Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13362

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 3. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 1060, Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, 438 01 Bitozeves

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Gabriela Jeřábková
 • Telefon: +420734791080
 • E-mail: gabriela.jerabkova@yfai.com

IČ zadavatele: 28739817

DIČ zadavatele: CZ28739817

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Helena Kordová
 • Telefon: +420734654404
 • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 4. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky mohou být podávány pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje X–EN.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb školení pro zaměstnance.

Kurzy budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním vítězným dodavatelem na každou dílčí část veřejné zakázky.

Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 5 částí. Účastníci zadávacího řízení mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky.

Na každou jednotlivou dílčí část veřejné zakázky se podává samostatná nabídka.

Informace uvedené v zadávací dokumentaci se týkají všech částí veřejné zakázky, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Jednotlivé části veřejné zakázky

Část – Obecné IT
Část – Specializované IT
Část – Měkké a manažerské dovednosti
Část – Účetní, ekonomické a právní kurzy
Část – Vstřikování plastů

 

blíže viz ZD

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4183100,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.01.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
viz ZD

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Celková nabídková cena za všechna školení/kurzy dle předpokladu v Kč bez DPH pro danou část veřejné zakázky - 50 %

Kvalita realizačního týmu pro danou část veřejné zakázky - 50 %

 

blíže viz ZD

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz ZD

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
viz ZD

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz ZD

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD

Zadávací řízení se řídí:
viz ZD

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 3015000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1 - Obecné IT: Educio s.r.o., Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 04105311

  Datum podpisu smlouvy: 27. 7. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 3 - Human Solutions Institute, s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 06930573

  Datum podpisu smlouvy: 5. 8. 2020

Zrušené části zakázky: Část 2 - Spec. IT Část 4 - Účetní, ek. a právní kurzyČást 5 - Vstřikování plastů

Datum ukončení: 5. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 3. 2020
 
Aktualizováno: 20. 11. 2020