Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců Wikov Gear s.r.o. – soft skills

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13497

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců Wikov Gear s.r.o. – soft skills

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Wikov Gear s.r.o.

Sídlo zadavatele: Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 31600

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Vladimír Truksa
  • Telefon: +420724324232
  • E-mail: vtruksa@wikov.com

IČ zadavatele: 47718617

DIČ zadavatele: CZ47718617

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Helena Kordová
  • Telefon: +420734654404
  • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 7. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky mohou být podávány pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje X–EN.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb školení pro zaměstnance - Měkké a manažerské dovednosti

Kurzy budou realizovány na základě rámcové dohody uzavřené pouze s jedním vítězným dodavatelem.

Konkrétní témata, která je možné v rámci veřejné zakázky realizovat jsou uvedena v příloze č. 5  Zadávací dokumentace.

blíže viz ZD

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.1.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
provozovny zadavatele a další viz ZD

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Celková nabídková cena za všechny školení/kurzy dle předpokladu v Kč bez DPH -70 %

Kvalita realizačního týmu - 30 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

viz ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz ZD

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz ZD

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz ZD

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD

Zadávací řízení se řídí:
viz ZD

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 7. 2020
 
Aktualizováno: 7. 12. 2020