Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení elektronické úřední desky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13839

Název zakázky: Pořízení elektronické úřední desky

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 6. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Havířov

Sídlo zadavatele: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Markéta Uhrová, MBA
 • Telefon: +420596803268
 • E-mail: uhrova.marketa@havirov-city.cz

IČ zadavatele: 00297488

DIČ zadavatele: CZ00297488

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M.
 • Telefon: +420596803442
 • E-mail: afana.nazim@havirov-city.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Projekt „Otevřené a přívětivé město Havířov“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016766 financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Základní požadavky pro elektronickou úřední desku EÚD

 • Venkovní dotykový LCD panel pro umístění na zeď na šířku
 • Stupeň krytí: min. IP 60
 • Rozsah provozních teplot min. -25 °C až +40°C
 • Provedení: ocelové, barva šedá RAL 7016
 • Antireflexní a antivandal úprava čelního skla (lepené, kalené sklo, min. 4 mm), celková odolnost skříně proti vandalům a proti cíleným útokům (plášť skříně z plechu tl. 1,5 mm)
 • Panel musí být uzpůsoben pro nepřetržitý provoz
 • V provozu ve venkovním prostřední nesmí docházet ke zhoršení čitelnosti zobrazovaných dokumentů – vlastní systém větrání a vyhřívání
 • Zobrazení úředních dokumentů i v offline režimu
 • Pracovní proces prostřednictvím offline dat (ukázka viz odkaz níže této specifikace)
 • Požadavek na základní zaškolení obsluhujícího personálu

Požadavky na displej elektronického zobrazovacího panelu

 • Požadovaná uhlopříčka je 55“ s umístěním na šířku
 • Technologie LCD-TFT s LED podsvícením
 • Svítivost displeje minimálně 2000 cd/m2
 • Čidlo pro automatickou regulaci jasu displeje
 • Rozlišení displeje minimálně 1920 x 1080 pixelů (Full HD)

Požadavky na počítače elektronických zobrazovacích panelů

 • Počítač v provedení pro nepřetržitý provoz
 • Procesor minimálně 2 fyzická jádra, minimální frekvence 1,8 GHz
 • Paměť min. 4 GB
 • HDD o velikosti min 500 GB
 • Datové rozhraní Ethernet
 • Záložní zdroj napájení pro výpadek elektrické sítě na 30 minut
 • Operační systém Windows 10

Požadavky na SW a komunikace

 • Logování vyvěšených dokumentů (číslo jednací, datum vyvěšení a datum svěšení dokumentu)
 • Bude umožněno ruční vkládání dat
 • V případě ztráty konektivity se budou zobrazovat poslední načtená data z vlastní kopie, po navázání spojení proběhne synchronizace dat
 • Volitelné přepnutí ovládání pro ZTP pohybující se pomocí invalidního vozíku (zobrazení ovládání v dolní části)
 • SW pro konfiguraci a správu zařízení
 • Monitoring funkčnosti a upozornění v případě poruchy emailem, SMS atd.
 • Přizpůsobení zobrazované grafiky a rozhraní
 • Nabídka musí obsahovat veškeré licenční a servisní poplatky na dobu do 28. 2. 2023
 • EÚD musí umět importovat data uložená na níže uvedené URL adrese a formátu viz: https://bit.ly/2U4A3oM, adresa importovaných (zdrojových) dat musí být uživatelsky editovatelná

Požadavky na zobrazování dokumentů

 • Dokumenty budou zobrazovány podle jednotlivých kategorií (podle názvu jednotlivých kategorií) stejně jako na stávajících webových stránkách města www.havirov-city.cz, dokument je uložen ve spisové službě ve velikosti A4, např. formátu PDF, možnost plynulého zvětšení, popř. zmenšení dokumentu (funkce zoom).

Požadavky na zpracování dokumentace

 • Dokumentace skutečného provedení / servisní dokumentace – popis zapojení a nastavení HW a SW, bezpečnostní opatření
 • Manuál k obsluze / návod k použití, který bude popisovat veškeré možné užití EÚD, práce s jednotlivými komponenty, nouzové stavy apod.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 281000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 150 dnů od účinnosti smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti dvou či více nabídkových cen bude pořadí takovýchto nabídek stanoveno losem za účasti těch uchazečů, jejichž nabídkové ceny budou shodné.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Ekonomická kvalifikace:

Originál čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve znění přílohy č. 3 této výzvy vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem uchazeče.

Technická kvalifikace:

Seznam minimálně 2 dodávek poskytnutých v posledních 3 letech přede dnem podání nabídky, přičemž předmětem každé musela být dodávka elektronické úřední desky včetně její instalace.
Způsob prokázání: originál seznamu formou čestného prohlášení s uvedením popisu předmětu poskytnuté dodávky, doby poskytnutí dodávky a identifikačních údajů objednatele (název, sídlo, IČO, kontaktní údaje oprávněného zástupce objednatele) ve znění přílohy č. 3 této výzvy vlastnoručně podepsaného oprávněným zástupcem uchazeče. Za poskytnutou dodávku bude považována dodávka uvedená v seznamu, která byla v průběhu stanoveného období dokončena.
Uchazeč může k prokázání splnění této kvalifikace použít dodávky, které poskytl buď jako jediný dodavatel nebo jako dodavatel při společné účasti více dodavatelů nebo jako poddodavatel, avšak pouze v rozsahu, v jakém se na plnění podílel.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zpracování nabídkové ceny:

 • bude uvedena v české měně,
 • musí obsahovat veškeré nutné náklady potřebné k realizaci předmětu zakázky včetně všech nákladů souvisejících
 • cena bude uvedena a hodnocena včetně DPH (pro potřeby poskytovatele dotace vypište i cenu bez DPH a samotné DPH).

Doplnění návrhu smlouvy, vč. přílohy:

Návrh smlouvy, který je přílohou této výzvy, uchazeč doplní o tyto údaje:

1. identifikační údaje uchazeče
2. používanou softwarovou aplikaci/program
3. e-mail pro hlášení vad
4. dobu pro hlášení vad
5. dobu pro telefonickou podporu
6. nabídková cena v členění dle návrhu smlouvy
7. místo a datum podpisu smlouvy
8. jméno, příjmení a funkci osoby smlouvu podepisující
9. Přílohu č. 2 Smlouvy (Ceník – ceny položek servisní podpory) tvoří a přikládá ke smlouvě uchazeč

Upozornění: zadavatel nepřipouští změnu obchodních a platebních podmínek, které jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Zpracování nabídkové ceny:

 • bude uvedena v české měně,
 • musí obsahovat veškeré nutné náklady potřebné k realizaci předmětu zakázky včetně všech nákladů souvisejících,
 • cena bude uvedena a hodnocena včetně DPH (pro potřeby poskytovatele dotace vypište i cenu bez DPH a samotné DPH)

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Místo podání nabídek:

 • Podatelna Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Způsob podání nabídek:

 • V listinné podobě prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobním předáním v místě pro podání nabídek

Otevírací doba podatelny:

 • v pondělí a ve středu od 7:30 hodin do 17:00 hodin;
 • v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7:30 hodin do 14:00 hodin

Označení obálky s nabídkou:

Adresa odesílatele (uchazeče)

Adresa zadavatele:
Magistrát města Havířova
Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
NEOTVÍRAT – VZ/145/ORG/21
„Pořízení elektronické úřední desky“

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13) na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 6. 2021
 
Aktualizováno: 11. 8. 2021