Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání II.“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13397

Název zakázky: Podnikové vzdělávání II.“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 4. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

Sídlo zadavatele: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jan Kolář
 • Telefon: +420721601454
 • E-mail: kolarj@temo.cz

IČ zadavatele: 25740253

DIČ zadavatele: CZ25740253

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Lucie Baroňová
 • Telefon: +420603291633
 • E-mail: baronova@viaconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 4. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Mgr. Michaela Filipiecová, Kopečná 12, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je kompletní zajištění školících aktivit, pro vybrané skupiny zaměstnanců společnosti TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastníci mohou podat nabídku na jednu, nebo obě dvě části.

 

Zakázka je rozdělena do tří oblastí:

Obecné IT kurzy - celkem 36 školících dní
Měkké a manažerské dovednosti - celkem 24 školících dní

 

Předmět jednotlivých částí zakázky je blíže specifikován v příloze č. 1 – Specifikace předmětu zakázky.

 

Obecné požadavky na dodavatele:

Vždy se bude jednat o uzavřené (firemní) kurzy
Každé téma bude s vybraným dodavatelem detailně rozpracováno
V případě kurzů obecné IT zadavatel nepožaduje zajištění počítačů
Uchazeč poskytne účastníkům školení výukové a podpůrné materiály v potřebné kvalitě
Prostory pro školení zajišťuje na své náklady dodavatel, součástí ceny je proto pronájem za školící prostory.
Školení budou probíhat v českém jazyce
Jedna skupina může mít maximálně 12 účastníků
Školícím dnem se rozumí 8 vyučovacích hodin po 60 minutách + 30 minut přestávka

 

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU - Operační program Zaměstnanost (OPZ).

 

Dodavatel garantuje vést ke každému vzdělávacímu kurzu dokumentaci, která obsahuje min.:

název vzdělávacího kurzu,
název vzdělávacího subjektu,
typ kurzu – uzavřený kurz,
obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu,
forma vzdělávání: prezenční forma,
časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách,
vymezení, jaký podíl docházky musí každý úspěšný absolvent minimálně splnit, pokud je takový podíl stanoven v rozsahu větším než 70 % délky daného kurzu,
výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,
seznam doporučené studijní literatury,
způsob ověření znalostí/dovedností (vzor dokladu o absolvování zveřejněném na portálu www.esfcr.cz).

Touto dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu může být sylabus, anotace, akreditace, program kurzu, norma, vyhláška anebo jiný obdobný dokument, nebo dokumenty, které budou obsahovat výše uvedené náležitosti. Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu musí být podepsána statutárním zástupcem vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt, a v případě externě zajišťovaných kurzů také statutárním zástupcem externího vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt. V případě, že na straně dodavatele podpis připojuje zmocněnec, musí mít příjemce k dispozici (pro účely kontroly) originál či ověřenou kopii příslušné plné moci. K dokladování počtu absolvovaných hodin účastníků vzdělávacích kurzů slouží prezenční listiny, jejichž vzory jsou zveřejněny na portálu www.esfcr.cz.

Součástí předmětu této zakázky není zajištění ubytování účastníků vzdělávání, ani jejich doprava na místo školení. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1350000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červenec 2020 - 31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory pro školení zajišťuje na své náklady dodavatel – kurzy budou probíhat ve vzdálenosti do 25 km od sídla zadavatele. Místem plnění bude okres Praha-východ nebo Praha-západ ve Středočeském kraji. Preferovaná místa: Vestec, Průhonice. Školení budou probíhat vždy mimo hlavní město Prahu. Místo konání jednotlivých školení uvede dodavatel do Přílohy č. 2 – Cenové tabulky.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnotícího kritéria:

Nabídková cena v Kč bez DPH – 100%

Podané nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH (100%). Rozumí se nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy a cenové tabulce. Nejvýhodnější nabídka má minimální hodnotu.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele vzdělávacích služeb spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora, zajištění prostor pro školení, školicí pomůcky, materiály pro účastníky kurzů, prezentační technika, hodnotící dotazníky pro lektora a účastníky, písemný znalostní test pro účastníky, občerstvení během dne pro účastníky školení,včetně teplého oběda, apod.

Cena bude formulována jako cena konečná a nejvýše přípustná

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Základní způsobilost prokáže dodavatel předložením podepsaného čestného prohlášení – viz příloha č. 5 zadávací dokumentace.

 

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci)  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

 

Technická kvalifikace

Pro část 1

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

a)Seznamu významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Ze seznamu provedených služeb musí být zřejmá cena, termín poskytnutí služby a identifikace objednatele, včetně popisu náplně služby a kontaktní osoby objednatele.

