) a části veřejné zakázky (tj. Část A/Část B/Část C/Část D) a nápisy „Veřejná zakázka“ a „Neotevírat“, na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Zadávací řízení se řídí Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (aktuální platné znění), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Zásadami pro zadávání veřejných zakázek města Plzně schválené ZMP - QS 74-01

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 624500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management, s.r.o.Šmeralova 170/31, Praha 7 Bubeneč, 170 00 IČ: 27208371část A

  Datum podpisu smlouvy: 23. 6. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management, s.r.o.Šmeralova 170/31, Praha 7 Bubeneč, 170 00 IČ: 27208371část B

  Datum podpisu smlouvy: 23. 6. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management, s.r.o.Šmeralova 170/31, Praha 7 Bubeneč, 170 00 IČ: 27208371část C

  Datum podpisu smlouvy: 23. 6. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.Vítkova 10/241, Praha 8, 186 00IČ: 26187639část D

  Datum podpisu smlouvy: 23. 6. 2020

Datum ukončení: 23. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 1. 2020
 
Aktualizováno: 27. 5. 2021