Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Poradenské činnosti pro Plzeňský kraj II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10665

Název zakázky: Poradenské činnosti pro Plzeňský kraj II.

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 8. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Úřad práce České republiky

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Zdeněk Novotný, ředitel Krajské pobočky ÚPČR v Plzni, tel.: +420 950148300, email: zdenek.novotny@pm.mpsv.cz

IČ zadavatele: 72496991

DIČ zadavatele: nemá

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Bc. Lucie Kopecká
  • Telefon: +420 950148414
  • E-mail: lucie.kopecka@pm.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 10. 2015 10:00

Místo pro podání nabídek:
Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 2731/7, 320 73 Plzeň

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této Veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenského programu „Vykroč za prací“ a Bilanční diagnostiky pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů těchto osob pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR - Krajské pobočky v Plzni (v Plzeňském kraji) dle § 105 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“) a § 21 až 23 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 30. 6. 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Plzeňský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek: ČÁST 1 VYKROČ ZA PRACÍ: 1. Grafia, společnost s ručením omezeným, sídlo: Budilova 4, 301 21 Plzeň, IČ: 47714620 (smlouva podepsána 27.4.2016); 2. JS Communication, s.r.o., sídlo: Hlavní 784, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína, IČ: 29454786; 3. Dům techniky Plzeň spol. s r.o., sídlo: Sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň, IČ: 47715812. ČÁST 2 BILANČNÍ DIAGNOSTIKA: 1. JS Communication, s.r.o., sídlo: Hlavní 784, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína, IČ: 29454786; 2. ERUDICO s.r.o., sídlo: Kněžskodvorská 2296/8, 370 04 České Budějovice, IČ: 26108381; 3. Grafia, společnost s ručením omezeným, sídlo: Budilova 4, 301 21 Plzeň, IČ: 47714620. Uchazeč na 1. místě odmítl podpis Rámcové smlouvy, Rámcová smlouva byla podepsána s uchazečem na 2. místě v pořadí, tj. se spol. ERUDICO s.r.o., a to 25.5.2016. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek byl podepsán 14.1.2016.

Datum ukončení: 25. 5. 2016

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 8. 2015
 
Aktualizováno: 5. 8. 2016