Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA CHROM servis s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13644

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA CHROM servis s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ALFA CHROM servis s.r.o.

Sídlo zadavatele: Zahradní 2010/46e, 792 01 Bruntál

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Markéta Ullrichová
 • Telefon: +420725538945
 • E-mail: ullrichova@alfachrom.cz

IČ zadavatele: 26839253

DIČ zadavatele: CZ26839253

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Markéta Ullrichová
 • Telefon: +420725538945
 • E-mail: ullrichova@alfachrom.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 10. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
Zahradní 2010/46e, 792 01 Bruntál

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění a realizace níže uvedených vzdělávacích aktivit, které jsou neakreditované. 

Oblasti vzdělávací aktivity: 

I.    Obecné IT
II.    Měkké a manažerské dovednosti
III.    Účetní, ekonomické a právní kurzy

Předmětem zakázky je kompletní zajištění školících aktivit v oblasti obecných IT, Měkkých a manažerských dovedností, Účetních, ekonomických a právních kurzů pro zaměstnance zadavatele, společnost ALFA CHROM servis s.r.o. Zadavatel předpokládá realizaci celkem 43 školících dnů rozdělených do 10ti kurzů spadajících do oblasti obecného IT, měkkých a manažerských dovedností, účetních, ekonomických a právních kurzů a to následujícím způsobem:

I.    Obecné IT

MS Excel (4 školící dny) 

1 školící den představuje 8 školících hodin, 1 školící hodina představuje 60 minut. 

 

II.    Měkké a manažerské dovednosti

Firemní kultura (4 x 3 školící dny, celkem 12 školících dnů)

Zvyšování výkonnosti (3 školící dny)

Štíhlá výroba (konkrétní systémy) (3 školící dny)

Jednání se zákazníkem (6 školících dnů)

Týmová spolupráce (6 školících dnů)

Vnitrofiremní komunikace (3 školící dny)

1 školící den představuje max. 6 školících hodin, 1 školící hodina představuje 60 minut, tak, aby v průběhu 3 dnů proběhlo školení v jednom tématu v celkovém počtu 16 školících hodin.

 

III.    Účetní, ekonomické a právní kurzy

Hmotný a nehmotný majetek (2 školící dny)

Daně z příjmu právnických osob (2 školící dny)

Pohledávky (2 školící dny)

1 školící den představuje 4 školící hodiny, 1 školící hodina představuje 60 minut. 

 

Obecné požadavky na dodavatele ohledně plnění předmětu zakázky:

Dodavatel povede ke každému vzdělávacímu kurzu dokumentaci dle aktuálních požadavků Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 97, projekt s jednotkovými náklady. Zakázka bude řízena jako projekt. Na vedení a administraci této zakázky bude dodavatel úzce spolupracovat se zadavatelem. Z toho důvodu vytvoří dodavatel projektový tým k realizaci této zakázky. 

Dodavatel poskytne účastníkům kurzu výukové a podpůrné materiály v potřebném počtu a kvalitě.

Každé téma bude s vybraným dodavatelem detailně rozpracováno, a to vč. použitých metod výuky.

Před každým kurzem musí proběhnout schválení materiálů a podkladů pro jednotlivá témata.

Vždy se bude jednat o uzavřené (firemní) kurzy.

Prostory pro realizaci kurzů zajišťuje na své náklady zadavatel.

Dodavatel zajistí veškeré náklady související se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.).

 

Podrobnější popis plnění předmětu zakázky:

I.    Obecné IT

MS Excel (celkem 4 školící dny) 

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, rozdělených do 2 skupin v rozsahu 2 školících dnů (16 školících hodin) pro každou skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků. 

 

II.    Měkké a manažerské dovednosti

Firemní kultura (celkem 12 školících dnů)

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, rozdělených do 4 skupin v rozsahu 3 školících dnů (16 školicích hodin) pro každou skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.  

Zvyšování výkonnosti (3 školící dny)

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, soustředěných do 1 skupiny, v rozsahu 3 školicích dnů (16 školicích hodin) pro tuto 1 skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.      

 Štíhlá výroba (konkrétní systémy) (3 školící dny)

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, soustředěných do 1 skupiny, v rozsahu 3 školicích dnů (16 školicích hodin) pro tuto 1 skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků. 

Jednání se zákazníkem (6 školících dnů)

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, rozdělených do 2 skupin, v rozsahu 3 školicích dnů (16 školicích hodin) pro každou skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.

Týmová spolupráce (6 školících dnů)

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, rozdělených do 2 skupin, v rozsahu 3 školicích dnů (16 školicích hodin) pro každou skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.

