Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení elektronických úředních desek

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13906

Název zakázky: Pořízení elektronických úředních desek

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 10. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Dvorce

Sídlo zadavatele: Náměstí 13, 793 68 Dvorce u Bruntálu

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Božovský
 • Telefon: +420554219880
 • E-mail: podatelna@obecdvorce.cz

IČ zadavatele: 00295973

DIČ zadavatele: CZ00295973

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Kateřina Juříková
 • Telefon: +420739482592
 • E-mail: jurikova@rravm.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 10. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks elektronických úředních desek pro obec Dvorce (1 ks) a obec Křišťanovice (1 ks):

Součástí plnění veřejné zakázky bude instalace (doprava, osazení na cílové místo, napojení na elektrické a datové rozvody) aplikačního vybavení, napojení na datový informační zdroj, oživení, nastavení a zaškolení způsobu obsluhy a správy obsahu elektronické úřednicí desky pro pracovníky obcí dodavatelem.

Předmět veřejné zakázky a soupis dodávek je podrobně vymezen v samostatném dokumentu veřejné zakázky, který je přílohou č. 4 této Výzvy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 3 měsíců od účinnosti smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Elektronická úřední deska – 1 ks: Obec Dvorce Náměstí 13, 793 68 Dvorce Elektronická úřední deska – 1 ks: Obec Křišťanovice Křišťanovice 92, 793 68 Křišťanovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria 100%

  Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude jejich ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější nabídka bude vybraná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Váha kritéria činí 100%. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. V případě rovnosti nabídek bude rozhodnuto transparentním výběrem (losem).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splňuje dodavatel, který prokáže:

základní způsobilost
profesní způsobilost
technickou kvalifikaci

Blíže viz ZD.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje po účastnících předložení návrhu smlouvy (obchodní podmínky) na realizaci zakázky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy (obchodní podmínky) musí být podepsán účastníky či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Zadavatel doporučuje účastníkům předložit nabídku v tomto členění:

Krycí list-dle vzoru – příloha č.1
Čestné prohlášení - dle vzoru – příloha č.2
Obchodní podmínky – dle vzoru - přílohy č. 3
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace
Čestné prohlášení účastníka dle § 6

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí nabídková cena. Nabídková cena bude uvedena v Kč a bez daně z přidané hodnoty. Součástí nabídkové ceny bude i cena instalace, kompletní oživení systému a základní zaškolení obsluhy pro práci s jednotlivými zařízeními a SW.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Pořízení elektronických úředních desek a nápisem _Neotvírat“, na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Platební podmínky: jsou stanoveny v návrhu smlouvy
 • Zadavatel může zrušit výběrové řízení pouze z důvodů uvedených v kap. 20.10 Pravidel OPZ.
 • Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
 • Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 písemném vyhotovení a 1x v elektronické formě ve formátu Word (.doc) na CD nebo DVD nosiči nebo flash disku
 • Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ dodržuje podmínky společensky odpovědného zadávání veřejné zakázky takto: Účastník předloží v nabídce čestné prohlášení (podle přílohy č. 5 této Výzvy) podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
 • Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel posoudí mimořádně nízkou nabídkovou cenu analogicky podle § 113 ZZVZ.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 10. 2021
 
Aktualizováno: 7. 10. 2021