Uchazeč prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

min. 3 referenčních zakázek obdobných projektů z oblasti IT v minimální hodnotě 500.000,- Kč bez DPH za každou zakázku,

b)Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům;

 

Tým lektorů IT

 • min. 2 osoby,
 • každý lektor musí mít VŠ vzdělání,
 • každý lektor musí mít min. 5 let praxe v mimoškolním vzdělávání v oblasti IT,
 • každý lektor musí doložit, že v posledních 3 letech realizoval celkem min. 120 školících dní v oblasti IT, přičemž v posledním roce realizoval min. 40 školících dní v oblasti IT.

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel ke školiteli následující dokumenty:

osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání (VŠ diplom);
profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby minimálně:

 • jméno a příjmení,
 • nejvyšší dosažené vzdělání,
 • přehled a dobu profesní praxe,
 • čestné prohlášení, že se člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky,
 • lektor ve svém životopise uvede počet školících dní, objednatele (vč. kontaktu na objednatele, kde si může zadavatel realizovaná školení ověřit) a oblast školení tak, aby bylo zřejmé, že realizoval celkem min. 120 školících dní v oblasti IT v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení, přičemž v posledním roce před zahájením výběrového řízení realizoval min. 40 školicích dní v oblasti IT.

 

Pro část 2

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

a)Seznamu významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Ze seznamu provedených služeb musí být zřejmá cena, termín poskytnutí služby a identifikace objednatele, včetně popisu náplně služby a kontaktní osoby objednatele.

 

Uchazeč prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

min. 3 referenčních zakázek obdobných projektů z oblasti měkkých a manažerských dovedností v minimální hodnotě 300.000,- Kč bez DPH za každou zakázku,

 

a)Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům;

 

Lektor měkkých a manažerských dovedností

 • VŠ vzdělání,
 • min. 5 let praxe v mimoškolním vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností,
 • lektor musí doložit, že v posledních 3 letech realizoval celkem min. 90 školících dní v oblasti měkkých a manažerských dovedností, přičemž v posledním roce realizoval min. 30 školících dní v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel ke školiteli následující dokumenty:

osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání (VŠ diplom);
profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby minimálně:

 • jméno a příjmení,
 • nejvyšší dosažené vzdělání,
 • přehled a dobu profesní praxe,
 • čestné prohlášení, že se člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky,
 • školitel ve svém životopise uvede počet školicích dní, objednatele (vč. kontaktu na objednatele, kde si může zadavatel realizovaná školení ověřit) a oblast školení tak, aby bylo zřejmé, že realizoval celkem min. 90 školících dní v oblasti měkkých a manažerských dovedností v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení, přičemž v posledním roce před zahájením výběrového řízení realizoval min. 30 školicích dní v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.), pokud obsahují požadované informace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako přílohu výzvy předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Účastník je povinen předložit návrh smlouvy zvlášť pro každou část zakázky, do níž podává nabídku.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na zakázce.

Jako přílohu návrhu smlouvy uchazeč vloží do nabídky přílohu této výzvy – Specifikaci předmětu zakázky.

 

Další požadavky zadavatele:

Uchazeč v nabídce doloží ukázku školících materiálů.

Uchazeč v nabídce doloží seznam členů realizačního týmu – seznam bude obsahovat minimálně jména osob, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady s uvedením pozice, na které se budou na zakázce podílet. Tento seznam bude přílohou smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za služby kalkulovaná na základě předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky a cenové tabulky, která je přílohou této výzvy. Uchazeč doplní cenu do příslušné tabulky (pozn.: uchazeč vyplní pouze ceny na část, do které podává nabídku).

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, nestanoví-li tato výzva jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen.

Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v předepsaném členění. Celková nabídková cena bude uvedena v tabulce, která je přílohou této výzvy.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zadavatel uznává i doklady ve slovenském jazyce bez překladu a doklady o vzdělání v latinském jazyce bez překladu) a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Svazek nabídky by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení.Účastník je povinen nabídku doručit v listinné podobě v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena a zřetelně označena nápisem:NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Podnikové vzdělávání II.“Na obálce nabídky musí být uvedeny identifikační údaje účastníka. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.Doporučení zadavatele:Účastník na obálku nabídky uvede číslo části zakázky, do které nabídku podává.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu na krycím listu nabídky (viz příloha výzvy).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení/doplnění zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 3 měsíce a začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeči jsou až do uplynutí zadávací lhůty, svými nabídkami vázáni.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (vyjma §6).

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 580800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ing. Jiří Špaček, Kachlíkova 885/7, 635 00 Brno, IČ: 72345365

  Datum podpisu smlouvy: 29. 5. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Kanu system s.r.o., Královka 629/16, 621 00 Brno, IČ: 27685993

  Datum podpisu smlouvy: 26. 5. 2020

Datum ukončení: 29. 5. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 4. 2020
 
Aktualizováno: 25. 6. 2020