Vnitrofiremní komunikace (3 školící dny)

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, soustředěných do 1 skupiny, v rozsahu 3 školicích dnů (16 školicích hodin) pro tuto 1 skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků. 

 

III.    Účetní, ekonomické a právní kurzy

Hmotný a nehmotný majetek (celkem 2 školící dny)

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, soustředěných do 1 skupiny, v rozsahu 2 školicích dnů (8 školicích hodin) pro tuto 1 skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.

Daně z příjmu právnických osob (celkem 2 školící dny)

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, soustředěných do 1 skupiny, v rozsahu 2 školicích dnů (8 školicích hodin) pro tuto 1 skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.

Pohledávky (celkem 2 školící dny)

Vzdělávací kurz pro zaměstnance zadavatele, soustředěných do 1 skupiny, v rozsahu 2 školicích dnů (8 školicích hodin) pro tuto 1 skupinu. Ve skupině bude max. 12 účastníků.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1037936,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Říjen 2020 – Září 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Školící prostory zadavatele, ALFA CHROM servis s.r.o., Zahradní 2010/46e, 792 01 Bruntál

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou hodnoceny podle 3 hodnotících kritérií, a sice podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, podle Doložené podnikové i lektorské praxe lektorů a podle Doložené praxe ostatních členů týmu.

Bodové zisky za všechna 3 kritéria se sečtou. Celkové pořadí nabídek je dáno součtem bodů získaných v jednotlivých kritérií. Nejvýhodnější bude ta nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. 

•    Nabídková cena bez DPH = váha 40%
•    Doložená podniková a lektorská praxe lektorů = váha 30%
•    Doložená praxe ostatních členů týmu = váha 30%

Metody a způsob hodnocení nabídek:

1)    Hodnotící kritérium: Nabídková cena bez DPH = váha 40%

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu zakázky. Tedy veškeré náklady dodavatele vzdělávacích služeb spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora, školicí pomůcky, materiály pro účastníky kurzů, prezentační technika, hodnotící dotazníky pro lektora a účastníky, písemné znalostní testy pro účastníky, apod.

Hodnotit se bude dle vzorce: 

100 x (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky) x váha kritéria v % (40%)

 

2) Hodnotící kritérium: Doložená podniková a lektorská praxe lektorů – váha 30 %

2A) Obecné IT

Hodnotíme délku praxe ve školení IT dovedností ve výrobních firmách a délku praxe působení na manažerských pozicích v oddělení IT ve výrobních firmách.  Každý uchazeč doloží praxe všech lektorů, kteří se budou realizace účastnit. Bodové hodnocení uchazeče bude tvořeno součtem bodových hodnocení všech jeho lektorů. V této kategorii budou hodnoceni maximálně 2 lektoři účastníka, v případě, že dodavatel uvede více osob, musí jednoznačně specifikovat, u které osoby bude „Doložená podniková a lektorská praxe lektorů“ předmětem hodnocení.

Bodové hodnocení:

Podniková praxe:

•    1 bod – prokazatelná praxe na manažerské pozici 3 – 5 let
•    2 body – prokazatelná praxe na manažerské pozici 5 – 7 let
•    3 body – prokazatelná praxe 7 a více let na manažerské pozici

Lektorská praxe: 

•    1 bod – prokazatelná lektorská praxe 3 – 5 let a min. 20 školících dnů IT dovedností realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky,
•    2 body – prokazatelná lektorská praxe 5 - 7 let a min. 30 školících dnů IT dovedností realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky,
•    3 body – prokazatelná lektorská praxe 7 a více let a min. 40 školících dnů IT dovedností realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky.

 

2B) Měkké a manažerské dovednosti

Hodnotíme délku praxe ve školení měkkých dovedností ve výrobních firmách a délku praxe působení na manažerských pozicích (členové vrcholového managementu) ve výrobních firmách.  Každý uchazeč doloží praxe všech lektorů, kteří se budou realizace účastnit. Bodové hodnocení uchazeče bude tvořeno součtem bodových hodnocení všech jeho lektorů. V tomto kritériu bude hodnoceno maximálně 5 lektorů účastníka, v případě, že dodavatel uvede více osob, musí jednoznačně specifikovat, u které osoby bude „Doložená podniková a lektorská praxe lektorů“ předmětem hodnocení.

Bodové hodnocení:

Podniková praxe:

•    1 bod – prokazatelná praxe na manažerské pozici 3 – 5 let
•    2 body – prokazatelná praxe na manažerské pozici 5 – 7 let
•    3 body – prokazatelná praxe 7 a více let na manažerské pozici

Lektorská praxe: 

•    1 bod – prokazatelná lektorská praxe 3 – 5 let a min. 20 školících dnů měkkých a manažerských dovedností realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky,
•    2 body – prokazatelná lektorská praxe 5 - 7 let a min. 30 školících dnů měkkých a manažerských dovedností realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky,
•    3 body – prokazatelná lektorská praxe 7 a více let a min. 40 školících dnů měkkých a manažerských dovedností realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky.

 

2C) Účetní, ekonomické a právní kurzy

Hodnotíme délku praxe ve školení účetních, ekonomických kurzů a délku praxe působení na manažerských pozicích dotčených oddělení ve výrobních firmách.  Každý uchazeč doloží praxe všech lektorů, kteří se budou realizace účastnit. Bodové hodnocení uchazeče bude tvořeno součtem bodových hodnocení všech jeho lektorů. V tomto kritériu bude hodnocen jen 1 lektor účastníka, v případě, že dodavatel uvede více osob, musí jednoznačně specifikovat, u které osoby bude „Doložená podniková a lektorská praxe lektorů“ předmětem hodnocení.

Bodové hodnocení:

Podniková praxe:

•    1 bod – prokazatelná praxe na manažerské pozici dotčeného oddělení 3 – 5 let
•    2 body – prokazatelná praxe na manažerské pozici dotčeného oddělení 5 – 7 let
•    3 body – prokazatelná praxe 7 a více let na manažerské pozici dotčeného oddělení 

Lektorská praxe: 

•    1 bod – prokazatelná lektorská praxe 3 – 5 let a min. 20 školících dnů účetních a ekonomických kurzů realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky,
•    2 body – prokazatelná lektorská praxe 5 - 7 let a min. 30 školících dnů účetních a ekonomických kurzů realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky,
•    3 body – prokazatelná lektorská praxe 7 a více let a min. 40 školících dnů účetních a ekonomických kurzů realizovaných ve výrobní firmě za poslední 3 roky.

Hodnotit se bude dle vzorce: 100 x (počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala / bodová hodnota z nabídky, která v tomto kritériu nejvyšší) x váha kritéria v % (30 %), kde počet bodů za toto hodnotící kritérium znamená součet za jednotlivé části, tzn. součet bodů za 2A) Obecné IT, 2B) Měkké a manažerské dovednosti a 2C) Účetní, ekonomické a právní kurzy.

 

3)    Hodnotící kritérium: Doložená praxe ostatních členů týmu – váha 30%

Hodnotíme délku praxe v řízení projektů ve výrobních firmách. Každý uchazeč doloží praxi vedoucího týmu a administrativní podpory týmu, kteří se budou realizace účastnit. Bodové hodnocení uchazeče bude tvořeno součtem bodového hodnocení vedoucí týmu a administrativní podpory týmu. Celkové budou tedy hodnoceny 2 osoby, v případě, že dodavatel uvede více osob, musí jednoznačně specifikovat, u které osoby bude „Doložená praxe ostatních členů týmu“ předmětem hodnocení. 

Bodové hodnocení: 

•    1 bod – prokazatelné řízení u vedoucího týmu a vedení projektové administrativy u administrativní podpory 1 – 2 projektů v posledních 3-5 letech ve výrobní firmě
•    2 body – prokazatelné řízení u vedoucího týmu a vedení projektové administrativy u administrativní podpory 3 – 4 projektů v posledních 3 – 5 letech ve výrobní firmě
•    3 body – prokazatelné řízení u vedoucího týmu a vedení projektové administrativy u administrativní podpory 5 a více projektů v posledních 3 – 5 letech ve výrobní firmě.

 

Hodnotit se bude dle vzorce: 100 x (počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala / bodová hodnota z nabídky, která v tomto kritériu nejvyšší) x váha kritéria v % (30 %).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek podaných do výběrového řízení je prokázání splnění kvalifikace požadované zadavatelem. Kvalifikovaným pro plnění výše uvedené zakázky je účastník, který splní:

•    základní způsobilost,
•    profesní způsobilost a
•    technickou kvalifikaci

v rozsahu stanoveném zadavatelem níže.

Základní způsobilost:

Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené dle §74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Základní způsobilost prokáže dodavatel předložením podepsaného čestného prohlášení (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Profesní způsobilost:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

•    Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
•    Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci) - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Technická kvalifikace:

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

•    Seznamu významných služeb (referenčních zakázek) provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Ze seznamu provedených služeb musí být zřejmá cena, termín poskytnutí služby a identifikace objednatele, včetně popisu náplně služby a kontaktní osoby objednatele.

Uchazeč prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

min. 3 referenčních zakázek obdobných projektů z oblasti měkkých dovedností v minimální hodnotě 300 000,- Kč bez DPH za každou zakázku.

•    Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud projektový (realizační) tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

•    Projektový (realizační) tým dodavatele bude složen z vedoucího týmu, členů týmů a administrativní podpory týmu a projektu.
•    Členové týmu - lektoři v min. počtu 4 osob, kteří jsou dohromady schopni lektorsky pokrýt všechna poptaná témata.
•    Každý lektor musí mít min. 3 roky praxe v mimoškolním vzdělávání a lektorování dospělých.
•    Každý lektor musí doložit, že v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení realizoval celkem min. 20 školících dní ve výrobních firmách.
•    Vedoucí projektového týmu musí doložit, že řídil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení minimálně 3 projekty, musí doložit podnikovou praxi v řízení projektů.
•    Administrativní podpora projektu musí doložit, že v posledních 3 letech byla součástí projektů, kde byla zodpovědná za administrativní část projektu. 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky a v souvislosti s 2. hodnotícím kritériem (praxe lektorů) předloží dodavatel za každého požadovaného člena lektorského týmu následující dokumenty:

•    Profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby minimálně: dosažené vzdělání; kompletní pracovní a lektorskou praxi; školené oblasti a témata; reference
•    Lektor ve svém životopise uvede délku lektorské praxe, počet realizovaných školicích dní, objednatele (vč. kontaktu na objednatele, kde si může zadavatel realizovaná školení ověřit) a oblast školení tak, aby bylo zřejmé, že realizoval uvedený počet školících dní v požadované oblasti v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení.

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky a v souvislosti s 3. hodnotící kritériem (praxe vedoucího týmu a administrativní podpory týmu) předloží dodavatel za vedoucího týmu a administrativní podporu týmu následující dokumenty: 

•    Profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u vedoucího týmu a administrativní podpory týmu minimálně: dosažené vzdělání, kompletní pracovní praxi, popis projektů, které vedoucí týmu řídil, příp. administrátor projektu administroval, reference

Vedoucí týmu i administrativní podpora uvede počet projektů, kterých se účastnil, objednatele (vč. kontaktu na objednatele, kde si může zadavatel realizované projekty ověřit).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v listinné podobě. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Zadavatel doporučuje sestavení dokumentů v nabídce účastníka v následujícím pořadí: 

•    Krycí list nabídky s uvedením identifikačních údajů účastníka, nabídkové ceny a podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace)
•    List s nabídkovými cenami v rozdělení dle „Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)“
•    Čestné prohlášení uchazeče (Příloha č. 2 této zadávací dokumentace)
•    Dokumenty k prokázání splnění profesní způsobilosti
•    Dokumenty k prokázání splnění technické kvalifikace vč. seznamu významných zakázek

 • Další dokumenty doplňující nabídku

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu za plnění předmětu zakázky do Krycího listu (příloha č. 1 této zadávací dokumentace). Celková cena bude členěna na cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH.

Na dalším listu uvede ceny za jednotlivé vzdělávací aktivity:

 I. Obecné IT

 II. Měkké a manažerské dovednosti

III. Účetní, ekonomické a právní kurzy

 v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu vč. DPH. 

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za služby kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA CHROM servis s.r.o.“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

•    Platební podmínky: Úhrada bude prováděna na základě daňových dokladů, které budou vystavovány dodavatelem k poslednímu dni v měsíci dle počtu realizovaných kurzů v tomto konkrétním měsíci. Splatnost daňových dokladů bude 30 dnů.
•    Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.  
•    Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech - pouze v závislosti na případné změně výše DPH. 
•    Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 
•    V případě, že účastník využije při plnění zakázky poddodavatele, je povinen předložit zadavateli v nabídce seznam poddodavatelů s identifikačními údaji poddodavatelů a informacemi o části zakázky, kterou bude poddodavatel realizovat.

•    Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

•    Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení.

•    Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 3 měsíce a začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeči jsou až do uplynutí zadávací lhůty, svými nabídkami vázáni.

 • Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 852500.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Neuron consulting, s.r.o., Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín, IČ: 27781518

  Datum podpisu smlouvy: 14. 10. 2020

Datum ukončení: 14. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 10. 2020
 
Aktualizováno: 19. 10. 2020